Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf yn sicrhau eu bod yn ymateb i anghenion preswylwyr, gan hyrwyddo eu hiechyd a'u llesiant. Rolau allweddol y pwyllgor yw:

 

           Sicrhau fod y Cyngor yn cefnogi datblygu cymunedau newydd a chynaliadwy ac yn cefnogi cryfder cymunedau presennol drwy gydlynu ardal leol.

           Adolygu a gwella cysylltiadau'r Cyngor gyda'r sector gwirfoddol.

           Craffu ar gyflenwi'r Cynllun Integredig Sengl, gan ddyrannu meysydd craffu penodol i bwyllgorau dethol eraill lle’n briodol.

           Craffu ar wasanaethau allweddol a ddarperir mewn partneriaeth i gymunedau lleol i sicrhau y cyflwynir gweithredu aml-asiantaeth effeithlon, yn cynnwys ymysg eraill:

o          Seilwaith a rhwydweithiau

o          Priffyrdd (yn cynnwys SWTRA), Trafnidiaeth a Rheoli Traffig

o          Goleuadau Stryd

o          Rheoli Gwastraff

o          Diogelwch y Gymuned

o          Stadau a Chynaliadwyedd

o          Rheoli Cyfleusterau a Llety

o          Ymgysylltu â Dinasyddion

o          Swyddogaeth y Prif Weithredwr.

o          Refeniw, Treth Gyngor, Trethi Annomestig a Chyllid.

o          Costau Corfforaethol / Ffioedd.

o          Priodoli (yn cynnwys costau dyled allanol gronfeydd cadw a glustnodwyd, costau'n ganlyniad gwaredu ag asedau sefydlog).

o          Cyllido (yn cynnwys cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru, incwm y dreth gyngor)

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219