Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Oedolion

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Dethol Oedolion yn sicrhau fod gwasanaethau yn berthnasol ac yn ymatebol i anghenion oedolion, yn diogelu a hyrwyddo iechyd a llesiant, yn cynnwys y meysydd perthnasol dilynol ymysg eraill:

 

           Diogelu Oedolion, yn cynnwys gwasanaethau Iechyd Meddwl a gwasanaethau Anabledd.

           Gofal Cymdeithasol Oedolion, yn cynnwys Gofal yn y Cartref, Gofal Preswyl, Gofal Cartref Nyrsio, Gofal Cymunedol, Therapi Galwedigaethol, Ail-alluogi, Technoleg Cymorth, Gwasanaeth Prydau Cymunedol, Gwasanaethau Nam ar y Synhwyrau.

           Cefnogaeth i Deuluoedd a Gofalwyr, yn cynnwys Seibiant a Gwyliau Byr.

           Addysg Oedolion, yn cynnwys Gwasanaethau Anabledd Dysgu.

           Gwasanaethau Oedolion Integredig gyda Phartneriaid Iechyd.

           Cyd Asesiad Anghenion Strategol.

           Diogelu a chefnogi oedolion agored i niwed.

           "Agenda pontio" o bobl ifanc i Oedolion.

           Diogelu Oedolion Agored i Niwed a Chefnogi Pobl.

           Atal digatrefedd.

           Gwasanaeth Trais yn y Cartref, Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol.

           Hyrwyddo iechyd cyhoeddus a llesiant drwy'r Cynllun Integredig Sengl.

           Gwasanaethau hamdden yn nhermau canlyniadau iechyd.

           Hawliau llesiant.

           Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol.

 

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol

 

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

 

Os hoffech i rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon·      Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu os yn well gennych;

·      Cyflwynwch gynrychiolaeth ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 


Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer
cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

 

 

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

Aelodaeth

  • Chris Bowie   
  • Tony Crowhurst   

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219