Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf

This page lists the meetings for Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf

Mae'r Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf yn sicrhau eu bod yn ymateb i anghenion preswylwyr, gan hyrwyddo eu hiechyd a'u llesiant. Rolau allweddol y pwyllgor yw:

 

           Sicrhau fod y Cyngor yn cefnogi datblygu cymunedau newydd a chynaliadwy ac yn cefnogi cryfder cymunedau presennol drwy gydlynu ardal leol.

           Adolygu a gwella cysylltiadau'r Cyngor gyda'r sector gwirfoddol.

           Craffu ar gyflenwi'r Cynllun Integredig Sengl, gan ddyrannu meysydd craffu penodol i bwyllgorau dethol eraill lle’n briodol.

           Craffu ar wasanaethau allweddol a ddarperir mewn partneriaeth i gymunedau lleol i sicrhau y cyflwynir gweithredu aml-asiantaeth effeithlon, yn cynnwys ymysg eraill:

o          Seilwaith a rhwydweithiau

o          Priffyrdd (yn cynnwys SWTRA), Trafnidiaeth a Rheoli Traffig

o          Goleuadau Stryd

o          Rheoli Gwastraff

o          Diogelwch y Gymuned

o          Stadau a Chynaliadwyedd

o          Rheoli Cyfleusterau a Llety

o          Ymgysylltu â Dinasyddion

o          Swyddogaeth y Prif Weithredwr.

o          Refeniw, Treth Gyngor, Trethi Annomestig a Chyllid.

o          Costau Corfforaethol / Ffioedd.

o          Priodoli (yn cynnwys costau dyled allanol gronfeydd cadw a glustnodwyd, costau'n ganlyniad gwaredu ag asedau sefydlog).

o          Cyllido (yn cynnwys cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru, incwm y dreth gyngor)

 

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol

 

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

 

Os hoffech i rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon·      Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu os yn well gennych;

·      Cyflwynwch gynrychiolaeth ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 


Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer
cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

 

 

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk