Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 18fed Ebrill, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cyhoeddiad y Cadeirydd pdf icon PDF 273 KB

4.

I gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29ain Chwefror 2024 pdf icon PDF 430 KB

5.

PENDERFYNIAD BRYS Y CABINET A WNAED AR 6ed MAWRTH 2024 pdf icon PDF 283 KB

6.

DATBLYGU LLEOLIADAU PRESWYL A LLETY Â CHYMORTH I BLANT A’R RHAI 16 OED A HŶN pdf icon PDF 709 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNIGION I'R CYNGOR:

7a

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sirol Frances Taylor

Bod y cyngor hwn yn cytuno ei fod yn destun pryder bod cadeirydd y Pwyllgor Safonau wedi ymddiswyddo, gan nodi bod gweithrediad priodol y Pwyllgor a’i rôl fel Cadeirydd Annibynnol wedi’u tanseilio, i’r graddau nad yw’n barod i barhau fel aelod.

 

Bod y Cyngor hwn yn ymrwymo i gynnal safonau ymddygiad mewn bywyd cyhoeddus i gefnogi'r pwyllgor i fynd i'r afael â'r materion y mae aelodau annibynnol y pwyllgor yn eu hystyried yn tanseilio gweithrediad priodol y pwyllgor.

 

7b

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sirol Richard John

Mae'r Cyngor hwn:

 

Yn cydnabod y gefnogaeth gyhoeddus sylweddol i gaffael lleol gefnogi busnesau Sir Fynwy, lleihau milltiroedd bwyd a lleihau ôl troed carbon y sir.

 

Mae'n gresynu penderfyniad y weinyddiaeth i ddyfarnu contract ar gyfer cynnyrch llaeth i fusnes sydd wedi'i leoli dros 100 milltir i ffwrdd, felly ni all ysgolion, cartrefi gofal a chanolfannau hamdden Sir Fynwy ddefnyddio llaeth o ffermydd Sir Fynwy mwyach.

 

Yn cyfarwyddo'r weinyddiaeth i gymryd camau brys i adfer darpariaeth leol o gynhyrchion llaeth.

 

7c

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sirol Tony Kear

Mae'r Cyngor hwn:

 

Yn credu y dylai aelodau etholedig anelu at y safonau uchaf posibl mewn bywyd cyhoeddus.

 

Yn mynegi pryder bod cyfleoedd ar gyfer craffu, ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd wedi cael eu herydu dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

 

Yn cytuno i sefydlu gweithgor trawsbleidiol i adolygu'r trefniadau presennol a gwneud argymhellion i wella atebolrwydd wrth wneud penderfyniadau'r cyngor.

 

8.

CWESTIYNAU’R AELODAU:

8a

O'r Grŵp Annibynnol a'r Cynghorydd Sirol Simon Howarth i'r Cynghorydd Sirol Ian Chandler, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd Hygyrch

Pryd fydd y gwaith ar Theatr Melville mewn perthynas â'r ganolfan Fy Niwrnod, Fy Mywyd yn dechrau a phryd y rhagwelir y bydd yn dod i ben?

 

8b

O'r Grŵp Annibynnol a'r Cynghorydd Sirol Simon Howarth i'r Cynghorydd Sirol Ian Chandler, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd Hygyrch

A wnewch chi ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith i gefnogi cynllun busnes “The Gathering” a'r llinell amser a ragwelir iddynt feddiannu Tudor Street?

 

8c

O'r Cynghorydd Sirol Frances Taylor i'r Cynghorydd Sirol Paul Griffiths, Aelod Cabinet dros Gynllunio a Datblygu Economaidd, Dirprwy Arweinydd

A wnewch chi ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y broses Darparu Llain Sipsiwn a Theithwyr mewn perthynas â'r llinellau amser a'r berthynas â'r llinell amser ar gyfer ymgynghori ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd?

 

8d

O'r Cynghorydd Sirol Simon Howarth i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

A wnaiff yr aelod cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r cyngor a'r cyhoedd am y gwaith atgyweirio parhaus sydd ei angen ar y rhan oddi ar ffordd gerbydau'r A40 o gylchfan Hardwick i gylchfan Rhaglan?   Mae yna lawer o straeon o gwmpas y lle, yn cyfeirio at y gostyngiad cyflymder.

 

8e

O'r Cynghorydd Sirol Jane Lucas i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

A yw'r Aelod Cabinet wedi ystyried cyflwyno parcio am ddim yn Nhrefynwy ar adegau allweddol i annog preswylwyr i gefnogi busnesau lleol drwy gydol yr aflonyddwch presennol?

 

8f

O'r Cynghorydd Sirol Jane Lucas i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

A wnaiff yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy'n digwydd ar gyffordd  Wonastow Road a Rockfield Road?

 

8g

O'r Cynghorydd Sirol Jane Lucas i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

Pa ymgynghoriad cyhoeddus a chraffu sydd wedi digwydd ar gynigion i gau Goldwire Lane yn rhannol i draffig?

 

8h

O'r Cynghorydd Sirol Jane Lucas i'r Cynghorydd Sirol Ian Chandler, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd Hygyrch

A wnaiff yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am benderfyniad y Cabinet i brynu eiddo yn Nhrefynwy ar gyfer cartref preswyl i blant?

 

8i

O'r Cynghorydd Sirol Paul Pavia i'r Cynghorydd Sirol Paul Griffiths, Aelod Cabinet dros Gynllunio a Datblygu Economaidd, Dirprwy Arweinydd

A wnaiff yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am wella seilwaith trafnidiaeth Cas-gwent?

 

9.

Cyfarfod nesaf - 16eg Mai 2024