Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Oedolion

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Dethol Oedolion yn sicrhau fod gwasanaethau yn berthnasol ac yn ymatebol i anghenion oedolion, yn diogelu a hyrwyddo iechyd a llesiant, yn cynnwys y meysydd perthnasol dilynol ymysg eraill:

 

           Diogelu Oedolion, yn cynnwys gwasanaethau Iechyd Meddwl a gwasanaethau Anabledd.

           Gofal Cymdeithasol Oedolion, yn cynnwys Gofal yn y Cartref, Gofal Preswyl, Gofal Cartref Nyrsio, Gofal Cymunedol, Therapi Galwedigaethol, Ail-alluogi, Technoleg Cymorth, Gwasanaeth Prydau Cymunedol, Gwasanaethau Nam ar y Synhwyrau.

           Cefnogaeth i Deuluoedd a Gofalwyr, yn cynnwys Seibiant a Gwyliau Byr.

           Addysg Oedolion, yn cynnwys Gwasanaethau Anabledd Dysgu.

           Gwasanaethau Oedolion Integredig gyda Phartneriaid Iechyd.

           Cyd Asesiad Anghenion Strategol.

           Diogelu a chefnogi oedolion agored i niwed.

           "Agenda pontio" o bobl ifanc i Oedolion.

           Diogelu Oedolion Agored i Niwed a Chefnogi Pobl.

           Atal digatrefedd.

           Gwasanaeth Trais yn y Cartref, Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol.

           Hyrwyddo iechyd cyhoeddus a llesiant drwy'r Cynllun Integredig Sengl.

           Gwasanaethau hamdden yn nhermau canlyniadau iechyd.

           Hawliau llesiant.

           Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219