Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf - Dydd Iau, 12fed Mawrth, 2020 10.00 am

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

2.

Fforwm cyhoeddus

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

3.

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus ar gyfer Rheoli Cŵn pdf icon PDF 90 KB

To scrutinise proposals to introduce a Public Spaces Protection Order for dog controls in Monmouthshire in relation to dog fouling, designating exclusion areas and specifying ‘dogs on leads areas’.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Huw Owen, Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd a David Owens, Pennaeth Diogelu'r Cyhoedd eu hargymhellion. Cynigir proses pedwar cam tuag at gyflwyno gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer rheoli c?n. Yn gyntaf, byddai ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal i gasglu barn ynghylch cyflwyno gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus o bosibl ar gyfer rheoli c?n. Bydd y broses honno'n cymryd tri mis. Yr ail gam fyddai drafftio gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus a fydd yn cael ei lywio gan yr ymgynghoriad, ac a fydd yn barod cyn toriad yr haf ym mis Gorffennaf. Y trydydd cam fyddai rhoi'r drafft yn ôl i ymgynghoriad cyhoeddus. Yn olaf, byddai craffu cyn-penderfyniad yn digwydd cyn rhoi’r mater i gymeradwyaeth derfynol y Cabinet erbyn diwedd y flwyddyn. Mae baeddu c?n wedi'i gynnwys o dan y term 'sbwriel', ac felly mae'n ddarostyngedig i'r nod o wella tipio anghyfreithlon a sbwriel yn y Cynllun Corfforaethol.

Her:

Yn hytrach na bod mesurau baeddu c?n yn cael eu gorfodi gan y Cyngor yn ardaloedd CSF yn unig, onid yw'n fater cymdeithasol y gellir ei orfodi ar y strydoedd hefyd?

Dim ond lleoedd cyhoeddus y gall gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus eu cynnwys, a ddiffinnir fel unrhyw le y mae gan y cyhoedd fynediad iddo (â thâl neu fel arall) - felly gallai gwmpasu, er enghraifft, canolfan siopa. Gall hefyd gwmpasu tir mewn perchnogaeth breifat y mae'r cyhoedd yn gallu cyrchu ato. Gallai caeau chwarae Brenin Siôr V ddod o dan y disgrifiad, gan ei fod yn cael ei weinyddu gan ymddiriedolwyr y cyngor. Bydd rhan o'r ymgynghoriad yn cynnwys gofyn a oes angen rheolaethau ychwanegol wrth faeddu, a ddylid cael ardaloedd eithrio, ac ati.

Sut y gellir gorfodi'r mesurau hyn yn realistig, a rhoi dirwyon?

Fel y mae pethau, mae swyddogion ym maes Iechyd yr Amgylchedd a'r gwasanaethau Gwastraff a Stryd yn gorfodi. Yn ogystal, mae swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu wedi'u hawdurdodi i gyhoeddi hysbysiad cosb benodedig pan fyddant yn dyst i drosedd. Rhwng 2008-12 roedd dau swyddog wedi patrolio'n rhagweithiol i weld a allent ddal troseddwyr yn y weithred o beidio â chasglu ar ôl eu ci, ond nid oedd hyn yn gost-effeithiol. Felly nid ydym yn cynnig staff ychwanegol i'w gorfodi, ond dylai fod cymaint o swyddogion awdurdodedig â phosibl ar draws y gwasanaethau a all weithredu os ydynt yn gweld trosedd; byddai swyddogion parcio yn ymgeiswyr da am fwy o awdurdodiad yn hyn o beth, gan eu bod mewn sefyllfa i fod yn dyst i droseddau sy'n digwydd. Os yw'r ymgynghoriad yn arwain at amlinelliad cliriach rhwng lle y gall ac na all c?n fynd, byddai peth o'r broblem yn cael sylw yn rhagataliol. Rydym wedi cael profiad o aelodau'r cyhoedd yn teimlo mor gryf fel eu bod wedi mynd at y tîm ac wedi bod yn barod i ddarparu datganiadau tyst.

O ran arweinyddion, beth yw'r ffiniau ar gyfer disgwyl rheoli ymddygiad c?n?

Bydd hon yn rhan anoddach o'r ymgynghoriad. Gallai awdurdodiad ychwanegol ddod i mewn yma eto: er  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

·         23ain Ionawr 2020

·         24ain Chwefror 2020 (Arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 23ain Ionawr a 24ain Chwefror 2020 fel cofnod cywir.

5.

Blaenraglen Waith Cymunedau Cryf pdf icon PDF 298 KB

Cofnodion:

Cafwyd ceisiadau i graffu ar gynigion parcio ceir, gan ddechrau gyda gweithdy aelodau ar 30ain Mawrth lle byddwn yn cyflwyno'r cyd-destun ar gyfer y pwnc i ddechrau. Bydd hwn yn cael ei gynnal ar y cyd â phwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu, ond gwahoddir pob aelod. Dilynir hyn gan alwad am dystiolaeth lle bydd safbwyntiau'n cael eu ceisio gan y Siambr Fasnach, cynghorau tref a chymuned, ardaloedd clwstwr a sefydliadau fel Tîm y Fenni. Yna hoffem alw Pwyllgor Dethol arbennig lle gall y sefydliadau hynny gyflwyno eu barn, gan gynnwys cyflwyno cwestiynau i'r aelodau o flaen amser. Y cam nesaf fydd i'r Ymgynghorwyr Capita gynhyrchu set o gynigion i'r pwyllgor eu hystyried yn seiliedig ar adborth yr ymgynghoriadau a thrafodaethau cychwynnol yr aelodau. Bydd y cynigion yn cael eu dwyn yn ôl i'r pwyllgor unwaith y bydd papur drafft.

Ar 27ain Ebrill bydd gweithdy ar Linellau Sirol, yn dilyn ymlaen o'r craffu ar gaethwasiaeth fodern.

6.

Blaenraglen Waith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 335 KB

7.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf