Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

4.

Cyhoeddiad gan y Cadeirydd pdf icon PDF 394 KB

5.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2023 pdf icon PDF 488 KB

6.

Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol 2022-28 pdf icon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynigion i’r Cyngor

7a

Cyflwynir gan y Cynghorydd Sir Richard John

Mae’r Cyngor hwn yn:

Cydnabod fod gwasanaethau bws Sir Fynwy yn gostwng teithiau car preifat, yn helpu i fynd i’r afael ag ynysigrwydd gwledig ac yn allweddol i’r dymuniad i sicrhau rhwydwaith cludiant integredig wrth ochr Metro De Cymru.

 

Pryderu’n ddifrifol y bydd dileu cyllid Cynllun Argyfwng Bysus Llywodraeth Cymru ar 24 Gorffennaf 2023 yn gweld bysus yng Nghymru yn gostwng i wasanaeth ‘sgerbwd’.

 

Penderfynu lobïo Llywodraeth Cymru yn gadarn i warchod gwasanaethau bws Sir Fynwy, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig lle maent yn rhaff fywyd ar gyfer ein preswylwyr.

 

7b

Cyflwynir gan y Cynghorydd Sir Steven Garrett

Mae’r Cyngor yn gresynu am fil mewnfudo anghyfreithlon Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy’n cynnig cadw mewn dalfa ac wedyn symud o’r wlad unrhyw un sy’n cyrraedd y Deyrnas Unedig mewn cwch bach, gan olygu na fydd y Swyddfa Gartref yn ystyried unrhyw un o’u hawliadau am loches heb ystyried os ydynt wedi ffoi rhag rhyfel neu erledigaeth.

 

Caiff y bobl hyn sy’n ceisio lloches wedyn eu hallforio yn ôl i’r wlad y maent wedi ffoi ohoni neu drydedd wlad ‘ddiogel’. Gallai’r drydydd wlad hon fod yn Rwanda neu wlad arall y mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ystyried ei bod yn ddiogel, efallai gyda record amheus ar hawliau dynol.

 

Bydd y ddeddfwriaeth annynol hon na chafodd ei hystyried yn ddigonol yn cosbi’r bobl fwyaf fregus o bob rhan o’r byd. Gofynnwyd cwestiynau os yw’r Bil yn gyfreithlon ac os yw’n cydymffurfio gyda’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac yn gydnaws gyda Chonfensiwn Ffoaduriaid 1951. Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig hefyd wedi ysgrifennu na all pobl sy’n dod i’r Deyrnas Unedig yn anghyfreithlon fanteisio o’n mesurau modern i ddiogelu rhag caethwasiaeth.

 

Mae’r Cyngor hwn hefyd yn nodi ac yn collfarnu’r iaith beryglus ac annynol a ddefnyddiwyd i gefnogi’r Bil hwn. Mae’r rhethreg yma yn meithrin ac yn rhoi llwyfan ar gyfer diwylliant o gamdriniaeth, hiliaeth a hyd yn oed drais yn erbyn ffoaduriaid, ceiswyr lloches a phobl o gymunedau du, Asiaidd a lleiafrif ethnig.

 

Fel ardal sy’n anelu i fod yn Sir Noddfa, mae’r Cyngor hwn a phobl Sir Fynwy wedi agor eu calonnau a’u cartrefi a chroesawu a derbyn ffoaduriaid a cheiswyr lloches am ddegawdau, yn neilltuol mewn cyfnodau diweddar yn dilyn rhyfel Wcráin. Gwnaeth hyn ein sir yn lle mwy diddorol, amrywiol a goddefgar.

 

Mae’r Cyngor hwn yn collfarnu gweithred Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cyflwyno’r ddeddfwriaeth hon ac yn galw ar Brif Weinidog y DU a’i weinidogion i ddileu’r cynigion garw hyn.

 

Galwn ar Arweinydd y Cyngor i ysgrifennu at Brif Weinidog y Deyrnas Unedig yn y termau cryfaf posibl i amlinellu ein pryderon.

 

8.

Cwestiynau gan Aelodau

8a

Gan y Cynghorydd Sir Ian Chandler i’r Cynghorydd Sir Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

A all yr aelod cabinet roi dyddiad cadarn i breswylwyr yn Ynysgynwraidd a Cross Ash pryd y bydd y B4521 ger Fferm Trebella wedi ei thrwsio a bod y goleuadau traffig ‘dros dro’ yn cael eu symud?

 

8b

Gan y Cynghorydd Sir i’r Cynghorydd Sir Angela Sandles/Catherine Fookes, Aelodau Cabinet Cydraddoldeb ac Ymgysylltu

Mewn ymateb i bolisi Llywodraeth y Deyrnas Unedig i fod angen dogfen adnabod gyda llun arni ar gyfer etholiadau yn Lloegr a’r Deyrnas Unedig, y mae llawer o arbenigwyr yn rhagweld fydd yn gostwng nifer y bobl ifanc a phobl ifanc o gymunedau difreintiedig fydd yn pleidleisio, a all yr aelod cabinet roi diweddariad ar gynlluniau i sicrhau y gall pob etholwr cymwys yn Sir Fynwy fwrw eu pleidlais yn yr etholiadau nesaf i senedd y Deyrnas Unedig?

 

8c

Gan y Cynghorydd Sir Richard John i’r Cynghorydd Sir Catrin Maby, Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

Pa gynnydd a wnaeth y weinyddiaeth i gyflawni ei ymrwymiad maniffesto i ddileu’r holl dyllau mewn ffyrdd o fewn pum mlynedd?

8d

Gan y Cynghorydd Sir Richard John i’r Cynghorydd Sir Mary Ann Brocklesby, Arweinydd y Cyngor

Beth mae’r weinyddiaeth wedi’i gyflawni yn y flwyddyn ddiwethaf?

 

8e

Gan y Cynghorydd Sir Louise Brown i’r Cynghorydd Sir Martyn Groucutt, Aelod Cabinet Addysg

A all yr Aelod Cabinet roi ymrwymiad y bydd gan yr ysgol 3-19 newydd yn y Fenni doiledau un rhyw ar gyfer pob blwyddyn?

 

8f

Gan y Cynghorydd Sir Christopher Edwards i’r Cynghorydd Sir Sara Burch, Aelod Cabinet Cymunedau Cynhwysol ac Egnïol

Mae cymuned o deithwyr wedi gwersylla’n ddiweddar ym  maes parcio Canolfan Hamdden Cas-gwent ddwy waith mewn cyfnod o 6 wythnos. Fel y gwyddoch, mae hwn yn faes parcio sydd hefyd yn ffinio Ysgol Cas-gwent. Mae hyn wedi tarfu ar breswylwyr, busnesau, yr ysgol a’r ganolfan hamdden, heb sôn am y gwaith ychwanegol i staff y cyngor a’r heddlu.

A all yr Aelod Cabinet esbonio pa opsiynau y bydd y cyngor yn eu cymryd yn y dyfodol i atal y maes parcio hollbwysig a prysur hwn yng Nghas-gwent, a ddefnyddir gan breswylwyr, rhieni, plant, defnyddwyr y ganolfan hamdden a thwristiaid rhag cael ei ddefnyddio a’i gamddefnyddio yn y ffordd hon? Mae safleoedd swyddogol i deithwyr yn Sir Fynwy, fodd bynnag caiff Cas-gwent ei gweld fel targed rhwydd a chaiff cyfleusterau’r cyngor eu cam-drin, gyda phreswylwyr hefyd yn methu manteisio’n llawn ar y gwasanaethau y maent wedi dod i’w disgwyl gan gyngor.

8g

Gan y Cynghorydd Sir Christopher Edwards i’r Cynghorydd Sir Paul Griffiths, Aelod Cabinet Economi Gynaliadwy a Dirprwy Arweinydd

Ym mis Ionawr 2023 cadarnhaodd y Dirprwy Arweinydd wrth y cyngor hwn y caiff unrhyw welliannau yn y dyfodol i gylchfan Highbeech eu trafod eto gyda Dirprwy Weinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, ac y cysylltwyd ag ef i ofyn am astudiaeth bellach ar Gylchfan Highbeech ac y byddai’r Aelod Cabinet yn cynnal cyfarfod ddiwedd mis Ionawr gyda’r Gweinidog.

 

Gan fod Llywodraeth Cymru yn 2022 wedi dileu’r cyllid gwreiddiol a gytunwyd ar gyfer yr astudiaeth bellach hon, a all yr Aelod Cabinet gadarnhau os y cynhaliwyd y cyfarfod, beth yn union gafodd ei drafod a beth oedd canlyniad y cyfarfod hwnnw, ac unrhyw gyfarfodydd pellach a allai fod wedi eu cynnal ers hynny i edrych ar wella’r seilwaith yng Nghas-gwent y mae angen dybryd amdano.

 

9.

Cyfarfod nesaf – 18 Mai 2023