Agenda

Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy - Dydd Mawrth, 23ain Ionawr, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant.

3.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgolion Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 121 KB

4.

Adroddiad Blynyddol Cronfa Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain Mawrth 2023 ac Adroddiad Archwiliad Annibynnol o Ddatganiad Ariannol - Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra’n ystyried yr eitem fusnes a ganlyn yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei fod yn ymwneud â datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn yr adroddiad. Paragraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. (Mae barn y Swyddog Priodol wedi ei hatodi). pdf icon PDF 190 KB

6.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ar geisiadau a dderbyniwyd yn erbyn Cronfa’r Ymddiriedolaeth ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2023/24.

7.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.