Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc yn sicrhau fod gwasanaethau yn berthnasol ac yn ymateb i anghenion pobl ifanc, gan ddiogelu a hyrwyddo eu hiechyd a'u llesiant, yn cynnwys y meysydd perthnasol dilynol ymysg eraill:

 

           Diogelu Plant, yn cynnwys gofal cymdeithasol ac iechyd, gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd agored i niwed, Amddiffyn Plant, Plant mewn Gofal Cyhoeddus, Canfod Cartref, Canolfannau Teulu a Chymhorthion ac Addasiadau ar gyfer plant anabl.

           Cyfiawnder Ieuenctid a'r gwasanaeth troseddu ieuenctid.

           Clybiau ieuenctid a chyfleusterau hamdden ar gyfer pobl ifanc.

           Gwasanaethau Cefnogaeth Arbennig, Gwasanaethau Cefnogi Disgyblion.

           Addysg, yn cynnwys Rheoli Perfformiad Ysgolion, Rheoli Adnoddau, Rheoli, Cefnogaeth Llywodraethwyr, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Ariannol a TGCh, Cynllunio Ysgol, Cludiant, Derbyniadau, Grantiau Myfyrwyr a Phrydau Ysgol.

           Rheoli cyllidebau ysgolion unigol, cyllidebau a ddirprwywyd i ysgolion, cyllidebau ysgolion a reolir yn unigol yr Awdurdod.

 

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol

 

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

 

Os hoffech i rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon·      Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu os yn well gennych;

·      Cyflwynwch gynrychiolaeth ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 


Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer
cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

 

 

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219