Agenda and minutes

Cyngor Sir - Dydd Iau, 27ain Hydref, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Medi 2022 pdf icon PDF 334 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27ain Medi 2022 gyda'r diwygiadau canlynol:

 

·       Gwall teipograffyddol ar dudalen 4 – dylai ddarllen Eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol Frances Taylor.

 

·       Tudalen 5 - Cytunodd y Cynghorydd Sirol Frances Taylor i'r diwygiad a gynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol Rachel Garrick a gofynnodd i awgrym y Cynghorydd Sirol Fay Bromfield gael ei gyflwyno.

 

·       Tudalen 4 - mae'r natur fyfyriol yn cyfeirio at y ddadl yn hytrach na'r adroddiad, yngl?n â San Steffan a Llywodraeth Cymru.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Sirol Paul Pavia fuddiant nad oedd yn rhagfarnus mewn perthynas ag eitem 6.3, fel cyflogai Practice Solutions Limited.

 

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Cofnodion:

Dim.

 

4.

Cyhoeddiad y Cadeirydd pdf icon PDF 331 KB

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sirol Rachel Buckler, a etholwyd yn ddiweddar, i'r cyfarfod.

 

5.

Adroddiadau’r Cyngor:

6.

CYNLLUN CYMUNEDOL A CHORFFORAETHOL pdf icon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad i geisio cymeradwyaeth o’r Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol newydd sy'n gosod y cyfeiriad i Gyngor a Sir Fynwy, gan gyfleu pwrpas, egwyddorion a blaenoriaethau'r awdurdod ochr yn ochr â rhai o'r camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni'r rhain.

 

Gofynnwyd am eglurder ynghylch hyn yn gynllun cychwynnol a dyddiadau fersiwn newydd i'w gyhoeddi.

 

Roedd Arweinydd yr Wrthblaid o'r farn bod y cynllun yn siomedig ac yn ddiffygiol mewn manylder a sylwedd.   Roedd yn teimlo na fyddai unrhyw gyfle i gael ei ddal i gyfrif na chraffu ar y cynllun, heb unrhyw gamau pendant yn y cynllun.

 

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Phil Murphy fod Cyngor Sir Fynwy yn derbyn y lefel isaf o gyllid grant yng Nghymru, sy'n seiliedig ar fformiwla Llywodraeth Cymru.

 

Roedd pryderon ynghylch ardaloedd nad oedd wedi'u cynnwys yn y cynllun a gwnaed awgrym y dylid ystyried datblygu cynigion ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus.  

 

Codwyd cwestiwn ynghylch y ddarpariaeth tai ac o ystyried yr heriau ariannol cyfredol pa gamau a gymerir i sicrhau bod Cyngor Sir Fynwy yn dilyn eu hymrwymiad i adeiladu cartrefi fforddiadwy.

 

Cymeradwyodd yr Aelod Cabinet dros Addysg y cynllun a dywedodd fod yr hyn a gyflwynwyd yn arwydd o realaeth ac y byddai'n ceisio trawsnewid bywydau pobl a esgeuluswyd gan y weinyddiaeth flaenorol.

 

Mynegwyd y dylai cynllun corfforaethol gynnwys cynigion manwl ar gyfer cyflawni pethau.  

 

Cyfeiriwyd at graffu fel swyddogaeth hanfodol i'r cyngor a'r preswylwyr, y mae gwefan y Cyngor yn ei dyfynnu fel y swyddogaeth i graffu ar berfformiad a chyflawni'r amcanion corfforaethol a amlinellir yn y cynllun corfforaethol.   Credwyd nad oedd yr amcanion hyn yn cael eu diffinio'n glir gan y weinyddiaeth.

 

Mynegodd y Cynghorydd Sirol Frances Taylor nad yw'r argymhellion yn yr adroddiad yn cyfeirio at hwn yn gynllun dros dro ac nad oedd yn ystyried ei fod yn gyfrifol i gymeradwyo'r cynllun gyda'r diffyg sylwedd.  Cynigiodd y Cynghorydd Sirol Taylor ddiwygiad:

 

Bod y Cyngor hwn yn cytuno i ddod â chynllun Cymunedol a Chorfforaethol mwy manwl a chadarn diwygiedig sy'n cynnwys mesurau a thargedau yn ôl i gyfarfod y Cyngor ym mis Rhagfyr.

 

Bod y diwygiad arfaethedig yn disodli argymhellion 2.1 a 2.2.

 

Eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol Simon Howarth

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais derbyniwyd y diwygiad a chafwyd trafodaeth.

 

Eglurodd yr Aelod Cabinet dros Adnoddau fod y ddogfen strategol yn esbonio newid dull a chyfeiriad, ac na fydd newidiadau mawr yn digwydd ar unwaith.   Parhaodd i egluro bod y weinyddiaeth wedi gweithio gyda chydweithwyr sy'n aelodau ar gynnwys y cynllun ac yn bwriadu parhau i gydweithio yn y dyfodol.

Ategwyd bod angen sefydlogrwydd a rhywfaint o sicrwydd ar bobl ynghylch blaenoriaethau'r Cyngor.

 

Awgrymwyd y byddai dod â'r cynllun i Gyngor Rhagfyr yn rhoi llawer o bwysau ar swyddogion, ac efallai y byddai mis Ionawr yn fwy addas.

 

Cynhaliwyd pleidlais i symud i'r bleidlais a chafodd ei threchu.

 

Bu trafodaeth yn dilyn hynny.

 

Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Economi Gynaliadwy ddiwygiad pellach:

 

Bod y Cyngor hwn yn cytuno i ddod â chynllun Cymunedol  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

YMATEB I’R ANGEN BRYS AM ANHEDDAU

Cofnodion:

Wedi’i dynnu’n ôl

 

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021/22 Y CYFARWYDDWR GOFAL CYMDEITHASOL, DIOGELU AC IECHYD pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cynghorydd Sirol Chandler y cyfarfod am 4:30pm

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd ei Hadroddiad Blynyddol 2021/22.

 

Mae'r amcanion yn yr adroddiad yn cynnwys:

· Gwerthuso cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau gofal cymdeithasol 

· Rhoi gwybod i'r Aelodau a phreswylwyr am effeithiolrwydd gofal cymdeithasol ac iechyd yn Sir Fynwy, a nodi risgiau a heriau allweddol.

· Rhoi gwybod i'r Aelodau a phreswylwyr am y cynnydd a wnaed tuag at gyrraedd y safonau a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

· Amlinellu camau gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer 2022 - 2023

 

Roedd yr adroddiad yn destun craffu ar 11 Hydref 2022 drwy Bwyllgor Craffu ar y Cyd Pobl / Perfformiad a Throsolwg.

 

Cafodd y gweithlu ganmoliaeth am eu gwaith drwy'r pandemig.

 

Credwyd bod yr adroddiad manwl yn dangos enghreifftiau o arferion da, ond cydnabuwyd anawsterau o fewn y sector, yn enwedig oriau gofal heb eu diwallu.

 

Eglurodd y Prif Swyddog mai trwy eu hymrwymiad i ddulliau ataliol y gobeithir y byddem yn gweld gostyngiad yn nifer yr oriau gofal.   Mae dulliau o'r fath yn cynnwys cynnig ffyrdd gwahanol o bobl sy'n dod i mewn i'r gweithlu a sut rydym yn gweithio gyda darparwyr allanol ar ddulliau llai sy'n seiliedig ar leiniau.

 

Eglurodd y Dirprwy Brif Weithredwr, fel cadeirydd y bwrdd, fod y gwaith adeiladu yn Crick Road yn mynd rhagddo'n dda ac y byddai'n ceisio cysylltu â phartneriaid perthnasol i drefnu ymweliad i'r aelodau.

 

Cadarnhawyd bod adnewyddu'r ganolfan seibiant yn Herbert Road ar y trywydd iawn.

 

O ran ymholiad ynghylch staff asiantaethau, clywsom mai’r nifer cyflogedig presennol

yw 13, yn bennaf o fewn y Gwasanaethau Plant. Yn gyffredinol

mae'r gweithlu yn gyfran gymharol fach.           

 

Mae swyddogion yn dechrau trafodaethau gyda recriwtio dramor.

 

Yn ddiweddar, estynnodd y tâl i ofalwyr y lwfans

milltiredd a'i newid o fisol i wythnosol.

 

Gwnaed awgrym y dylid cynnal trafodaethau gyda gofalwyr ifanc i nodi a ydynt 

am fynd ymlaen i ddatblygu gyrfa mewn gofal.

 

O ran cefnogaeth i deuluoedd Wcreinaidd mae swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r bartneriaeth

Tîm, sydd wedi sefyll i fyny'r ymateb i deuluoedd Wcreinaidd.

 

Cytunodd y Prif Swyddog i ddarparu rhagor o wybodaeth am y Clinig Cof

 

Penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhellion:

 

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r adroddiad.

 

Bod y Cyngor hwnnw'n tasgau'r Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd i barhau i ganolbwyntio ar y camau blaenoriaeth fel y nodir yn adran gloi'r adroddiad.

 

9.

ADRODDIAD GWERTHUSO DIOGELU EBRILL 2021 – MAWRTH 2022 pdf icon PDF 816 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd yr adroddiad, i werthuso cynnydd blaenoriaethau diogelu allweddol Cyngor Sir Fynwy yn ystod 2021/2022, gan dynnu sylw at gynnydd, nodi risgiau a nodi camau gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer 2022 - 2023.  Nod yr adroddiad oedd rhoi gwybod i'r Aelodau am effeithiolrwydd diogelu yn Sir Fynwy a'r gwaith sy'n mynd rhagddo i gefnogi nodau'r Cyngor o ran amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu niweidio a'u cam-drin. Roedd yr adroddiad hefyd yn ceisio hysbysu'r Aelodau am y cynnydd a wnaed tuag at gyrraedd y safonau ym Mholisi Diogelu Corfforaethol y Cyngor a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2017, a ddiwygiwyd Gorffennaf 2022.

 

Croesawodd y Cynghorydd Sirol Penny Jones y graddau hunanasesu uwch, gan gydnabod gwaith cydweithwyr.  Anogodd bobl i gydnabod na fydd perffeithrwydd bob amser yn cael ei gyflawni ond gallwn bob amser ymdrechu ar ei gyfer.

 

Nodwyd nad oedd y Gwasanaeth Prawf wedi'i gynnwys yn yr Hyb Diogelu Amlasiantaeth.  Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth Diogelu fod y Gwasanaeth Prawf yn cymryd rhan yn rhithwir yn hytrach nag yn gorfforol, a'u bod yn cyfathrebu'n dda lle bo achos yn ymwneud â'r gwasanaeth prawf.

 

Penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhellion:

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo'r adroddiad gwerthuso diogelu ar gyfer Ebrill 2021 – Mawrth 2022.  

 

Bod y Cyngor yn gofyn i’r Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd ynghyd ag aelodau Gr?p Diogelu’r Awdurdod Cyfan i weithredu'r camau diogelu fel y nodir yn y cynllun gweithgarwch cyfredol (2022 – 2023) yn atodiad 3.

 

 

10.

PENODI I GORFF ALLANOL – CYNGOR IECHYD CYMUNED ANEURIN BEVAN pdf icon PDF 108 KB

Cofnodion:

Penodi cynghorydd i gynrychioli'r awdurdod ar Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan (CICAB)

 

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai 2022, penodwyd Cynghorwyr gan y cyngor llawn i gynrychioli'r awdurdod ar ystod eang o gyrff allanol.  Bryd hynny, penodwyd y Cynghorydd Sirol Alistair Neill i gynrychioli'r Cyngor ar CICAB, ond oherwydd newid mewn amgylchiadau personol nid yw'n gallu parhau â'r penodiad mwyach oherwydd gwrthdaro buddiannau. Mewn ymgynghoriad ag arweinwyr grwpiau gwleidyddol y Cyngor, cytunwyd y gellir penodi cynghorydd o'r blaid Geidwadwyr i lenwi'r swydd wag ac mae'r gr?p Ceidwadwyr wedi enwebu'r Cynghorydd Sirol Jan Butler i lenwi'r swydd wag.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhelliad:

 

Mae'r Cyngor hwnnw yn cymeradwyo penodiad y Cynghorydd Sirol Jan Butler i'r swydd.

 

11.

Cynigion i’r Cyngor:

12.

Cyflwynir gan y Cynghorydd Sirol Jayne McKenna

Yn dilyn datganiad y Cyngor ym mis Medi am Ardrethhi Anomestig, mae’r Cyngor hwn yn:

 

·       Cydnabod y storm berffaith o heriau sy’n wynebu busnesau canol trefi yn Sir Fynwy y gaeaf hwn

·       Galw ar y weinyddiaeth i ystyried camau i annog siopa lleol yn y cyfnod cyn y Nadolig 2022, yn cynnwys parcio am ddim a thrafnidiaeth gyhoeddus am ddim ar benwythnosau.

 

Cofnodion:

Ymhellach i ddatganiad y Cyngor hwn ym mis Medi ynghylch Ardrethi Annomestig, mae’r Cyngor hwn:

· Yn cydnabod y cyfuniad o heriau sy'n wynebu busnesau canol trefi yn Sir Fynwy gaeaf eleni.

· Yn galw ar y weinyddiaeth i ystyried camau i annog siopa'n lleol yn y cyfnod cyn Nadolig 2022, gan gynnwys parcio am ddim a thrafnidiaeth gyhoeddus am ddim ar benwythnosau

 

Oherwydd cyhoeddiad diweddar gan y weinyddiaeth y byddai teithio a pharcio am ddim ar fysiau ar benwythnosau yn ystod mis Rhagfyr, gofynnodd y Cynghorydd Sirol Jayne McKenna i'r cynnig gael ei dynnu'n ôl. 

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais penderfynodd y Cyngor dderbyn y tynnu'n ôl

 

 

 

Gwahoddwyd y Cynghorydd Sirol Richard John i gyflwyno cynnig brys:

 

Mae'r Cyngor hwn:

Yn cefnogi cynnig y Comisiwn Ffiniau i Gymru o etholaeth seneddol Sir Fynwy sy'n cyd-ffinio â'r awdurdod lleol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir Paul Griffiths diwygiad, sef:

 

Mae'r Cyngor hwn:

Yn cefnogi cynnig y Comisiwn Ffiniau i Gymru o etholaeth seneddol Sir Fynwy sy'n cyd-ffinio â'r awdurdod lleol ac yn gresynu at benderfyniad y Comisiwn Ffiniau i leihau nifer yr etholaethau seneddol yng Nghymru  

 

Eiliodd y Cynghorydd Sirol Ben Callard y gwelliant.

 

Mynegodd y Cynghorydd Sirol John siom ynghylch y diwygiad, gan ystyried nad yw'n gysylltiedig â swyddogaethau'r Cyngor, ac nad yw'n gysylltiedig â'r ymgynghoriad y mae'n dymuno i'r Cyngor ymgymryd ag ef.

 

Roedd awgrym bod y diwygiad yn rhoi p?er i lais Cymru, a byddai peidio cefnogi'r diwygiad yn arwain at Gymru yn colli hyd yn oed mwy o gynrychiolaeth yn y DU.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais cafodd y diwygiad ei derbyn a chafwyd trafodaeth ar y cynnig sylweddol a ddilynwyd.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais cafodd y cynnig sylweddol ei dderbyn.

 

 

 

 

 

13.

Cwestiynau gan Aelodau

14.

Gan y Cynghorydd Sirol Jan Butler i'r Cynghorydd Sirol

Pa sylwadau a wnaeth y weinyddiaeth i Lywodraeth Cymru am ddiogelwch ffordd ar yr A4042?

 

Cofnodion:

Pa sylwadau y mae'r weinyddiaeth wedi'u gwneud i Lywodraeth Cymru am ddiogelwch ar y ffyrdd ar yr A4042?

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet i'r Cynghorydd Sirol Butler a diolchodd i drigolion yn tynnu sylw at y materion diogelwch ar yr A4042.   Eglurodd ei bod mewn sgwrs gyda Chyngor Cymuned Goetre Fawr sydd wedi casglu tystiolaeth yn nodi bod y meini prawf wedi eu bodloni ar gyfer croesfan ddiogel yn eu hardal.   Mae bellach ar restr aros ar gyfer y rhaglen gyda Llywodraeth Cymru gan nad cyfrifoldeb uniongyrchol y Cyngor hwn yw cefnffyrdd.   Mae'r Aelod Cabinet wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gefnogi eu hachos.

 

Fel mater atodol, gofynnodd y Cynghorydd Sirol Butler am gefnogaeth y Cyngor i orfodi LlC, a gofynnodd i'r Cabinet edrych yn fanylach ar hyn a phwyso ar Lywodraeth Cymru a SEWTRA i weithredu'n gyflymach.

 

Mewn ymateb esboniodd yr Aelod Cabinet y byddai'n parhau i fod mewn cysylltiad â'r Cyngor Cymuned a'u cefnogi yn eu hymdrechion.

 

 

 

 

 

15.

Gan y Cynghorydd Sirol Paul Pavia i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

A fydd yr Aelod Cabinet yn gwneud datganiad am adolygiad sir-gyfan o feysydd parcio y mae’r Cyngor yn eu rheoli?

 

Cofnodion:

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad am adolygiad ledled y sir o feysydd parcio a reolir gan y Cyngor?

 

Eglurodd yr Aelod Cabinet fod yr adolygiad arfaethedig o barcio ceir yn cael ei ohirio gan y weinyddiaeth flaenorol, ond y bwriad yw y bydd adolygiad o'r fath yn digwydd yn gynnar yn y weinyddiaeth hon, ac mae swyddogion yn bwriadu dechrau adolygiad yn gynnar yn 2023.

 

Fel mater atodol, cydnabu'r Cynghorydd Sirol Pavia yr oedi yn yr adolygiad oherwydd y pandemig a gofynnodd a fyddai'r Aelod Cabinet yn ymrwymo i adolygu trefniadau'r meysydd parcio dros y flwyddyn galendr nesaf yn 2023.

 

Cytunodd y Cynghorydd Sirol Maby ac ychwanegodd y byddent yn edrych ar faterion ehangach yn ymwneud â chynaliadwyedd a fforddiadwyedd, gan sicrhau bod canol trefi yn cael eu cefnogi.

 

 

 

16.

Gan y Cynghorydd Sirol Paul Pavia i'r Cynghorydd Sirol Rachel Garrick, Aelod Cabinet dros Adnoddau

Pa asesiad a wnaeth yr Aelod Cabinet ynghylch effaith cynnydd mewn prisiau ynni ar gyllidebau ysgol eleni?

 

Cofnodion:

Pa asesiad y mae'r Aelod Cabinet wedi'i wneud yngl?n ag effaith y cynnydd mewn prisiau ynni ar gyllidebau ysgolion eleni?

 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet fod darpariaethau yng nghyllideb 22/23, felly mae lefel o ddiogelwch rhag cynnydd prisiau ar gyfer pryniannau cyn y flwyddyn ariannol 22/23.  Er bod Llywodraeth y DU wedi cyflwyno capiau prisiau ynni, mae hynny bellach yn cael ei ymestyn i fusnesau, adrannau'r llywodraeth ac ysgolion, tan ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, ni fydd hyn o fudd i ysgolion o ganlyniad i brynu ein contractau ynni ymlaen.

 

Mae pwysau o £446 mil yn y gyllideb 22/23 yn cynrychioli rhagolygon a gyflawnir fel rhan o'r broses o bennu costau ynni ar gyfer y flwyddyn. Cyfrifwyd hyn fesul safle ac mae pob ysgol wedi derbyn eu cyfran o gyllid ac yn cael ei adlewyrchu yn y rhagolwg mis 6 sydd i ddod. 

 

Fel mater atodol, gofynnodd y Cynghorydd Sirol Pavia beth mae'r weinyddiaeth yn ei wneud yn y tymor byr i helpu ein hysgolion o amgylch y camau lliniaru craidd eraill, sef gwella caffael ynni ac annog lleihau ynni.

 

Eglurodd yr Aelod Cabinet fod Adroddiad Alldro Mis 4 yn dangos bod rhagolygon yn dangos y bydd sawl ysgol yn mynd i ddiffyg erbyn diwedd y flwyddyn.   Mae swyddogion yn gweithio gyda swyddogion unigol pob ysgol i nodi arbedion, ar lefelau ynni a thu hwnt. 

 

 

 

17.

Gan y Cynghorydd Sirol Christopher Edwards i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

A all yr aelod cabinet hysbysu’r cyngor am gynnydd gyda’r cais am gyllid grant i Lywodraeth Cymru yn 2022/23 ar gyfer cynllun llwybrau diogelach mewn cymunedau ar gyfer gwaith gwella diogelwch ffordd ar gyfer Heol St Lawrence (rhwng Lôn Kingsmark a chylchfan y Cae Râs).

 

Cofnodion:

Wedi’i dynnu’n ôl I fynd i'r cyfarfod ym mis Rhagfyr.

 

18.

Gan y Cynghorydd Sirol Lisa Dymock i'r Cynghorydd Sirol Sara Burch, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol a Gweithgar

Pa gamau gweithredu mae’r weinyddiaeth yn eu cymryd i wella cyfleusterau ar gyfer pobl ifanc yn ardal Cil-y-coed yn y 12 mis nesaf?

 

Cofnodion:

Pa gamau y mae'r weinyddiaeth yn eu cymryd i wella cyfleusterau i bobl ifanc yn ardal Cil-y-coed yn ystod y 12 mis nesaf?

 

Tynnodd yr Aelod Cabinet sylw at y cyfleusterau a gynigir gan Ganolfan Hamdden Cil-y-coed, yn ogystal â'r ardal gemau amlddefnydd a'r parc sglefrio, sy'n rhad ac am ddim i'w defnyddio.   Mae'r tîm datblygu chwaraeon yn cefnogi amrywiaeth o grwpiau chwaraeon yn y dref.   Mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi golygu ein bod wedi gallu cynnig sesiynau nofio am ddim a darpariaeth gwyliau'r haf yn y ganolfan hamdden a gweithgareddau bwyd a hwyl yn Ysgol Gynradd Dewstow.

 

Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod y Gwasanaeth Ieuenctid yn darparu sesiynau yn Y Parth bedair noson yr wythnos i blant a phobl ifanc 11 i 17 oed, a chyfleuster galw heibio yn ystod y dydd i bobl ifanc nad ydynt yn yr ysgol, sy'n darparu addysg amgen, cwnsela, cymorth ysgrifennu CV a chymorth camddefnyddio sylweddau.  Maen nhw'n trefnu gwibdeithiau i lefydd fel Alton Towers, ac yn rhedeg clybiau ieuenctid iau ym Mhorth Sgiwed, Caerwent a Rhosied. Maent yn darparu cefnogaeth ar y pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd.   Cynhaliodd y Gwasanaeth Ieuenctid sesiynau allgymorth drwy gydol yr haf yng Nghanol Tref, parc sglefrio a lleoliadau eraill yng Nghil-y-coed ac maent wedi gallu sicrhau cyllid Strydoedd Mwy Diogel ar gyfer Cil-y-coed tan fis Medi 2023.  Mae hyn wedi cryfhau capasiti'r Gwasanaeth Ieuenctid ac maen nhw wedi ychwanegu sesiynau ychwanegol ar benwythnosau.

 

Mae'r Prosiect Shift yn rhedeg cefnogaeth un i un neu gr?p bach i bobl ifanc sy'n cael trafferth gyda phroblemau iechyd meddwl ac yn ddiweddar maent wedi sicrhau cyllid ychwanegol i gynnig mwy o gymorth i fwy o bobl ifanc.

 

Mae'r Prosiect Ymbarél yn helpu pobl ifanc a'u rhieni sy'n cael trafferth gyda materion sy'n ymwneud â rhywioldeb, hunaniaeth a derbyniad.

 

Mae'r Aelod Cabinet wedi gofyn i swyddogion edrych ar sut mae'r Cyngor yn cefnogi clybiau ieuenctid sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, darpariaethau celfyddydol a sut y gall ysgolion gefnogi pobl ifanc y tu allan i oriau ysgol.  Mae MonLife hefyd yn edrych ar sut mae cyfleusterau Castell Cil-y-coed yn gwasanaethu pobl ifanc a sut mae mannau chwarae a mannau agored yn diwallu anghenion y grwpiau oedran h?n.

 

Mae'r gwelliannau teithio llesol arfaethedig ar gyfer Cil-y-coed a'r terfyn 20mya i gyd yn rhan o wneud y dref yn amgylchedd diogel a dymunol lle gall pobl deithio'n annibynnol, ar droed neu ar feic.

 

Estynnodd Cyngor Tref Cil-y-coed wahoddiad i'r Cynghorydd Sirol Dymock fynychu cyfarfod nesaf Gr?p Datrys Problemau Aml-Asiantaeth Cil-y-coed.

 

Fel mater atodol croesawodd y Cynghorydd Sirol Dymock y gwahoddiad ac estynnodd ei chefnogaeth i welliannau yn y dyfodol.

 

19.

Y Cyfarfod Nesaf – 1 Rhagfyr 2022

Cofnodion:

Nodwyd.