Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 3ydd Mawrth, 2022 2.00 pm

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cwestiynau Cyhoeddus

4.

Cyhoeddiad y Cadeirydd ac unrhyw ddeisebau sydd wedi eu derbyn

5.

Adroddiadau i’r Cyngor

5a

CYLLIDEBAU CYFALAF A REFENIW 2022/23 A CHYNNIG Y DRETH GYNGOR pdf icon PDF 736 KB

5b

STRATEGAETH GYFALAF 2022/23 A’R STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 2022/23 pdf icon PDF 633 KB

Dogfennau ychwanegol:

5c

ASESIAD O ANGHENION Y BOBLOGAETH pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

5d

CYLLID BAND B YSGOLION YR 21AIN GANRIF: DATGANIAD GAN YR AELOD CABINET AR GYFER PLANT A PHOBL IFANC

5e

SACRE: CYNHADLEDD CYLCH GORCHWYL A’R MAES LLAFUR A GYTUNWYD pdf icon PDF 427 KB

5f

ADDASU TREFNIADAU CRAFFU pdf icon PDF 489 KB

Dogfennau ychwanegol:

5g

STRATEGAETH IAITH GYMRAEG 5 MLYNEDD 2022- 27 pdf icon PDF 429 KB

Dogfennau ychwanegol:

5h

AELODAETH Y PWYLLGOR SAFONAU pdf icon PDF 121 KB

6.

CYNIGION I’R CYNGOR

6a

Wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Sir R. John

Mae’r Cyngor hwn yn:

Condemnio cynlluniau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i dynnu’r cerbydau  ymateb cyflym o orsafoedd ambiwlans Trefynwy a Chas-gwent fel rhan o’r Adolygiad  o’r Amserlen/Darpariaeth Genedlaethol.

Yn credu fod israddio’r gorsafoedd yma yn mynd i roi bywydau trigolion yn Nhrefynwy, Cas-gwent a Chil-y-coed  mewn mwy o beryg, a hynny ar adeg y mae’r targedau ar gyfer ymateb i alwadau categori A sy’n ymwneud gydag achosion o beryg bywyd eisoes yn cael eu colli, er gwaethaf ymdrechion gorau'r parafeddygon a’r gweithwyr GIG rhengflaen.  

Yn gwrthwynebu unrhyw  gamau i israddio gorsafoedd ambiwlans yn Sir Fynwy ac yn galw ar Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Llywodraeth Cymru i ddileu’r cynlluniau yma.  

 

6b

Wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Sir J. Pratt

Mae’r Cyngor hwn yn sir arfordirol falch ac yn fan dechrau Llwybr Arfordir Cymru. Rydym yn falch o gydnabod pwysigrwydd yr ecosystem forol a’n rôl fel rhanddeiliad a gwarcheidwad yr ecosystem.  Dylid cyflwyno adroddiad i’r Cyngor o fewn 6 mis ar y cynnig hwn sydd yn cynnwys argymhellion priodol er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i chwarae ein rhan yn sicrhau môr sydd yn lân, iachus a’n gynhyrchiol ar y cyd gyda’n hymrwymiad presennol i fynd i’r afael gyda’r argyfwng hinsawdd. 

 

 

7.

Cwestiynau gan Aelodau

8.

Adroddiadau i’r Cyngor

8a

CYHOEDDI’R DATGANIAD POLISI CYFLOG pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofnodion o’r cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 559 KB

10.

Cyfarfod Nesaf: 17eg Mai 2022 (CCB)