Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 21ain Gorffennaf, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2022 pdf icon PDF 344 KB

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Cwestiynau Cyhoeddus

5.

Cyhoeddiadau y Cadeirydd pdf icon PDF 324 KB

6.

Cyhoeddiadau Aelodau Cabinet

6a

Cynghorydd Sir Catherine Fookes, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu – Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a thlodi

6b

Cynghorydd Sir Catrin Maby, Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd – Mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur

7.

AMSERIAD CYFARFODYDD Y CYNGOR pdf icon PDF 29 KB

8.

Cynigion i’r Cyngor

8a

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir Jill Bond

Cynnig Argyfwng mewn Costau Byw

 

Mae ein preswylwyr yn wynebu argyfwng mewn costau byw. Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, dywedodd 88% o oedolion ym Mhrydain Fawr y bu cynnydd yn eu costau byw ym mis Mai 2022, oherwydd amrywiaeth o ffactorau yn cynnwys cynnydd mewn chwyddiant, cynnydd mewn prisiau ynni a chynnydd yn nhrethi’r llywodraeth. Ar gyfartaledd bydd aelwydydd Cymru o leiaf £600 yn waeth eu byd eleni yn ôl adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Bu costau byw yn cynyddu ar draws y Deyrnas Unedig ers dechrau 2021. Ym mis Ebrill 2022 cyrhaeddodd chwyddiant y lefel uchaf a gofnodwyd ac mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn amcangyfrif ei fod yn awr yn uwch nag ar unrhyw amser ers tua 1982, gan effeithio ar ba mor fforddiadwy yw nwyddau a gwasanaethau ar gyfer aelwydydd.

 

Mae’r Cyngor yn nodi:

 

Bod yr argyfwng costau byw yn fater allweddol i ni yng Nghyngor Sir Fynwy, mewn sefyllfa o ffactorau ariannol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, tebyg i’r rhyfel yn Wcráin.

 

Yr angen i ni fel awdurdod lleol sicrhau y caiff ein preswylwyr eu cefnogi yn ystod y cyfnodau cynyddol anodd hyn, yn arbennig wrth i ni fynd i’r hydref a’r gaeaf.

 

Effaith anghymesur yr argyfwng ar aelwydydd incwm isel, fydd yn gwario cyfran uwch o’u hincwm na’r cyfartalog ar ynni a bwyd ac y bydd cynnydd mewn prisiau felly’n effeithio mwy arnynt, gan arwain at lai o incwm gwario.

 

Y gwaith a wnawn ar hyn o bryd fel cyngor ym mhob adran i gefnogi ein preswylwyr mwyaf bregus, yn cynnwys:

  • Y taliadau £150 i’r preswylwyr hynny sy’n byw ym mandiau A i D y Dreth Gyngor
  • Taliadau dewisol o £150 i aelodau mwyaf bregus ein cymunedau
  • Cefnogi elusennau fel Cyngor Ar Bopeth a MIND a all helpu rhai o aelodau mwyaf bregus cymdeithas
  • Cyfeirio preswylwyr at ble gallant gael help drwy ein hymgyrchoedd gwybodaeth

 

Mae’r Cyngor yn penderfynu:

 

Ein bod yn ymrwymo ein hunain fel Cyngor i weithio gyda’n teuluoedd a’n cymunedau, gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddarparu cymorth ymarferol i’r rhai sydd fwyaf ei angen.

 

Ein bod yn sicrhau y byddwn yn parhau i weithredu mewn dull cydlynus i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw.

 

8b

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir Richard John

Mae’r Cyngor hwn yn:

Gwrthwynebu unrhyw gynigion gan Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i israddio’r gorsafoedd ambiwlans yn Nhrefynwy a Chas-gwent drwy dynnu’r Cerbydau Ymateb Cyflym.

Galw ar uwch swyddogion Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i fynychu’r pwyllgor dethol perthnasol ar gyfer craffu cyn-penderfyniad o’u cynigion adolygu roster genedlaethol cyn i Lywodraeth Cymru eu cymeradwyo a’u gweithredu.

 

9.

Cwestiynau gan Aelodau

9a

Gan y Cynghorydd Sir Fay Bromfield i’r Cynghorydd Sir Catrin Maby, Aelod Cabinet dros newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

A wnaiff yr Aelod Cabinet roi diweddariad ar gamau i fynd i’r afael â goryrru yn Llantrisant?

 

9b

Gan y Cynghorydd Sir Richard John i’r Cynghorydd Sir Rachel Garrick, Aelod Cabinet dros Adnoddau

Pa asesiad a wnaeth y weinyddiaeth am effaith ailbrisiad arfaethedig Llywodraeth Cymru o’r dreth gyngor ar breswylwyr Sir Fynwy?

 

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 22 Medi 2022