Agenda and minutes

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw faterion ar gyfer y fforwm agored i’r cyhoedd.

 

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd a Derbyn Deisebau pdf icon PDF 151 KB

Cofnodion:

Cymeradwyodd Aelodau’r staff, y contractwyr a’r gwirfoddolwyr am eu hymdre3chion yn ystod cyfnod yr eira trwm.

 

Cyflwynodd y Cynghorydd Sara Jones ddeiseb wedi’i llofnodi gan 684 o breswylwyr ardal Severside yn annog CSF i ddarparu llwybr troed rhwng Gwndy a Rogiet i ganiatáu cymudo diogel ar gyfer y cyhoedd.

 

 

 

4.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cymeradwyodd Aelodau’r staff, y contractwyr a’r gwirfoddolwyr am eu hymdre3chion yn ystod cyfnod yr eira trwm.

 

Cyflwynodd y Cynghorydd Sara Jones ddeiseb wedi’i llofnodi gan 684 o breswylwyr ardal Severside yn annog CSF i ddarparu llwybr troed rhwng Gwndy a Rogiet i ganiatáu cymudo diogel ar gyfer y cyhoedd.

 

 

 

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18fed Ionawr 2018 pdf icon PDF 229 KB

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 18fed Ionawr 2018 yn gywir ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.

 

6.

Cadarnhau cofnodion y Cyfarfod Eithriadol a gynhaliwyd ar 15fed Chwefror 2018 pdf icon PDF 142 KB

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 15 fedChwefror 2018 yn gywir ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.

 

7.

Nodi Rhestr Weithredu'r Cyngor Sir pdf icon PDF 67 KB

Cofnodion:

Nodwyd y rhestr weithredu.

 

Darparwyd adborth oddi wrth y gr?p gorchwyl Tlodi Cyfnod.

8.

Adroddiadau'r Prif Swyddog, Adnoddau:

8a

Datganiad Polisi Rheolaeth y Trysorlys; Datganiad Strategaeth gan gynnwys Datganiad MRP a Strategaeth Fuddsoddi a Dangosyddion Darbodus 2018/19 yn ogystal pdf icon PDF 464 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet yr adroddiad i osod polisïau a strategaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 sy’n cynnwys gweithgareddau benthyca trysorlys a benthyca darbodus y mae’n rhaid i weithwyr y Cyngor lynu atynt. Mae hyn i sicrhau y cymerir lefel briodol o ofal o gronfeydd yr Awdurdod ac y gosodir cyllideb ddarbodus i gwmpasu’r gweithgareddau hyn.

 

Yn ystod dadl codwyd y pwyntiau canlynol:

 

Gofynnwyd am eglurhad o gwmpas y risgiau ariannol yn y dyfodol a chwestiynwyd a oedd y wybodaeth a ddarparwyd yn gywir. Ymatebodd yr Aelod Cabinet y dywedir bob amser bod risg gyda derbyniadau cyfalaf gan y gall ffactorau allanol benderfynu pryd y derbynnir derbyniadau allanol. Cynhelid trafodaeth bellach ar ddiwedd y cyfarfod mewn pwyllgor.

 

Penderfynodd y Cyngor gytuno’r argymhellion:

 

Bod Datganiad Polisi Rheolaeth arfaethedig y Trysorlys ar gyfer 2018/19 (Atodiad 1); a’r Strategaeth Rheoli’r Trysorlys arfaethedig ar gyfer 2018/19 (Atodiad 2) gan gynnwys y Strategaeth Buddsoddi a Benthyca a Datganiad Polisi’r Ddarpariaeth Isafswm Refeniw (DIR) yn Atodiad C, yn cael eu cymeradwyo ynghyd â Chyfyngiadau’r Trysorlys fel sy’n ofynnol gan adran 3o Ddeddf  Llywodraeth Leol 2003.

 

I gymeradwyo’r defnydd o Ddangosyddion Darbodus a ddarparwyd (rhestr ddrafft lawn yn Atodiad 3) ym monitro perfformiad y swyddogaeth yn ystod  2018-19.

 

Mae’r Pwyllgor Archwilio yn dal i fonitro gweithgareddau Trysorlys y Cyngor ar ran y Cyngor drwy dderbyn yr adroddiad ar ganol blwyddyn a’r adroddiad ar ddiwedd blwyddyn.

 

8b

Penderfyniadau Treth y Cyngor 2018/19 a'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf ar gyfer 2018/19 pdf icon PDF 173 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Benderfyniad Treth y Cyngor 2018/19 a’r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf ar gyfer 2018/19.  Mae’r Cyngor yn rhwym gan Statud i derfynau amser penodol ar gyfer gosod Treth y Cyngor ac mae hefyd yn ofynnol i’r Cyngor  wneud penderfyniadau diffiniedig penodol. Mae’r argymhellion sy’n ffurfio rhan helaethaf yr adroddiad hwn wedi’u dylunio i gydymffurfio â’r Darpariaethau Statudol hynny.  Mae’r penderfyniadau a argymhellir hefyd yn tynnu ynghyd oblygiadau’r praeseptau, a gynigir gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent a phraeseptau’r Cynghorau Tref a Chymuned, ar Dreth y Cyngor, gan felly alluogi’r Cyngor Sir i sefydlu’i brif lefelau Treth y Cyngor  ar yr amrywiol fandiau eiddo o fewn pob ardal Tref a Chymuned. 

 

Dywedodd yr wrthblaid mai’r ysgolion a wynebai ben trymaf y toriadau a bod 50% o’r cynigion newydd yn ymwneud â phlant neu addysg mewn rhyw ffurf. f

 

Awgrymwyd y gellid codi symiau sylweddol o arian drwy godi premiwm ar ail gartrefi a adawyd yn wag am chwe mis. Gallai hyn o bosib ymwneud â 4500 o dai gwag ar draws Sir Fynwy a gallai o bosib godi £200,000.  Byddai angen blwyddyn o ymgynghori ar y broses hon a gellid ei chynnwys yng nghyllideb   2019/20.

 

 

Deallwyd  bod swyddogion yn disgwyl am gynnig.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Batrouni welliant, i weithredu:

 

1. Premiwm o 150% ar ail gartrefi

2. Codi Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn o £50,000

3. Cael gwared ar y ffioedd ar gyfer prydau ysgol am ddim

4. Gosod £5000 o’r neilltu ar gyfer tlodi cyfnod

 

Eiliwyd y gwelliant a chafwyd dadl.

 

Diolchodd yr Arweinydd i’r Cynghorydd Batrouni am y gwelliant a gofynnodd am fwy o wybodaeth ynghylch Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn.

 

Byddai £5,000 yn cael ei osod o’r neilltu ar gyfer tlodi cyfnod petai hynny’n gasgliad gan y gweithgor.

 

Ystyriwyd ei bod yn rhy hwyr i gefnogi’r gwelliannau, heb yr amser i roi  ystyriaeth iddynt.  .

 

Cydnabuwyd yr anawsterau o gwmpas gofal plant cyn ysgol ac awgrymwyd asesiad 3 mis i ddynodi effaith.

 

Pleidleisiodd y Cyngor ar y gwelliant. Trechwyd y gwelliant. 

 

Yn dilyn cafwyd dadl ar yr argymhelliad gwreiddiol:

 

Mynegwyd siom ynghylch y toriadau i’r gyllideb Priffyrdd. Dangosai digwyddiadau diweddar effeithioldeb y gwasanaethau.

 

Diolchodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol i’r swyddogion am y gyllideb gytbwys a chydnabu’r pwysau a’r heriau. Gofynnodd am fwy o fonitro’r gyllideb yn y dyfodol a bod diweddariadau’n cael eu darparu er mwyn galluogi’r Cyngor i weithredu’n rhagweithiol.

 

Roedd pryderon ynghylch y broses ymgysylltu a gobeithid y byddai’r strategaeth yn cael ei hadolygu’r flwyddyn ddilynol.

 

Gofynnwyd i’r cynnydd yn ffioedd y clwb brecwast gael ei fonitro a mynd i’r afael ag ef petai effaith sylweddol.  .

 

Gadawodd y Cynghorydd Sir R. Greenland y cyfarfod am 12:00

 

Mewn ymateb i gwestiwn, mae grantiau’r Pwyllgorau Ardal yn dal ar gael, yn ddibynnol ar ganlyniad adolygiad Bryn Y Cwm

 

Cyflwynir monitro’r cynigion i’r Pwyllgor Craffu yn yr Adroddiadau Alldro.

 

O’i roddi i bleidlais cariwyd yr argymhelliad. Pleidleisiodd holl Aelodau’r Gr?p Llafur yn erbyn yr argymhelliad:

 

·         Bod yr amcangyfrifon refeniw a  ...  view the full Cofnodion text for item 8b

9.

Adroddiadau'r Dirprwy Brif Weithredwr

9a

Cynllun Llesiant a Chynllun Ardal pdf icon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynoddyr Arweinydd adroddiad i sicrhau bod aelodau’n deall yr heriau sy’n wynebu’r sir a’r camau sy’n cael eu cymryd ar y cyd gan y gwasanaethau cyhoeddus i fynd i’r afael â’r rhain ac ystyried a chymeradwyo Cynllun Llesiant Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus cyn ei gyhoeddi. Rhoddwyd cyfle i’r Cyngor ystyried y Cynllun Ardal rhanbarthol drafft fel sy’n ofynnol dan y Ddeddf Gwasanaethau Gofal a Llesiant.

 

Gadawodd y Cynghorydd Sir P. Jones y cyfarfod am 12:30

 

Gofynnodd y Cynghorydd Howarth a oedd yn bosibl, tra cymeradwyir y cynllun, i’r Cyngor gytuno bod yr EQIA yn cael ei roddi ar ddechrau’r ddogfen yn hytrach nag ar ddiwedd yr adroddiad, i ganiatáu gwell dealltwriaeth. 

 

Cwestiynwydpaham fod ardaloedd ac eithrio Cil-y-coed, megis Cas-gwent, heb gael eu cynnwys  yn yr adroddiad ynghylch prisiau tai. Cadarnhawyd y byddai’r adroddiad yn cael ei newid i adlewyrchu hyn.

 

Mewnymateb i gwestiwn o gwmpas mecanweithiau’r cynllun eglurodd y Prif Weithredwr bod CSF yn un o’r partneriaid ac os yw’r broses yn gweithio’n dda dros gwrs y genhedlaeth nesaf dylem yn gynyddol beidio â meddwl am y Cyngor ond mwy am deulu’r gwasanaeth cyhoeddus. 

 

Roeddpryderon aml ynghylch diffyg cydnabyddiaeth yn yr adroddiad ynghylch gostwng tollau Pont Hafren.

 

Felaelod o Bwyllgor Craffu Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus, mynegodd y Cynghorydd Howard anawsterau wrth gymeradwyo cynllun iechyd yr ardal mewn perthynas â thrafodaethau blaenorol ynghylch gofal dementia yng Nghas-gwent. 

 

O’iroi i’r bleidlais penderfynodd y Cyngor gytuno’r argymhellion:

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r Cynllun Llesiant, a’r Atodiad yn ei gefnogi, cyn ei gymeradwyo gan Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r Cynllun Ardal a ddaw yn gyd-destun strategol y bydd cynigion ar ofal cymdeithasol yn y dyfodol yn cael eu sylfaenu.

 

10.

Adroddiadau'r Prif Swyddog, Gofal Cymdeithasol, Diogelu, Iechyd a Thai

10a

Comisiynu integredig a chytundeb adran ar gyfer cartrefi gofal i bobl h?n yn rhanbarth Gwent pdf icon PDF 261 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet adroddiad i argymell sefydlu cyllideb gyfun ranbarthol mewn perthynas ag arfer swyddogaethau llety cartrefi gofal (yn yr achos hwn cartrefi gofal i bobl h?n) rhwng Cyngor Sir Fynwy ac Awdurdodau Lleol eraill Gwent (Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB).

 

Roedd yr adroddiad yn edrych i gyflawni'r gofyniad statudol ar Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol o fewn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) (2014) (SSWBA) sy'n dod i rym o fis Ebrill 2018

 

Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau am y cynnydd wrth ddatblygu elfennau allweddol eraill sy'n ofynnol gan arweiniad Llywodraeth Cymru i gefnogi'r trefniadau cyllideb gyfun, sef contractau cyffredin a datblygu dull integredig o gomisiynu yn rhanbarth Gwent.

 

Cadarnhawyd nad effeithir ar y Gronfa Gofal Canolraddol. Roedd yn bryder bod y gronfa gyfun ar gyfer pobl h?n dros 65 oed, ond gallai fod yn berthnasol i lawer o feysydd eraill.

 

Penderfynodd y Cyngor gytuno’r argymhellion:

 

Cymeradwyotrefniadau’r gyllideb gyfun ar gyfer swyddogaethau llety cartrefi gofal i’w goruchwylio gan y Bwrdd Arwain Rhanbarth (BARh)

 

 

Cymeradwyo pwerau dirprwyedig i'r Aelod Cabinet dros Ddiogelu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd fel aelod o Gyngor Sir Fynwy o'r BARh wrth arfer y swyddogaethau hynny, ac ystyried unrhyw drefniadau penodol y mae angen eu rhoi ar waith i fodloni dyletswyddau statudol ar lefel leol a rhanbarthol.

 

Cadarnhau'r elfennau allweddol gofynnol ar gyfer y trefniadau hyn trwy ddatblygu Cytundeb Partneriaeth ffurfiol.
 
Cadarnhau goblygiadau adnoddau i'r awdurdod lleol mewn perthynas â threfniadau cyllideb gyfun a goruchwylio'r cytundebau cyllideb gyfun gan y BARh.

 

 

 

11.

Rhestr o Gynigion

11a

Cynnig oddi wrth y Cynghorydd Sir Groucutt

Mae’r Cyngor hwn yn croesawu ymrwymiad y llywodraeth i fentrau byd-eang sy’n amcanu at gyfyngu ar gynhesu byd-eang, a derbyn bod defnydd tanwyddau ffosil yn ffactor  sy’n cyfrannu at godi tymereddau’r byd ac allyriadau carbon deuocsid. Mae’n nodi bod Cronfa Bensiwn Torfaen, sy’n gweinyddu rheoli trefniadau pensiwn ar ran Cyngor Sir Fynwy, wedi buddsoddi canran o’i harian mewn cwmnïau wedi’u sylfaenu ar ddefnydd tanwyddau ffosil oedd y trydydd uchaf yn y Deyrnas Unedig gyfan, a’r uchaf yng Nghymru, yn y flwyddyn ariannol 2016/17. Dangosodd y ffigurau, yn unol ag adroddiad diweddar a gomisiynwyd gan Gyfeillion y Ddaear, fod y Gronfa wedi buddsoddi ymhell dros £245 miliwn  mewn cwmnïau o’r fath. Mae’r Cyngor hwn yn galw ar Gronfa Bensiwn Torfaen i ddechrau tynnu allan yn drefnus o fuddsoddiadau o’r fath cyn gynted â phosib.

 

 

Cofnodion:

Mae'r cyngor hwn yn croesawu ymrwymiad y llywodraeth i fentrau ledled y byd sy'n anelu at gyfyngu ar gynhesu byd-eang, ac mae'n derbyn bod defnyddio tanwyddau ffosil yn ffactor sy'n cyfrannu'n fawr at y tymereddau sy'n codi yn y byd ac allyriadau carbon deuocsid. Mae'n nodi bod Cronfa Bensiwn Torfaen, sy'n gweinyddu'r trefniadau pensiwn ar ran Cyngor Sir Fynwy, wedi buddsoddi canran o'i gronfeydd mewn cwmnïau sy'n seiliedig ar ddefnyddio tanwydd ffosil, sef y trydydd uchaf yn y Deyrnas Unedig gyfan, a'r uchaf yng Nghymru, yn y flwyddyn ariannol 2016/17. Dangosodd y ffigurau, yn ôl adroddiad diweddar a gomisiynwyd gan Gyfeillion y Ddaear, fod gan y Gronfa fuddsoddiadau o dros £245 miliwn mewn cwmnïau o'r fath. Mae'r cyngor hwn yn galw ar Gronfa Bensiwn Torfaen i ddechrau tynnu'n ôl archebion o'r fath cyn gynted â phosibl.

 

Eiliwyd y cynnig yn briodol.
 
Dywedodd y Cynghorydd Murphy y derbyniwyd ymateb gan weinyddwyr Cronfa Bensiwn Torfaen a fyddai'n cael ei ddosbarthu i'r Aelodau. Dywedodd y datganiad fod y gronfa'n croesawu'r diddordeb ac ni wnaeth, ar adeg yr arolwg, fuddsoddi £245m, y ffigur oedd £197m. Roedd y gor-ddatganiad oherwydd tybiaethau a wnaed wrth lunio'r arolwg. Byddai unrhyw newidiadau i'r gronfa yn cael eu hystyried yn ofalus, a'u gweithredu mewn ffordd fesurol a rheoledig.Cynigiodd y Cynghorydd Feakins welliant i gynnwys "fel y gwêl yn dda" ar ddiwedd y cynnig.  Hwn ddaeth yn gynnig sylweddol
O’i roddi i bleidlais, cariwyd y cynnig sylweddol:

Mae'r cyngor hwn yn croesawu ymrwymiad y llywodraeth i fentrau ledled y byd sy'n anelu at gyfyngu ar gynhesu byd-eang, ac mae'n derbyn bod defnyddio tanwyddau ffosil yn ffactor sy'n cyfrannu'n fawr at y tymereddau sy'n codi yn y byd ac allyriadau carbon deuocsid. Mae'n nodi bod Cronfa Bensiwn Torfaen, sy'n gweinyddu'r trefniadau pensiwn ar ran Cyngor Sir Fynwy, wedi buddsoddi canran o'i gronfeydd mewn cwmnïau sy'n seiliedig ar ddefnyddio tanwydd ffosil, sef y trydydd uchaf yn y Deyrnas Unedig gyfan, a'r uchaf yng Nghymru, yn y flwyddyn ariannol 2016/17. Dangosodd y ffigurau, yn ôl adroddiad diweddar a gomisiynwyd gan Gyfeillion y Ddaear, fod gan y Gronfa fuddsoddiadau o dros £245 miliwn mewn cwmnïau o'r fath. Mae'r cyngor hwn yn galw ar Gronfa Bensiwn Torfaen i ddechrau tynnu'n ôl archebion o'r fath cyn gynted â phosibl fel y gwêl yn dda.