Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

2.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 201 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 3 Hydref 2023 ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.

 

3.

Cais DM/2021/01595 - Newid defnydd i greu 4 fflat newydd mewn adeilad presennol (2 lawr) gyda chyfleusterau cysylltiedig, a lleoedd parcio. Trosi mewnol yn unig gydag ychydig o waith uwchraddio allanol. Mae rhai tirlunio allanol yn gweithio. 56 Brecon Road, Y Fenni, NP7 7RB. pdf icon PDF 192 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd ar gyfer eu cymeradwyo gyda’r amodau a amlinellir yn yr adroddiad.

 

https://www.youtube.com/live/WXI3dgd3Snc?si=RjZY4Z1xS8UwyGSo&t=106

 

Wrth nodi manylion y cais, cynigiodd y Cynghorydd Sir Jayne McKenna ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Maureen Powell i gymeradwyo cais DM/2021/01595 gyda’r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad a gyda’r amodau ychwanegol dilynol:

·         Cynllun tirlunio meddal i gael ei gyflwyno a’i gytuno.

·         Dilynir gan amod pellach i weithredu’r cynllun tirlunio meddal, yn unol â hynny.

Pan gafodd ei roi i’r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau dilynol:

 

Dros gymeradwyo      -           13

Yn erbyn cymeradwyo -         0

Ymatal             -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2021/01595 gyda’r amodau ychwanegol dilynol:

 

·         Cynllunio tirlunio meddal i’w gyflwyno a’i gytuno.

·         I’w ddilyn gan amod bellach i weithredu’r cynllun tirluno meddal, yn unol â hynny.

 

4.

Cais DM/2023/01115 - Addasu rhwymedigaeth Adran 106 ar gyfer caniatâd cynllunio DC/2013/00304. Riverside Court, 35 Swan Meadow, Monmouth Road, Y Fenni. pdf icon PDF 130 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr, a argymhellwyd ar gyfer ei gymeradwyo, fel yr amlinellir yn yr adroddiad.

 

https://www.youtube.com/live/WXI3dgd3Snc?si=7s4YHDP-3rrTFEq4&t=1543

 

Wrth nodi manylion y cais, cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir Jayne McKenna ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Su McConnell fod cais DM/2023/01115 yn cael ei gymeradwyo.

 

Pan gafodd ei roi i’r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau dilynol:

 

Dros gymeradwyo      -           14

Yn erbyn cymeradwyo -         0

Ymatal             -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2023/01115.

 

 

5.

ER GWYBODAETH - Apeliadau a dderbyniwyd - 1af Gorffennaf i 30ain Medi 2023. pdf icon PDF 336 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr apeliadau newydd a gafwyd gan yr Adran Cynllunio am y cyfnod 1 Gorffennaf i 30 Medi 2023.

 

https://www.youtube.com/live/WXI3dgd3Snc?si=V2e1gWVBsTsqrzde&t=2035

 

 

6.

Cynllunio Adolygiad Blynyddol o Berfformiad (APR) 2022-2023. pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd Adroddiad Perfformio Blynyddol Awdurdod Cynllunio Lleol Sir Fynwy – 2022/23.

 

https://www.youtube.com/live/WXI3dgd3Snc?si=bbWVCs8kS4Gcygnn&t=2126

 

Nodwyd yr adroddiad.