Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf

This page lists the meetings for Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf

Mae'r Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf yn sicrhau eu bod yn ymateb i anghenion preswylwyr, gan hyrwyddo eu hiechyd a'u llesiant. Rolau allweddol y pwyllgor yw:

 

           Sicrhau fod y Cyngor yn cefnogi datblygu cymunedau newydd a chynaliadwy ac yn cefnogi cryfder cymunedau presennol drwy gydlynu ardal leol.

           Adolygu a gwella cysylltiadau'r Cyngor gyda'r sector gwirfoddol.

           Craffu ar gyflenwi'r Cynllun Integredig Sengl, gan ddyrannu meysydd craffu penodol i bwyllgorau dethol eraill lle’n briodol.

           Craffu ar wasanaethau allweddol a ddarperir mewn partneriaeth i gymunedau lleol i sicrhau y cyflwynir gweithredu aml-asiantaeth effeithlon, yn cynnwys ymysg eraill:

o          Seilwaith a rhwydweithiau

o          Priffyrdd (yn cynnwys SWTRA), Trafnidiaeth a Rheoli Traffig

o          Goleuadau Stryd

o          Rheoli Gwastraff

o          Diogelwch y Gymuned

o          Stadau a Chynaliadwyedd

o          Rheoli Cyfleusterau a Llety

o          Ymgysylltu â Dinasyddion

o          Swyddogaeth y Prif Weithredwr.

o          Refeniw, Treth Gyngor, Trethi Annomestig a Chyllid.

o          Costau Corfforaethol / Ffioedd.

o          Priodoli (yn cynnwys costau dyled allanol gronfeydd cadw a glustnodwyd, costau'n ganlyniad gwaredu ag asedau sefydlog).

o          Cyllido (yn cynnwys cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru, incwm y dreth gyngor)