Agenda and minutes

Extraordinary Meeting - Budget, Cyngor Sir - Dydd Iau, 2ail Mawrth, 2023 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

PENDERFYNIAD AR Y DRETH GYNGOR A CHYLLIDEBAU REFENIW A CHYFALAF AR GYFER 2023/24 pdf icon PDF 597 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Adnoddau’r adroddiad a oedd yn cynnwys argymhellion a gynlluniwyd i gydymffurfio â Darpariaethau Statudol.  Roedd y penderfyniadau a argymhellwyd hefyd yn tynnu ynghyd oblygiadau praeseptau Treth y Cyngor a gynigiwyd gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Chynghorau Tref a Chymuned, a thrwy hynny alluogi'r Cyngor Sir i sefydlu ei brif lefelau Treth y Cyngor yn y gwahanol fandiau eiddo ym mhob ardal Tref neu Gymuned.  

 

Clywsom am y diffyg disgwyliedig o £26m yn ein cyllideb a phwysau costau yn cael eu hamlygu.

 

Nid oedd Aelodau'r gwrthbleidiau yn gallu cefnogi cynigion y gyllideb a gwnaed y sylwadau canlynol:

 

·       Mae teuluoedd a busnesau mewn trafferthion ariannol a byddai llawer o'r cynigion yn ychwanegu at yr anhawster hwn.

·       Mae angen i swyddogion fod yn glir ynghylch blaenoriaethau'r weinyddiaeth.

·       Rhaid i egwyddor yrru fod ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen a chymunedol lle mae eu hangen fwyaf.

·       Cynigiwyd bod y weinyddiaeth yn edrych ar roi gwasanaethau cymunedol lleol ar lwybr cynaliadwy drwy ddatblygu cynllun ar gyfer rhai trosglwyddiadau asedau cymunedol.

·       Gallai datblygu sefydliadau elusennol fod yn ffordd gadarnhaol ymlaen i Gerddoriaeth Gwent a'r celfyddydau ehangach.

·       Byddai'n amser da i annog Cynghorau Cymuned i fynd â materion yn fwy i'w dwylo eu hunain trwy ystyried y lefelau praeseptau.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol a Gweithgar fod y cynigion yn nodi llwybr i gadarnach tir, gan ychwanegu y byddai adolygiad o asedau yn ystod y misoedd nesaf a fydd yn anelu at leihau costau rhedeg ac effaith ar yr hinsawdd.  Esboniodd hefyd sut yr oeddent yn ail-drefnu gwasanaethau i gefnogi pobl ddigartref ar adeg o ddigartrefedd cynyddol.  

 

Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd at ddatgarboneiddio a sut mae'n parhau i fod wrth wraidd y gyllideb, gan egluro ei fod yn torri ar draws pob gwasanaeth a bod ganddo nifer o gyd-fuddion o ran arbedion cost, iechyd ac effeithlonrwydd.

 

Canmolodd yr Aelod Cabinet dros Addysg ansawdd gwaith swyddogion ac roedd yn falch o'r hyn a gyflawnwyd, heb fawr o arian ychwanegol.   Dywedodd, o dan weinyddiaeth flaenorol y Ceidwadwyr, roedd disgyblion cyfnod allweddol 4 sy’n cael prydau ysgol am ddim yn perfformio waethaf yng Nghymru, ond eu bod bellach yn newid y ffordd y maent yn gweithredu.  Cyfeiriodd at y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a oedd bellach yn mynd y tu hwnt i waith achos unigol ac yn ceisio mynd i'r afael â'r rhesymau pam mae plant yn cyrraedd pwynt argyfwng.   Gofynnodd i'r gwrthbleidiau nodi'r camau breision a gymerwyd ar draws ysgolion fel eu bod yn diwallu anghenion unigol.

 

Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd Hygyrch at yr heriau yn ei faes cyllidebol ac atgoffodd yr Aelodau o'u cyfrifoldeb i 'blant sy'n derbyn gofal' yn eu rôl fel rhieni corfforaethol.

 

Amlygodd Arweinydd yr wrthblaid feysydd o bryder o fewn y cynigion gan nodi siom yn y cynnydd yn y dreth gyngor, gan fod yn uwch nag awdurdodau cyfagos gwledig tebyg.   Ystyriodd nad  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

Recorded Vote
TeitlMathRecorded Vote textResult
COUNCIL TAX RESOLUTION and REVENUE AND CAPITAL BUDGETS for 2023/24 Resolution Rejected
  • View Recorded Vote for this item
  •