Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 20fed Ebrill, 2021 10.00 am

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

3.

Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog, Plant a Phobl Ifanc Craffu ar berfformiad gwaith y gyfarwyddiaeth dros y flwyddyn ddiwethaf a'r cyfeiriad ymlaen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Will McLean yr adroddiad ac atebodd cwestiynau'r aelodau.

Her:

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn debygol o gael ei lethu gan alwadau ehangach yn dilyn y pandemig. Os nad ydym eisoes yn cwrdd ag ef mor effeithiol â phosibl, sut y gellir gwarantu cysylltiadau gwell ag Iechyd ar ôl y pandemig?

Cawsom sesiwn Penaethiaid yn ddiweddar, lle ymunodd Dave Williams â ni, 'SACDA' Aneurin Bevan - arweinydd ymroddedig ar gyfer perthnasoedd ag addysg, o dan y Ddeddf ADY newydd. Daeth Dave i siarad yn benodol am sut i gynyddu a gwella’r perthnasoedd, er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd â’r holl ddisgwyliadau hynny o dan y Ddeddf newydd - felly mae’n ymddangos bod Aneurin Bevan eisiau gweithio’n wahanol gyda ni. Rydym yn cytuno â'r pwysau y mae'r GIG yn mynd i'w weld. Bydd angen i ni fod yn glir iawn ynghylch ein disgwyliadau o ran therapïau ac ati ar gyfer plant a phobl ifanc, sut maen nhw'n eu cyrchu o'u Lleoliadau Adnoddau Anghenion Arbennig, ein disgwyliadau o ran amlder, presenoldeb, ac ati. Ar y lefel honno yr ydym yn awyddus i weithio gydag Aneurin Bevan. Mae Jacquelyn Elias yn gweithio’n agos iawn gyda’r bwrdd iechyd ynghylch memorandwm dealltwriaeth diwygiedig rhyngom ni a hwy i sicrhau ein bod yn dal hynny.

Mater cylchol fu'r lefel uchel o waharddiadau tymor penodol. Wrth i blant ddod yn ôl i'r ysgol, a rhai yn anochel yn dangos ymddygiad heriol, sut fydd y tîm yn cefnogi ysgolion i osgoi nifer y gwaharddiadau rhag codi?

Wrth siarad â rhai Penaethiaid, rydyn ni eisoes yn gweld y newid yn mynd o'r flwyddyn wahanol iawn rydyn ni wedi'i gael i leoliad mwy traddodiadol - mae'r newid hwn yn wir yn heriol i rai o'n pobl ifanc, ac rydyn ni eisoes yn cael adroddiadau am ymddygiadau heriol. Yn ddiweddar dechreuon ni ddarn o waith ar draws ein gwasanaethau cynhwysiant traddodiadol, ein tîm seicoleg addysg a'n tîm ADY, i weithio trwy broses glir i'n hysgolion ddeall y llwybr: pan fydd plant yn cael eu hadnabod ag ymddygiad heriol, beth yw gwraidd yr ymddygiad hwnnw , a sut allwn ni helpu ar y lefel honno? Er enghraifft, wrth osgoi ysgolion yn emosiynol, bydd ymddygiadau emosiynol hefyd, fel y cyfeirir atynt yn y cyflwyniad.

A yw'r broses wedi cychwyn eto o geisio dal yr arfer newydd gwych sydd wedi dod i'r amlwg?

Ydy, mae rhai o'r newidiadau wedi bod yn anhygoel. Bydd rhai o'r ffyrdd y mae ysgolion wedi meddwl am bethau'n wahanol yn parhau: bydd yr addasiadau a wnaed, y newidiadau i gwricwla, newidiadau mewn cyflwyno i grwpiau, y defnydd o ofod, a mwy, yn parhau yn y dyfodol. Mae wedi bod yn bwynt diddorol o amser: roeddem yn gwybod bod y cwricwlwm newydd yn dod, ond yna cafodd ei oedi oherwydd y pandemig, gan ganiatáu i ysgolion ddiwallu anghenion eu dysgwyr fel y'u pennwyd yn lleol, sydd bellach yn caniatáu iddynt symud yn esmwyth o'r cyflwyniad presennol i mewn i'r cyflwyniad cwricwlwm newydd. Bydd llawer iawn o weithgareddau a ffyrdd o  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc pdf icon PDF 501 KB

Cofnodion:

Hoffem edrych ar Brydau Ysgol Am Ddim, yn ôl pob tebyg yn gofyn i Sharon Randall-Smith ddiweddaru'r pwyllgor, a gofalwyr ifanc. Hoffem sefydlu is-gr?p ar gyfer y materion a godwyd gan y Gwasanaeth Ieuenctid yn y cyfarfod diwethaf, ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr. Y pwnc arall i'w ystyried yw diweddariad ar y cwricwlwm newydd; hoffai'r Cynghorydd Brown ychwanegu'r mater a ddylid gohirio, gan ystyried COVID-19.

5.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 203 KB

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 488 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir.

7.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf