Agenda and minutes

Special Meeting, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Llun, 26ain Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: County Hall, Usk with Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cytunodd y pwyllgor i gofnodi unrhyw ddatganiadau buddiant fel y bo'n briodol wrth drafod yr adroddiadau.

2.

Monitro’r Gyllideb pdf icon PDF 705 KB

Craffu’r adroddiadau  Alldro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer  2020-2021

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yr adroddiad, gan dynnu sylw aelodau at adrannau perthnasol yn yr adroddiad sy'n ymwneud â Gwasanaethau Plant. Dywedodd y swyddog fod y sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn wedi gwella'n sylweddol, o ystyried derbyn grant Llywodraeth Cymru ar gyfer costau COVID-19 a hefyd oherwydd arbedion yn codi o staff yn gweithio gartref a sawl swydd wag. Dywedodd hefyd fod arbedion wedi'u cyllidebu wedi'u cyflawni, tra bod pwysau yn y Gwasanaethau Plant sy'n ymwneud â Phlant sy’n Derbyn Gofal yn parhau. Roedd y dyfarniad cyflog uwch hefyd wedi cael effaith ar y sefyllfa gyllidebol. Esboniodd y tîm lleoli amlasiantaethol yn y Gwasanaethau Plant (MIST) a dywedodd fod y gwasanaeth hwn wedi cyflawni'r arbedion a ragwelwyd. Mae yna orwariant o hyd yn bennaf oherwydd y costau cysylltiedig â Phlant sy'n Derbyn Gofal.

 

Cyflwynodd y rheolwr Cyllid ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ei rhan hi o'r adroddiad, gan fynd ag aelodau trwy adrannau perthnasol, gan esbonio'r elfennau sy'n ymwneud â chyllidebau canolog. Mae gorwariant yn ymwneud i raddau helaeth â phlant sydd angen darpariaeth arbenigol. Tynnodd sylw at y sefyllfa sy'n ymwneud â mantolau ysgolion a rhoddodd esboniad am ddiffygion. 

 

Diolchodd y cadeirydd i'r swyddogion am eu cyflwyniad cynhwysfawr o'r adroddiad a gwahoddodd gwestiynau gan y pwyllgor, fel a ganlyn:

 

Her Aelod:

 

Cyhoeddodd y Cynghorydd Martyn Groucutt fuddiant personol nad yw’n rhagfarnus fel Llywodraethwr Ysgol Gyfun y Brenin Harri a dywedodd ei fod yn Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Llandeilo Bertholau.

 

           Rwy'n falch o weld y cymorth a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo'r Cyngor yn ystod y pandemig. Hoffwn weld llif cyllido tymor hwy, oherwydd rwy'n cydnabod yr effeithiau ar ysgolion o ran cyllidebu. Mae'n rhyddhad i mi weld nad ydym yn ceisio dod o hyd i bethau i wario arian grant arnynt ond rwy'n credu y gallai gael ei gynllunio'n well.

 

Rwy'n deall eich pryderon ac er bod croeso i'r arian, gellir ei ddefnyddio'n well os gellir cynllunio ei ddefnydd.

 

           Mae fy nghwestiwn mewn perthynas â thudalen 32 yr adroddiad a'r tabl sy'n dangos gwelliant mewn rhai ysgolion o gymharu ag eraill. A oes gormodedd gan ysgolion o ganlyniad i dderbyn grantiau?  A allech chi gynnig esboniad.

 

Rwy'n credu ei bod yn ddefnyddiol cydnabod bod ysgolion â diffygion strwythurol ar ddechrau'r flwyddyn, gyda Chas-gwent yn enghraifft. Roedd gan Gas-gwent gynllun adfer ar waith ac roedd yn gwneud cynnydd, ond gohiriwyd ailstrwythuro am flwyddyn oherwydd COVID-19, ac mae hynny'n golygu, hyd yn oed gydag arian grant, nad yw ei safle lle byddai wedi eisiau bod, pe bai'n gallu parhau ei thaith ar ei chynllun adfer.   Mae hyn yr un peth ar gyfer ysgolion eraill, a allai fod wedi parhau â'u cynlluniau adfer neu beidio. Rhagnodwyd y grantiau gan Lywodraethau Cymru gan ystyried maint yr ysgol yn bennaf ac mae hyn yn rhywbeth nad oeddem yn gallu effeithio arno.

 

Cyhoeddodd y Cynghorydd Maureen Powell fuddiant personol nad yw'n rhagfarnus fel Llywodraethwr Ysgol Gyfun y Brenin Harri cyn gofyn;

 

           Mae gen  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Monitro’r Perfformiad pdf icon PDF 943 KB

Adrodd ar y perfformiad yn erbyn y 5 amcan

Cofnodion:

Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr adroddiad hwn wedi'i ddwyn gerbron y pwyllgor dethol i alluogi aelodau i ystyried cynnydd y Cyngor wrth gyflawni ei bum nod blaenoriaeth fel y'u nodwyd yn y Cynllun Corfforaethol pum mlynedd. Esboniodd y swyddog strwythur yr adroddiad ac eglurodd sut mae'r gweithredoedd yn gysylltiedig â'r nodau ac yn benodol byddai'r ffocws ar y meysydd sy'n dod o fewn cylch gwaith y pwyllgor, Atodiad 2 gan ddarparu diweddariad cynnydd.

 

 

Esboniodd y swyddog fod y pandemig wedi arwain at ychydig o oedi ar brosiectau a bod rhywfaint o waith wedi cael ei oedi dros dro, wrth i'r Cyngor ganolbwyntio ei sylw ar ddarparu gwasanaethau allweddol mewn cyfnod heriol. Mae gan y cyngor Strategaeth Coronafeirws a fabwysiadwyd gan y cabinet ac sydd wedi sicrhau bod gweithgareddau wedi'u canolbwyntio a'u cydlynu.  Bu'n rhaid i'r cyngor ymateb i'r pandemig a rhoi mentrau ar waith i gefnogi pobl a rhai o'r gweithgareddau arwyddocaol hyn yw:

 

           Y cynnydd mewn dysgu digidol a chyfunol i sicrhau y gallai plant gael mynediad at ddysgu yn ystod cau ysgolion

           Cyfarfodydd Cymorth i Deuluoedd mewn lleoliadau awyr agored

           Ffrindiau Dydd Gwener o Bell ~ Menter Ymgysylltu er mwyn Newid Cyngor Ieuenctid Sir Fynwy i alluogi pobl ifanc i gwrdd a siarad

           Roedd y prosiect symudiad ~ yn cefnogi 100 o bobl ifanc wyneb yn wyneb ac yn ddigidol a oedd ag iechyd meddwl a lles gwael

           Sesiynau chwarae mynediad agored yn yr awyr agored yn ystod gwyliau'r Pasg i 1100 o blant a phobl ifanc

           Hybiau gweithgaredd MonLife yn y 4 canolfan hamdden a oedd yn lletya 4200 o bobl ifanc

           Cynllun chwarae haf wedi'i gynnal mewn 3 safle ledled y sir i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i blant ag anableddau

 

Fel rheol byddai'r adroddiad yn cynnwys dangosyddion perfformiad cenedlaethol a fyddai'n ein galluogi i dynnu cymariaethau â chynghorau eraill, fodd bynnag, mae'r pandemig wedi arwain at gasglu gwybodaeth annigonol i allu meincnodi i ddadansoddi perfformiad, er ein bod wedi casglu pa ddata sydd ar gael a darparu esboniad. Bydd yr adroddiad ar gynnydd yn erbyn y pum nod yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ym mis Hydref.

 

Diolchodd y cadeirydd i'r Swyddog Perfformiad a Gwella am y cyflwyniad a gwahoddodd gwestiynau gan aelodau.

 

Her Aelod:

 

           Mae fy sylw mewn perthynas â phwyntiau gweithredu yn yr adroddiad, yn enwedig y Cludiant Cartref i'r Ysgol a'r Llwybrau Diogel i'r Ysgol ~ rwy'n credu bod y rhain yr un peth a dylid eu cyfuno.

 

Rwy'n cytuno ac mae hyn yn rhywbeth y gallwn ei ddatblygu, o ystyried ein bod ym mlwyddyn olaf y Cynllun Corfforaethol hwn.

 

           Mae'r adroddiad yn cyfeirio at adolygu a datblygu strwythurau arweinyddiaeth ar draws ysgolion fel Cymin a Llandogo ac wrth inni symud ymlaen, credwn fod angen inni edrych ar gyfuno strwythurau arweinyddiaeth o ran rheolaeth, ond hefyd o ran cyrff llywodraethu, yr enghraifft yw'r Fenni a'r cynigion ar gyfer "ysgol pob oedran” newydd, er mwyn sicrhau bod y trawsnewid mor llyfn â phosibl.

 

Diolch  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf