Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 5ed Rhagfyr, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Sirol Jayne McKenna fuddiant personol, yn unol â'r Cod Ymddygiad Aelodau, mewn perthynas â chais DM/2023/01105, gan ei bod hi'n gyd-gyfarwyddwr y cwmni a werthodd yr eiddo i'r ymgeisydd. Gadawodd hi’r gyfarfod heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio arno.

 

Datganodd y Cynghorydd Sirol Phil Murphy fuddiant personol, nad oedd un rhagfarnus, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau, mewn perthynas â chais DM/2023/01105, gan fod ei fab wedi bod yn gydweithiwr gwaith i'r ymgeisydd.

 

2.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 236 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig dyddiedig 7fed Tachwedd 2023 eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

3.

Cais DM/2023/01105 - Diwygiadau arfaethedig i ganiatâd cynllunio blaenorol, cyfeirnod DC/2018/00128 i gynnwys mân newidiadau i newidiadau cymeradwy, gan gynnwys estyniad ochr a chefn, darpariaeth ystlumod diwygiedig a newid lefelau'r ddaear. Bushes Farm, Chapel Road, Earlswood, Drenewydd Gelli-farch, Sir Fynwy. pdf icon PDF 204 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a'r ohebiaeth hwyr a gyflwynwyd i'w wrthod am y rhesymau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

https://www.youtube.com/live/Qa_z5SnNNWQ?feature=shared&t=145

 

Wrth nodi manylion y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol Dale Rooke a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol Maureen Powell y dylid gwrthod cais DM/2023/01105 am y rhesymau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid gwrthod           -           11

Yn erbyn gwrthod       -           3

Ymatal             -           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn:

 

Penderfynwyd gwrthod cais DM/2023/01105 am y rhesymau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

4.

Cais DM/2022/01507 - Parcio gorlif ychwanegol ac ardal 'gollwng' bws mini arfaethedig. Cefn Tilla Court, Cefn Tilla Road, Llandenni, Brynbuga, NP15 1DG. pdf icon PDF 164 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd eu cymeradwyo, yn amodol ar yr amodau fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

https://www.youtube.com/live/Qa_z5SnNNWQ?feature=shared&t=2842

 

Wrth nodi manylion y cais a’r safbwyntiau a fynegwyd, cynigiodd y Cynghorydd Sirol Jan Butler a’i eilio gan y Cynghorydd Sirol Su McConnel y dylid cymeradwyo cais DM/2022/01507 yn amodol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, gyda diwygiad i amod 7 ar oleuadau, i adlewyrchu na ddylai goleuadau fod yn weithredol y tu allan i'r oriau y mae'r maes parcio'n cael ei ddefnyddio.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           14

Yn erbyn         -           0

Ymatal-           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn:

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2022/01507 yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad, gyda diwygiad i amod 7 ar oleuadau, i adlewyrchu na ddylai goleuadau fod yn weithredol y tu allan i'r oriau y mae'r maes parcio'n cael ei ddefnyddio.

 

5.

Cais DM/2023/01259 - Newid defnydd o uned fanwerthu A1 i ddefnydd cymysg - D2 (rhan) chwarae meddal a pharc sglefrio, canolfan gymunedol D1 yn ogystal â'r defnydd A1 gwreiddiol. Siop Graidd - Tîm Tref Cil-y-coed, 43 Heol Casnewydd, Cil-y-coed, NP26 4BG. pdf icon PDF 224 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a'r ohebiaeth hwyr, a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, gyda diwygiad i amod 4, fel a ganlyn:

 

·         O fewn 3 mis i ddyddiad y penderfyniad hwn, bydd cynllun gwelliannau ecolegol i ddarparu budd net i fioamrywiaeth yn cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol i'w gymeradwyo'n ysgrifenedig.  Bydd hyn yn cynnwys manylion llawn y lleoliad, manyleb o welliannau ecolegol ac amserlen ar gyfer eu gweithredu.   Bydd y manylion cymeradwy yn cael eu rhoi ar waith yn eu cyfanrwydd yn unol â'r amserlen y cytunwyd arni a rhaid eu cadw am byth.

 

https://www.youtube.com/live/Qa_z5SnNNWQ?feature=shared&t=4223

 

Wrth nodi manylion y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, cynigiwyd y cais gan y Cynghorydd Sirol Jayne McKenna a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol Maureen Powell y dylid cymeradwyo cais DM/2023/01259 yn amodol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, gyda'r canlynol: 

 

·         Diwygiad i amod 4 - O fewn 3 mis i ddyddiad y penderfyniad hwn, bydd cynllun gwelliannau ecolegol i ddarparu budd net i fioamrywiaeth yn cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol i'w gymeradwyo'n ysgrifenedig.  Bydd hyn yn cynnwys manylion llawn y lleoliad, manyleb o welliannau ecolegol ac amserlen ar gyfer eu gweithredu.   Bydd y manylion cymeradwy yn cael eu rhoi ar waith yn eu cyfanrwydd yn unol â'r amserlen y cytunwyd arni a rhaid eu cadw am byth.

 

·         Ychwanegu gwybodaeth - Cynghorir yr ymgeisydd i fynd i'r afael â phryderon yr Aelodau ynghylch diogelwch cerddwyr mewn perthynas â'r mynediad cefn i ddefnyddwyr y ramp sglefrio o ran bod i) ardal ddiogel y tu allan i'r drysau dwbl presennol a ii) rhwystr / bollard i atal cerbyd o'r maes parcio rhag gwrthdaro â'r drws caead rholer presennol.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           13

Yn erbyn         -           0

Ymatal-           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn:

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2023/01259 yn amodol ar yr amodau fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, gyda’r canlynol: 

 

·         Diwygiad i amod 4 - O fewn 3 mis i ddyddiad y penderfyniad hwn, bydd cynllun gwelliannau ecolegol i ddarparu budd net i fioamrywiaeth yn cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol i'w gymeradwyo'n ysgrifenedig.  Bydd hyn yn cynnwys manylion llawn y lleoliad, manyleb o welliannau ecolegol ac amserlen ar gyfer eu gweithredu.   Bydd y manylion cymeradwy yn cael eu rhoi ar waith yn eu cyfanrwydd yn unol â'r amserlen y cytunwyd arni a rhaid eu cadw am byth.

 

·         Ychwanegu gwybodaeth - Cynghorir yr ymgeisydd i fynd i'r afael â phryderon yr Aelodau ynghylch diogelwch cerddwyr mewn perthynas â'r mynediad cefn i ddefnyddwyr y ramp sglefrio o ran bod i) ardal ddiogel y tu allan i'r drysau dwbl presennol a ii) rhwystr / bollard i atal cerbyd o'r maes parcio rhag gwrthdaro â'r drws caead rholer presennol.