Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc yn sicrhau fod gwasanaethau yn berthnasol ac yn ymateb i anghenion pobl ifanc, gan ddiogelu a hyrwyddo eu hiechyd a'u llesiant, yn cynnwys y meysydd perthnasol dilynol ymysg eraill:

 

           Diogelu Plant, yn cynnwys gofal cymdeithasol ac iechyd, gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd agored i niwed, Amddiffyn Plant, Plant mewn Gofal Cyhoeddus, Canfod Cartref, Canolfannau Teulu a Chymhorthion ac Addasiadau ar gyfer plant anabl.

           Cyfiawnder Ieuenctid a'r gwasanaeth troseddu ieuenctid.

           Clybiau ieuenctid a chyfleusterau hamdden ar gyfer pobl ifanc.

           Gwasanaethau Cefnogaeth Arbennig, Gwasanaethau Cefnogi Disgyblion.

           Addysg, yn cynnwys Rheoli Perfformiad Ysgolion, Rheoli Adnoddau, Rheoli, Cefnogaeth Llywodraethwyr, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Ariannol a TGCh, Cynllunio Ysgol, Cludiant, Derbyniadau, Grantiau Myfyrwyr a Phrydau Ysgol.

           Rheoli cyllidebau ysgolion unigol, cyllidebau a ddirprwywyd i ysgolion, cyllidebau ysgolion a reolir yn unigol yr Awdurdod.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219