Agenda and minutes

Lleoliad: Innovation House Magor - Room 8 Innovation House Magor. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Y Cynghorydd Sir D.J. Roedd Evans ei ethol yn Gadeirydd.

 

2.

Penodi is-gadeirydd

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Sir J. Watkins a benodwyd yn Is-Gadeirydd.

 

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cynghorwyr Sir A. Davies, P. Fox a F. Taylor.

4.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

5.

Gadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfodydd blaenorol pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Mae'r cofnodion canlynol o'r Pwyllgor Cadarnhawyd a llofnodwyd gan y Cadeirydd.

 

4 Ionawr, 2017

Ionawr 25, 2017

 

 

6.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Ymunodd y Pwyllgor gan un o'r trigolion lleol Mr Harris a wahoddwyd i annerch y pwyllgor gan ei Cynghorydd Sir Tony Easson.

 

Cododd Mr Harris bryderon ynghylch terfynau cyflymder ac amlder cerbydau nwyddau trwm yn Llanddewi a'r ardaloedd cyfagos.

 

Siaradodd Mr Harris am yr angen ar gyfer cerbydau nwyddau trwm i ddefnyddio'r A48, yn hytrach na gyrru trwy bentrefi niweidiol ffyrdd.

 

gofynnodd y Cynghorydd Sir Easson bod Pwyllgor Ardal Hafren codi'r mater hwn ac yn siarad â Swyddogion MCC i geisio datrys.

7.

Bolardiau rheoli traffig

Cofnodion:

Fel Rheolwr Traffig a Rhwydwaith oedd Paul Keeble gallu mynychu'r cyfarfod anfonodd yr ymateb isod;

 

O ran rheoli mynediad cerbydau ar Heol Casnewydd, yr wyf yn cofio cael eu gofyn i ystyried y trefniant hwn gan y canlynol TC sy'n anfonwyd llythyr at holl fusnesau yn eu hatgoffa o delerau'r gorchymyn traffig. Rwyf hefyd yn siarad â'r Farchnad sy'n rhannu fy mhryderon ynghylch y trefniadau mynediad.

 

Mae'r llinell waelod yw y gallai rydym yn darparu rhwystr neu gât bynnag arolygon ac sylwadau pellach yn dangos bod ychydig iawn o gerbydau yn gyrru ar hyd Heol Casnewydd a byddwn yn awgrymu bod y trefniadau presennol y cytunwyd arnynt gyda Heddlu Gwent ac sy'n cynnwys cyhoeddi tocyn yn aros yr ateb gorau.

 

·         Yn olaf, ac fel y byddwch yn ymwybodol, mae cynigion i uwchraddio'r ardal i gerddwyr yn unol â'r cynllun cysylltedd a gwblhawyd yn ddiweddar yn Waitrose. Mae cyllid ar gael ar gyfer y gwaith hwn a byddwn yn awgrymu bod y trefniadau mynediad yn cael eu hystyried ymhellach fel rhan o'r cynllun hwn.
·     
·         Rwy'n hapus i gwrdd â unrhyw un ar wahân os ydynt yn dymuno trafod ymhellach ac wrth gwrs yn dal i fyny gyda chi ar unrhyw adeg.
·     
·         Mynegodd y Cynghorydd Tref P. Stevens ei anfodlonrwydd fod Paul Keeble yn absennol o'r cyfarfod dywedodd fod y Cyngor Tref yn hapus i dalu am y bolardiau a fyddai MCC gosod.
·     
·         Yn ystod y drafodaeth codwyd y pwynt canlynol·
·         • Cwestiwn o pa fath o bolardiau i gael eu gosod, yn awtomatig neu â llaw.
·     
·         • Trwyddedau - a gyhoeddwyd gan y llyfrgell, gofynnwyd am eglurhad ynghylch faint sydd wedi cael eu cyhoeddi ac i bwy.
·     
·         • Difrod wedi ei wneud yn ddiweddar ar y groes Geltaidd a dywedwyd wrthym fod y Tîm Mynwentydd oedd yn gyfrifol am y gwaith atgyweirio.
·     
·         • A. Reeks cynrychioli Tîm y Dref a gynigir i drefnu arolwg i ganfod nifer y cerbydau sy'n defnyddio'r ardal i gerddwyr.
 
·         Gofynnodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn ychwanegu at y rhaglen nesaf yn gwahodd Paul Keeble i ddiweddaru'r pwyllgor.

  

8.

Diweddariad ar farchnad Caldicot

Cofnodion:

Mynychodd swyddogion o'r tîm Marchnadoedd y cyfarfod i ddiweddaru'r Aelodau ar y pwyllgor ar faterion cyfredol.

 

Gofynnodd y Cadeirydd i'r swyddogion a oeddent yn ymwybodol o unrhyw reswm pam roedd gostyngiad yn y nifer o stondinau yn y dydd Mawrth a dydd Sadwrn farchnad.

 

Mewn ymateb dywedwyd wrthym nad oedd unrhyw un reswm dros y dirywiad, ffactorau cyfrannol yn cynnwys;

 

• arferion siopa wedi newid gyda phrynwyr siopa ar-lein.
 
• Mae siopwyr sy'n gweithio yn ystod y dydd yn unig siopa ar y penwythnos a gyda'r nos (y marchnadoedd nos wedi bod yn boblogaidd iawn)
 
• pêl-droed Llai wedi arwain at elw gwael ar gyfer masnachwyr sydd angen gwneud diwrnod cyflog bob dydd
 
• tywydd gwael yn atal siopwyr
 
Dywedodd y swyddogion bod ymdrechion wedi eu gwneud i ddenu masnachwyr gan gynnwys rhenti gostwng.
 
Awgrymodd y Cynghorydd Tref P. Stevens sy'n gyrru i Grass Routes gwasanaeth bws yn unig ar gyfer diwrnodau marchnad i brynwyr gwennol i mewn i'r dref.


  

9.

Diweddariad teledu cylch cyfyng

Cofnodion:

Ymunodd y Pwyllgor gan y Swyddog Prosiect MCC ASB Andrew Mason oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y teledu cylch cyfyng.

 

Y consensws cyffredinol oedd bod y chwe chamera Caldicot yn gweithio'n dda, fodd bynnag, mae rhai mannau dall wedi'u nodi y maent ar hyn o bryd yn edrych i unioni.

 

Gofynnodd Aelod a fyddai'r Wi-Fi yn y dref ymyrryd ag CCTV a dywedwyd wrthym fod y camerâu ar amledd gwahanol, felly ni fyddai unrhyw darfu.

 

Gofynnodd Cynghorydd Tref a allai'r bwydo fyw o'r camerâu yn cael eu ffrydio yn y swyddfa Cyngor Tref a dywedwyd wrthym na fyddai hyn yn bosibl o ganlyniad i gyfreithiau Diogelu Data. Nodwyd y gall clercod Cyngor anfon e-bost yr ystafell reoli yn uniongyrchol

 

 

 

 

 

10.

Diweddariad tîm tref

Cofnodion:

Ymunodd y Pwyllgor gan y Swyddog Prosiect MCC ASB Andrew Mason oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y teledu cylch cyfyng.

 

Y consensws cyffredinol oedd bod y chwe chamera Caldicot yn gweithio'n dda, fodd bynnag, mae rhai mannau dall wedi'u nodi y maent ar hyn o bryd yn edrych i unioni.

 

Gofynnodd Aelod a fyddai'r Wi-Fi yn y dref ymyrryd ag CCTV a dywedwyd wrthym fod y camerâu ar amledd gwahanol, felly ni fyddai unrhyw darfu.

 

Gofynnodd Cynghorydd Tref a allai'r bwydo fyw o'r camerâu yn cael eu ffrydio yn y swyddfa Cyngor Tref a dywedwyd wrthym na fyddai hyn yn bosibl o ganlyniad i gyfreithiau Diogelu Data. Nodwyd y gall clercod Cyngor anfon e-bost yr ystafell reoli yn uniongyrchol

11.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf