Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 279 KB

4.

Ystyried yr adroddiadau dilynol am Geisiadau Cynllunio gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lle (atodir copïau):

4a

Cais DM/2022/00331 – Datblygu unedau masnachol addas ar gyfer dosbarthiadau defnydd B1, B2 a B8 ynghyd â gwaith allanol cysylltiedig. Tir yn Stad Ddiwydiannol Pont Hafren, Pill Row, Cil-y-coed. pdf icon PDF 245 KB

4b

Cais DM/2022/00815 – Gosod uned bwyler biomas (gwres 990kW) ac offer ategol, ardal storio tanwydd (biomas), adnewyddu pibelli gwres dan ddaear, gosod pibell ffliw 500mm dia, ynghyd â chladio drychiad gogledd-ddwyrain yr adeilad oedd yn agored yn flaenorol gan osod dalenni dur haenog lliw i gyfateb y rhai presennol. Mae’r gwaith gosod yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a bydd ei angen yn llwyr i ddarparu uned dofednod y fferm. Mae’r boeler biomas i gymryd lle cyfarpar gwresogi presennol LPG (tanwydd ffosil). Trostrey Court Farm Barns, Heol Clytha, Comin Trosttre, Gwehelog, Sir Fynwy. pdf icon PDF 350 KB

4c

Cais DM/2023/00797 – Newid defnydd o C3 (annedd) i sui generis (HMO – Tai Amlfeddiannaeth) ar gyfer uchafswm o 8 preswylydd. 2 Little Hervells Court, Cas-gwent, NP16 5FF. pdf icon PDF 173 KB

5.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Cynllunio – Penderfyniadau Apêl a dderbyniwyd

5a

Penderfyniad Apêl: Tir i’r Gogledd Orllewin o Holly Lodge, Five Lanes North, Caerwent. pdf icon PDF 211 KB

5b

Penderfyniadau ar Gostau: Tir yn High Mass Cottage, Five Lanes North, Five Lanes, Caerwent, Cil-y-coed a Thir i’r Gogledd Orllewin o Holly Lod ge, Five Lane North, Caerwent. pdf icon PDF 235 KB