Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 18fed Ionawr, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cyhoeddiad y Cadeirydd pdf icon PDF 336 KB

4.

I gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7fed Rhagfyr 2023 pdf icon PDF 645 KB

5.

CYMUNEDAU OED-GYFEILLGAR pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADOLYGIAD O'R PENDERFYNIAD I GODI PREMIWM Y DRETH GYNGOR AR AIL GARTREFI YN Y SIR O'R 1AF EBRILL 2024 pdf icon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN GOSTYNGIADAU Y DRETH GYNGOR 2024/25 pdf icon PDF 175 KB

8.

STRATEGAETH RHEOLI ASEDAU A PHOLISÏAU CEFNOGOL pdf icon PDF 756 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADOLYGIAD Y PWYLLGOR BUDDSODDI pdf icon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynigion i'r Cyngor

10a

Wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Sir Richard John

Mae'r Cyngor hwn:

Yn nodi cyhoeddi ‘Ein Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2024-29’.

Yn gresynu at y diffyg ymgysylltu â grwpiau cymunedol a busnes lleol wrth ddatblygu’r cynllun.

Yn mynegi siom bod gormod o ymrwymiadau yn amwys, yn anymarferol neu hyd yn oed yn groes i fuddiannau trigolion Sir Fynwy.

Yn galw ar y Weinyddiaeth i wneud y diwygiadau canlynol:

a)     Dileu'r cynnig i adfer tollau Pont Hafren

b)     Tynnu cynlluniau ar gyfer ardoll parcio ar fusnesau Sir Fynwy yn ôl

c)     Dileu cynlluniau ar gyfer strategaeth ar gyfer parthau tagfeydd ac allyriadau

d)     Cryfhau ymrwymiadau i Orsaf Rhodfa Magwyr, ffordd liniaru Cas-gwent, gwelliannau i gylchfan Highbeech a lobïo Llywodraeth Cymru am gymorth ariannol

e)     Yn ymrwymo'n llwyr i warchod llwybrau bysiau lleol

f)       Cytuno i lobïo Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar y duedd i neilltuo cyllid teithio llesol ar gyfer ardaloedd trefol

 

11.

Cwestiynau i Aelodau

11a

O'r Cynghorydd Sir Lisa Dymock i'r Cynghorydd Sir Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu

A all yr Aelod Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cyrch a gynhaliwyd yn y ‘Lost Souls Sanctuary’ yn Awst 2023 a drefnwyd gan dîm lles anifeiliaid Cyngor Sir Fynwy ac a arweiniodd at ddinistrio 11 ci ar y safle a 71 yn cael eu hatafaelu?

 

11b

O'r Cynghorydd Sir Richard John i'r Cynghorydd Sir Ben Callard, Aelod Cabinet Adnoddau

A fyddai’r Aelod Cabinet yn gwneud datganiad ar flaenoriaethau cyllidebol y Weinyddiaeth ar gyfer 2024-25?

11c

O'r Cynghorydd Sir Fay Bromfield i'r Cynghorydd Sir Ben Callard, Aelod Cabinet Adnoddau

Pa sylwadau y mae’r Aelod Cabinet wedi’u gwneud i Lywodraeth Cymru am faich ardrethi busnes ar fusnesau Sir Fynwy?

11d

O'r Cynghorydd Sir Richard John i'r Cynghorydd Sir Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg

Pa effaith a gaiff cynigion cyllideb y Weinyddiaeth ar gyfer 2024-25 ar blant a phobl ifanc yn Sir Fynwy?

12.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 29ain Chwefror 2024