Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 14eg Ionawr, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cwestiynau Cyhoeddus

4.

Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau pdf icon PDF 309 KB

5.

Adroddiadau ar gyfer y Cyngor:

5a

ADRODDIAD GWERTHUSO DIOGELU Ebrill 2019 – Mawrth 2020 pdf icon PDF 747 KB

Dogfennau ychwanegol:

5b

CYNLLUN GOSTYNGIAD TRETH GYNGOR 2021/22 pdf icon PDF 172 KB

5c

ADOLYGIAD ETHOLIADOL – YMATEBION I DDRAFFT GYNIGION pdf icon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

5d

DYDDIADUR CYFARFODYDD 2021/22 pdf icon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhestr o Gynigion

6a

Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir Groucutt

 

Mae’r cyngor sir hwn yn credu y gall yn 2021 barhau i ddatblygu ei ymateb lleol i’r argyfwng hinsawdd byd-eang. Yn neilltuol bydd yn anelu i:

 

·       Sefydlu a chynnull fforwm gyda thirfeddianwyr mawr yn y sir i ddatblygu ymateb lleol i gwrdd ag anghenion bwyd pobl Sir Fynwy mewn ffordd gynaliadwy a datblygu amaethyddiaeth fel y caiff cyfran fwy o’r bwyd a gaiff ei brynu yn y sir ei gynhyrchu’n lleol;

·       Gweithio gydag archfarchnadoedd a manwerthwyr priodol eraill i ddechrau ar ymgyrch o addysg defnyddwyr a chodi ymwybyddiaeth o’r difrod amaethyddol a wnaed drwy gludo cynnyrch bwyd ar draws y byd mewn awyren i’w werthu mewn siopau yn y Deyrnas Unedig;

·       Er mwyn cael caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu newydd, mae’n rhaid i bob cynllun gynnwys defnydd y swm mwyaf posibl o ddyfeisiau arbed ynni, tebyg i insiwleiddiad a phaneli solar, a bod yn rhaid i feysydd parcio cyhoeddus yn gysylltiedig gyda datblygiadau masnachol barhau mannau gwefru ceir trydan;

·       Cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig sy’n gwireddu’r cynigion i gefnogi a datblygu diwydiant a masnach lleol a gostwng yr angen am gymudo allan o’r sir;

·       Cynnal archwiliad sgiliau lleol a chydweithio gyda Choleg Gwent a darparwyr sgiliau eraill fel y gellir hyfforddi pobl i ateb yr anghenion a ddynodwyd yn yr economi lleol;

·       Hyrwyddo cysyniad lleoliaeth i ddiwallu anghenion y gymuned a’r economi lleol, yn cynnwys adeiladu tai cymdeithasol a fforddiadwy sydd eisoes yn diwallu’r anghenion a ddynodwyd ar gyfer pobl leol.

 

7.

Cwestiynau Aelodau::

7a

Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i’r Cynghorydd Sir R. John Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a MonLife

A all aelod cabinet Plant a Phobl Ifanc hysbysu’r cyngor pa gamau a gymerir i sicrhau’r ymgysylltu mwyaf posibl ar bobl ifanc yn y broses ddemocrataidd ac annog pobl ifanc 16 a 17 oed sydd newydd gael y bleidlais i ddefnyddio eu pleidlais yn etholiadau Cymru yn y dyfodol?

 

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2020 pdf icon PDF 207 KB