Agenda

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

CYNLLUN CYMUNEDOL A CHORFFORAETHOL pdf icon PDF 147 KB

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Pob Un

 

Pwrpas:I geisio cymeradwyaeth o’r Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol newydd sy'n gosod y cyfeiriad i Gyngor a Sir Fynwy, gan gyfleu pwrpas, egwyddorion a blaenoriaethau'r awdurdod ochr yn ochr â rhai o'r camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni'r rhain.

 

Awdur: Matthew Gatehouse, Pennaeth Polisi, Perfformiad a Chraffu

 

Manylion Cyswllt:matthewgatehouse@monmouthshire.gov.uk  

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

MONITRO CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2022/23 - RHAGOLWG MIS 4 pdf icon PDF 410 KB

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Pob Un

 

Pwrpas: Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi gwybodaeth i Aelodau am ragolygon ariannol yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/23 mewn perthynas â'r gyllideb refeniw, y rhaglen gyfalaf, a’r sefyllfa gysylltiedig o ran cronfeydd wrth gefn.

 

Awdur: Jonathan Davies, Pennaeth Cyllid Cynorthwyol (Dirprwy Swyddog A151)

 

Manylion Cyswllt:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL - DATGANIAD SAFLE MARCHNAD GWENT pdf icon PDF 226 KB

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Pob Un

 

Pwrpas: Darparu 'Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad' i'r Cabinet a gynhyrchwyd gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn nodi trosolwg ac asesiad lefel uchel o gynhaliaeth gyffredinol gofal a chymorth, ac o sefydlogrwydd y farchnad ar gyfer y gwasanaethau a reoleiddir yng Ngwent i gydymffurfio ag Adran 9 y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

 

Awdur: Phil Diamond Pennaeth Tîm Partneriaeth Ranbarthol; Mark Saunders, Rheolwr Gwasanaeth Rhanbarthol – Tîm Partneriaeth Rhanbarthol 

 

Manylion Cyswllt:phil.diamond@torfaen.gov.uk

Mark.saunders@torfaen.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

LLYTHYR BLYNYDDOL OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU 2021/22 pdf icon PDF 444 KB

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Pob Un

 

Pwrpas: Y pwrpas yw cyflawni'r disgwyliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru bod ei adroddiad yn cael sylw'r Cabinet

 

Awdur: Annette Evans, Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid

 

Manylion Cyswllt: annetteevans@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

TIR GER YSGOL GYFUN CIL-Y-COED - CYFLE AR GYFER DATBLYGIAD TAI pdf icon PDF 286 KB

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Pob Un

 

Pwrpas:I ofyn am gymeradwyaeth i fwrw ymlaen i waredu tir ger Ysgol Gyfun Cil-y-Coed, ar gyfer datblygu 100% o dai fforddiadwy.

 

Awdur: Nicholas Keyse – Rheolwr Datblygu Ystadau

 

Manylion Cyswllt:nicholaskeyse@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol: