Agenda and minutes

Cyngor Sir - Dydd Iau, 20fed Gorffennaf, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Eitem 7a: Roedd y Cynghorydd Sir Richard John wedi datgan buddiant personol sy'n dilyn Cod Ymddygiad yr Aelodau gan ei fod yn dal rôl rhan amser fel ymgynghorydd materion cyhoeddus ac mae Cymdeithas y Diwydiant Rheilffyrdd yn gleient.

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd pdf icon PDF 228 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Cyhoeddiad.

 

Arweiniodd y Cadeirydd deyrngedau i'r Prif Swyddog, Pobl a Llywodraethu, Matt Phillips, sy'n gadael yr Awdurdod heddiw. Llongyfarchwyd ef ar ei rôl newydd a dymunodd yn dda iddo ar gyfer ei yrfa yn y dyfodol.

 

Diolchodd Arweinydd y Cyngor, y Prif Weithredwr ac Arweinwyr  y Grwpiau i Matt am ei brofiad, cefnogaeth ac arweiniad, yn enwedig yn ystod y pandemig.

 

3.

Cyflwyniad – Rhyddid y Fwrdeistref

Cofnodion:

Ym mhresenoldeb ei gynrychiolwyr, rhoddodd Cadeirydd y Cyngor Ryddid Sir Fynwy i'r Lleng Brydeinig Frenhinol. Gan fynegi diolchgarwch y Cyngor, talodd deyrnged i’r cyfraniad eithriadol y mae swyddogion a gwirfoddolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol yn ei wneud i’n cymunedau, cyn-filwyr a’u teuluoedd bob dydd.

 

Mynegodd Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Sir Peter Strong, falchder y Cyngor o allu cefnogi a hyrwyddo cymuned y Lluoedd Arfog yn Sir Fynwy.

 

Adleisiodd yr Arweinwyr Gr?p y teimladau hyn.

 

Roedd Arweinydd y Cyngor wedi cyflwyno sgrôl Rhyddid y Sir.

 

https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=95

 

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 22ain o Fehefin 2023 pdf icon PDF 328 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 22 Mehefin 2023 fel cofnod cywir

5.

RECRIWTIO FFORWM MYNEDIAD LLEOL SIR FYNWY pdf icon PDF 29 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol a Byw yr adroddiad yn atgoffa’r Cyngor o’r gwaith rhagorol a wnaed gan y Fforwm Mynediad Lleol i gynghori’r Awdurdod, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru, ar ddatblygiadau mynediad yn eu hardal. Diolchwyd i'r aelodau gwirfoddol am eu gwaith.

 

 https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=2796

 

 

Yn dilyn pleidlais, penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhelliad:

 

Bod panel o dri Aelod yn cael ei sefydlu’n barhaol a bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i gyfweld a gwneud penderfyniadau ar benodi aelodau i’r Fforwm Mynediad Lleol, yn amodol ar gadarnhad gan y Cyngor ar bob achlysur.

 

 

6.

Newid i’r Cyfansoddiad pdf icon PDF 223 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog, Pobl a Llywodraethu, yr adroddiad i fabwysiadu'r diwygiadau a gynigiwyd gan y Pwyllgor Safonau i bolisi rhoddion a lletygarwch y Cyfansoddiad i Gynghorwyr.

 

https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=3029

 

O’i roi i bleidlais, penderfynodd y Cyngor gymeradwyo’r argymhelliad:

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo'r diwygiadau a'r Cyfansoddiad sydd wedi'i ddiweddaru.

 

 

Gadawodd y Cynghorydd Sir Anthony Easson y cyfarfod am 14.51

 

7.

Cynigion i’r Cyngor

8.

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir Frances Taylor

Mae Gorsaf Rodfa Magwyr a Gwndy yn gysyniad unigryw ac mae wedi mwynhau cefnogaeth holl grwpiau Cyngor Sir Fynwy, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

 

Mae Gorsaf Rodfa Magwyr a Gwndy yn un o argymhellion yr Arglwydd Burns a Chomisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWTC) ac mae Cyngor Sir Fynwy’n un o’r prif randdeiliaid ar Fwrdd Cyflawni Burns. Ar ran MAGOR (Magor Action Group on Rail), rydym yn galw ar y cyngor hwn i ail-gadarnhau eu hymrwymiad llwyr i gysyniad unigryw y rodfa a chytuno i ysgrifennu at TfW a Network Rail:

 

1.     I gadarnhau fod Cysyniad y Rhodfa wedi ei gadarnhau

 

2.     I lobio mwy er mwyn sicrhau fod Gorsaf Rodfa Magwyr a Gwndy’n cael ei chydnabod fel “ateb cyflym” ar gyfer Uned Cyflawni Burns, a chydnabod fod gan orsaf Magwyr fanteision sylweddol o ran danfonadwyedd mewn perthynas â pheirianneg, cost ac yn bwysicaf oll yr argyfwng hinsawdd

 

 

3.     Gofyn am gael golwg gynnar ar gynlluniau’r orsaf cyn iddynt gael rhyddhau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn yr Hydref.

 

Cofnodion:

Mae Gorsaf Gerdded Magwyr gyda Gwndy yn gysyniad unigryw ac mae wedi mwynhau cefnogaeth ar draws y grwpiau gan Gyngor Sir Fynwy, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

 

Mae Magwyr gyda Gorsaf Gerdded Gwndy yn un o argymhellion yr Arglwydd Burns a Chomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWTC) ac mae Cyngor Sir Fynwy yn rhanddeiliad allweddol yn y Bwrdd Cyflenwi Burns. Ar ran MAGOR (Gr?p Gweithredu Magwyr ar Reilffyrdd), rydym yn galw ar y Cyngor hwn i ail-gadarnhau eu hymrwymiad llwyr i’r cysyniad unigryw o’r Orsaf Gerdded ac i gytuno i ysgrifennu at Trafnidiaeth Cymru a Network Rail:

 

1. Cadarnhau bod y Cysyniad o Orsaf Gerdded yn ddigyfnewid.

 

2. Lobïo ymhellach i sicrhau bod Magwyr gyda gorsaf Rhodfa Gwndy yn cael ei chydnabod yn “fuddugoliaeth gyflym” i'r Uned Cyflenwi Burns, gan gydnabod bod gan orsaf Magwyr fanteision sylweddol o ran y gallu i gyflawni mewn perthynas â pheirianneg, cost ac yn hollbwysig yr argyfwng hinsawdd.

 

3. Gofyn am gael gweld dyluniadau'r orsaf yn gynnar cyn eu rhyddhau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn yr hydref.

 

https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=3249

 

 

Yn dilyn pleidlais, penderfynodd y Cyngor dderbyn y cynnig.

 

Datganodd y Cynghorydd Sir Richard John fuddiant personol ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth.

 

Gadawodd y Cynghorydd Sir Alistair Neill y cyfarfod am 15.08

 

9.

Cwestiynau’r Aelodau

9a

Gan y Cynghorydd Sir Richard John i’r Cynghorydd Sir Sara Burch, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol ac Egnïol

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad ar y ddarpariaeth ar gyfer y gymuned sipsiwn a theithwyr yn Sir Fynwy?

 

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad am y ddarpariaeth ar gyfer y gymuned sipsiwn a theithwyr yn Sir Fynwy?

 

https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=4291

 

 

Gadawodd y Cynghorydd Sir Paul Pavia y cyfarfod am 15.13

 

10.

Gan y Cynghorydd Sir Louise Brown i’r Cynghorydd Sir Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Addysg wneud datganiad yngl?n â’r ymgynghoriad diweddar ar gludiant o’r cartref i’r ysgol 2023/25?

 

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Addysg ddatganiad am yr ymgynghoriad diweddar ar gludiant o’r cartref i’r ysgol 2024/25?

 

https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=4492

 

 

Ymunodd y Cynghorydd Sir Jayne McKenna â’r cyfarfod am 15.21

 

11.

Gan y Cynghorydd Sir Tony Kear i’r Cynghorydd Sir Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd wneud datganiad ar sefyllfa bolisi’r Cyngor yngl?n â thorri perthi a lleiniau ar ffyrdd-C a’r rheiny sydd gyferbyn â chyffyrdd a chroesfannau ffordd?

 

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd ddatganiad am safbwynt polisi’r Cyngor ynghylch torri gwrychoedd ac ymylon ffyrdd C a’r rhai gerllaw cyffyrdd a chroesfannau?

 

https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=5019

 

 

12.

Gan y Cynghorydd Sir Paul Pavia i’r Cynghorydd Sir Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg

A wnaiff yr Aelod Cabinet wneud datganiad yngl?n â’r pryderon parhaus yn Ysgol Cil-y-coed?

 

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Addysg ddatganiad am y pryderon parhaus yn Ysgol Cil-y-coed?

 

https://www.youtube.com/live/4QGeX2H00NE?feature=share&t=5553

 

 

13.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 21ain o Fedi 2023

14.

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod wrth i’r pwyllgor ystyried yr eitemau busnes canlynol ar y sail ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth wedi’i heithrio’n cael ei datgelu. pdf icon PDF 181 KB

Cofnodion:

Penderfynodd y Cyngor wahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod.

 

15.

Penodi Prif Swyddog y Gyfraith a Llywodraethu a Swyddog Monitro

Cofnodion:

Penderfynodd y Cyngor benodi James Williams yn Brif Swyddog y Gyfraith a Swyddog Llywodraethu a Monitro.