Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Datganodd Tudor Thomas a David Hughes-Jones fuddiant nad yw’n rhagfarnol fel llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Y Fenni, a datganodd Maureen Powell fuddiant nad yw’n rhagfarnol fel llywodraethwr yn y Brenin Harri VIII.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau cyhoeddus.

 

3.

Diweddariad Dychwelyd i'r Ysgol

Cofnodion:

Rhoddodd Will McLean ddiweddariad llafar ac atebodd gwestiynau'r aelodau.

Herio:

Mae'r Uwch Dîm Rheoli yn Ysgol Brenin Harri VIII wedi derbyn negeseuon annymunol a bygythiol oddi wrth bobl gwrth-frechlyn – a oes unrhyw sicrwydd y gellir adnabod y bobl hyn, ac oes unrhyw gamau y gellir eu cymryd?

Bydd pob un o'n hysgolion uwchradd wedi derbyn negeseuon o'r math hwn – efallai hyd yn oed yr un negeseuon, wedi'u copïo a'u phastio. Rydym wedi gweithio'n dda iawn gyda'n cydweithwyr yn Aneurin Bevan ac rydym yn ddiolchgar am eu gwaith.  Mae Mererid Bowley, un o'r ymgynghorwyr iechyd cyhoeddus, wedi cyfarfod â'r penaethiaid uwchradd i drafod y broses.  Mae'n gadarnhaol bod y brechiadau wedi'u cymryd yn y canolfannau brechu torfol, yn hytrach nag ar lefel ysgol.  Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran gyfreithiol ynghylch gohebiaeth a dderbyniwyd; cafwyd achosion eraill yn Sir Fynwy lle'r ydym wedi uwchgyfeirio hynny i asiantaethau eraill. Ni ddylai penaethiaid byth orfod derbyn y math hwn o ohebiaeth, ac yr ydym yn eu cefnogi yn eu hymatebion.

Ni all yr athrawon na allant gymryd rhan, oherwydd Covid, fod yn rhan o ddatblygiad y cwricwlwm newydd.  A yw hyn yn fygythiad i'w gyflwyno'n effeithiol?

Mae her y cwricwlwm yn sylweddol.  Dim ond dau dymor a hanner yr ydym i ffwrdd o'i weithredu.  Os oes baich sylweddol ar arweinwyr i ymwneud â rheoli materion gweithredol, gan gynnwys Covid, yna bydd yn wir yn dileu rhywfaint o'u gallu i ymgysylltu'n llawn â datblygu'r cwricwlwm.  Fodd bynnag, maent wedi cael cyfnod estynedig o amser i'w paratoi.  Ond, ie, mae'r gallu i ymgysylltu ar hyn o bryd yn bryder sylweddol.  Byddwn yn trafod gweithredu'r cwricwlwm gyda'n cydweithwyr yn Estyn yn ein cyfarfod yfory.

O ran presenoldeb yn Ysgol Brenin Henry, mae'r arweinyddiaeth yn pryderu nad yw'r plant mwyaf agored i niwed bellach yn mynychu mewn niferoedd nodedig.A allwn ddychwelyd at y model h?n o rywun yn curo ar ddrysau?

Mae Richard Austin wedi gwneud llawer iawn o waith, yn genedlaethol ac yn lleol, o ran sut yr ydym yn cefnogi ein hysgolion o ran deall safbwynt Llywodraeth Cymru.  Eu safbwynt hwy yw nad ydynt am ddod yn ôl â rhai o'r ymyriadau mwy ariannol sy'n ymwneud â phresenoldeb. Rydym yn defnyddio Swyddogion Lles Addysg i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â'r bobl ifanc hynny i'w cael yn ôl i'r ysgol yn enwedig gan mai nhw’n aml yw'r dysgwyr mwyaf agored i niwed.  Yn Sir Fynwy, mae ein presenoldeb fel arfer ar gyfradd yng nghanol y 90%; mae'r ffigur yn Ysgol Brenin Harri yn wir yn cynrychioli gostyngiad sylweddol, yn ddiau oherwydd Covid i raddau helaeth. Ond mae angen i ni sicrhau bod y plant hynny'n dychwelyd i'r ysgol.  Mae rhai plant â phryder sylweddol sy’n cael ei achosi gan y pandemig, felly mae angen ystyried dulliau gwahanol ar gyfer gwahanol amgylchiadau.

A fyddai'n fwy synhwyrol i Lywodraeth Cymru ohirio'r cwricwlwm newydd, rhoi mwy o amser i drefnu ar ôl Covid a rhoi cyfle i'r athrawon ei ystyried yn iawn?  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Sharon Randall-Smith yr adroddiad ac atebodd gwestiynau'r aelodau.

Herio:

A allem gael mwy o fanylion am sut mae darpariaeth trochi hwyr yn gweithio?

Mae'r ddarpariaeth drochi hwyr yr ydym wedi'i nodi yn y CSGA wedi dechrau fel cynllun peilot – mae'r awdurdod lleol wedi ariannu hyn fel y gallwn ddatblygu'r model cywir i ni. Mae trochi Cymraeg yn edrych yn wahanol ym mhob awdurdod yn dibynnu ar eu man cychwyn, eu natur wledig, agosrwydd ac ati.  Rydym wedi gwneud ymchwil i wahanol fodelau gydag Ysgol Y Ffin: maent wedi ymweld ag ysgolion eraill sy'n cynnig darpariaeth drochi Cymraeg, wedi cael cyswllt â chydweithwyr ledled Cymru, wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru, ac wedi dechrau datblygu ein model ein hunain.  Ar hyn o bryd, mae gennym ddau ddisgybl yn derbyn cymorth Cymraeg dwys am gyfran o'r dydd, ac yna'n treulio amser yn eu dosbarthiadau eu hunain fel bod ganddynt fynediad llawn i'r cwricwlwm. Mae hyn yn Ysgol Y Ffin oherwydd bod hynny yn yr ardal lle gwyddom fod angen i ni dyfu'r cyfleoedd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg cyn gynted â phosibl.  Ond mae angen i ni edrych ar hyn yn ehangach ar draws yr awdurdod, gan ystyried ein dyhead i gael 120 fesul carfan – bydd angen i ni edrych ar y datblygiad hwn pan fyddwn yn edrych ar y drydedd ysgol yn ardal Trefynwy. Bydd y ddarpariaeth drochi bresennol yn edrych ar sut y gallwn gynyddu dros amser.  Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi y gallwn wneud cais fel awdurdod lleol am grant trochi Hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg, o hyd at £100 mil – byddwn yn cyflwyno ein ffurflen gais cyn y dyddiad cau ar ddiwedd mis Mawrth, a byddwn yn gwybod sut y byddwn yn ei defnyddio i gyflymu'r pethau yr ydym eisoes wedi'u rhoi ar waith, yn enwedig hyfforddiant i'n hysgolion cyfrwng Cymraeg wrth gyflwyno technegau trochi.

Beth yw ein darpariaeth a'n strategaeth ar gyfer mynd i'r afael â therapi lleferydd ac iaith drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae hon yn her ar draws y rhanbarth, yn gyffredinol.  Mae gennym un aelod Cymraeg o'n tîm Anawsterau Dysgu Penodol, sy'n fuddiol iawn i ni a'n dysgwyr cyfrwng Cymraeg. Bydd yn rhaid i ni weithio gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan i sicrhau mwy o siaradwyr Cymraeg yn y gwasanaethau sy'n cefnogi ein pobl ifanc gyda lleferydd ac iaith a chyfathrebu.  Mae Jacquelyn Elias a'i thîm yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr rhanbarthol i symud hynny ymlaen cyn gynted â phosibl.  Mae'n anodd iawn dod o hyd i rywun sy'n gymwys i ddarparu'r ddarpariaeth a hefyd yn siarad Cymraeg, felly'r uchelgais i wneud hynny o fewn oes y Cynllun.  Fodd bynnag, nid oes neb yn tanbrisio'r her honno.

O ran disgyblion sy'n symud o'r cynradd i'r uwchradd dros y blynyddoedd diwethaf mae llawer o ddisgyblion wedi cael eu tynnu'n ôl o addysg cyfrwng Cymraeg oherwydd yr amgylchiadau yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.Sut y darperir ar gyfer y disgyblion hyn?  Beth mae'r cyngor sir yn ei wneud i helpu'r nifer sylweddol hon o ddisgyblion,  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc pdf icon PDF 509 KB

Cofnodion:

Mae'n annhebygol y bydd strategaeth prydau ysgol am ddim yn barod erbyn y cyfarfod nesaf, a dylai ADY ddod o'i flaen, felly mae angen ei ychwanegu.  Gofynnodd yr Aelodau am i drafodaeth ar ysgol Cas-gwent gael ei hychwanegu at y cyfarfod nesaf.  Gofynnodd y Cynghorydd Brown am y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr adeilad ysgol newydd yno, a chynigiodd y Cynghorydd Edwards drafod yr hyn y gellid ei roi ar waith wrth aros i bopeth symud ymlaen gyda Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Rhybuddiodd y Cadeirydd na ellir dweud llawer iawn ar hyn o bryd yngl?n â Chas-gwent.

 

 

6.

Cynllun Gwaith y Cabinet a'r Cyngor pdf icon PDF 210 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 626 KB

Cofnodion:

Cafodd y cofnodion eu cadarnhau a'u llofnodi fel cofnod cywir, eu cynnig gan y Cynghorydd Groucott, a'u heilio gan y Cynghorydd Powell.

 

 

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Cofnodion:

Dydd Iau 2il Rhagfyr 10:00am.