Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

This page lists the meetings for Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Mae'r Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc yn sicrhau fod gwasanaethau yn berthnasol ac yn ymateb i anghenion pobl ifanc, gan ddiogelu a hyrwyddo eu hiechyd a'u llesiant, yn cynnwys y meysydd perthnasol dilynol ymysg eraill:

 

           Diogelu Plant, yn cynnwys gofal cymdeithasol ac iechyd, gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd agored i niwed, Amddiffyn Plant, Plant mewn Gofal Cyhoeddus, Canfod Cartref, Canolfannau Teulu a Chymhorthion ac Addasiadau ar gyfer plant anabl.

           Cyfiawnder Ieuenctid a'r gwasanaeth troseddu ieuenctid.

           Clybiau ieuenctid a chyfleusterau hamdden ar gyfer pobl ifanc.

           Gwasanaethau Cefnogaeth Arbennig, Gwasanaethau Cefnogi Disgyblion.

           Addysg, yn cynnwys Rheoli Perfformiad Ysgolion, Rheoli Adnoddau, Rheoli, Cefnogaeth Llywodraethwyr, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Ariannol a TGCh, Cynllunio Ysgol, Cludiant, Derbyniadau, Grantiau Myfyrwyr a Phrydau Ysgol.

           Rheoli cyllidebau ysgolion unigol, cyllidebau a ddirprwywyd i ysgolion, cyllidebau ysgolion a reolir yn unigol yr Awdurdod.