Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 16eg Gorffennaf, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 26 KB

4.

Ystyried yr adroddiadau Ceisiadau Cynllunio canlynol gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lle (copïau wedi eu hatodi):

4a

Cais DM/2020/01438 - Datblygu 15 annedd (9 fforddiadwy a 6 marchnad agored) a datblygiadau a seilwaith cysylltiedig arall. Tir oddi ar Heol Tŷ Gwyn, Felin Fach, NP4 0HU. pdf icon PDF 256 KB

4b

Cais DM/2024/00549 - Cais cynllunio llawn i newid defnydd o C2 (Cartref Gofal Preswyl) i Sui Generis ar gyfer llety brys dros dro i'r digartref a gwaith cysylltiedig. Cartref Preswyl Severn View, Heol Mounton, Cas-gwent, NP16 5BS. pdf icon PDF 225 KB

4c

Cais DM/2024/00355 - Creu Safle Teithwyr sy’n cynnwys pedwar llain bwrpasol yn ymwneud â theuluoedd gydag un garafán sefydlog a theithiol ac ystafell ddydd/cyfleustra fesul llain, mynediad llifogydd brys, gosod gwaith trin preifat a gwelliannau ecolegol (rhannol ôl-weithredol) - Stablau Newydd, tir gyferbyn â Thŷ Llancaio (Llancayo House), Heol y Fenni, Llancaio, Brynbuga pdf icon PDF 494 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ER GWYBODAETH - Yr Arolygiaeth Gynllunio - Penderfyniadau Apeliadau a Dderbyniwyd:

5a

Yr Hen Gyfnewidfa Ffôn, Heol Crug, Crug. pdf icon PDF 151 KB