Agenda and minutes

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un.

2.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 171 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 1af Mehefin 2021 gan y Cadeirydd.

3.

Cais DC/2010/00670 – Datblygiad Preswyl o 8 Uned yn cynnwys 1 Fflat Ystafell Wely, Fflat 2 Ystafell Wely Uwchben Pedwar Porth Ceir a 6 Tŷ Tair Ystafell Wely a’r holl Weithiau Cysylltiedig. Tir i gefn 34 i 39 Stryd Groes, ger Beili Priory, Y Fenni. pdf icon PDF 189 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a gyflwynwyd i'r Pwyllgor am wrthod gyda dau reswm. Ystyriwyd rheswm ychwanegol dros wrthod, sef methiant yr ymgeisydd i ymrwymo i ddarparu lefel y tai fforddiadwy ar y safle a oedd yn ofynnol o dan Bolisi CDLl S4.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·        Mynegwyd pryder ynghylch y mynediad gwael i Lôn Beili Priordy. Byddai darparu eiddo ychwanegol yn y lleoliad hwn ond yn gwaethygu'r problemau mynediad.

 

·        Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd yngl?n â diffyg technoleg tynnu ffosffad, dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod ansawdd d?r yn fater parhaus o ran yr afonydd yn Sir Fynwy. Nodwyd nad oes gennym allu tynnu ffosffad yn yr ardal hon ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, ceir trafodaethau parhaus gyda'r bwriad o uwchraddio'r systemau hyn.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir R. Harris ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy y dylid gwrthod cais DC/2010/00670 am y ddau reswm a amlinellir yn yr adroddiad gyda rheswm ychwanegol dros wrthod, sef methiant yr ymgeisydd i ymrwymo i ddarparu lefel y tai fforddiadwy ar y safle sy'n ofynnol o dan Bolisi CDLl S4.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid gwrthod           -           10

Yn erbyn gwrthod       -           1

Ymataliadau                -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Penderfynom y dylid gwrthod cais DC/2010/00670 am y ddau reswm a amlinellir yn yr adroddiad gyda rheswm ychwanegol dros wrthod, sef methiant yr ymgeisydd i ymrwymo i ddarparu lefel y tai fforddiadwy ar y safle sy'n ofynnol o dan Bolisi CDLl S4.

4.

Cais DM/2020/00762 – Caniatâd cynllunio llawn ar gyfer newid defnydd y ganolfan ymwelwyr yn Llandegfedd i alluogi defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau ac i ymestyn yr oriau agor a gymeradwywyd dan ganiatâd cynllunio DC/2012/00442. Canolfan Ymwelwyr Llandgfedd, Heol Croes-gweddyn, Coed-y-Paen, Sir Fynwy. pdf icon PDF 361 KB

Cofnodion:

Cafodd Cais DM/2020/00762 ei dynnu'n ôl o'r agenda i alluogi trafodaethau cael eu cynnal yn cynnwys Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, swyddogion Cyngor Sir Fynwy, yr Aelod lleol a'r ymgeisydd, D?r Cymru.

 

Yn dilyn y trafodaethau hyn, bydd y cais yn cael ei gyflwyno i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol i'w ystyried.

5.

Cais DM/2020/00763 – Caniatâd cynllunio llawn ar gyfer newid defnydd y cyfleuster chwaraeon dŵr yn Llandegfedd i alluogi defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau, ac i ymestyn yr oriau agor a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio DC/2012/00317. Canolfan Chwaraeon Dŵr, Llandegfedd, Heol Croes-gweddyn, Coed-y-Paen. pdf icon PDF 372 KB

Cofnodion:

Cafodd cais DM/2020/00763 ei dynnu'n ôl o'r agenda i alluogi trafodaethau cael eu cynnal yn cynnwys Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, swyddogion Cyngor Sir Fynwy, yr Aelod lleol a'r ymgeisydd, D?r Cymru.

 

Yn dilyn y trafodaethau hyn, bydd y cais yn cael ei gyflwyno i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol i'w ystyried.

6.

Cais DM/2020/01076 – Defnyddio helm waith bresennol ar gyfer storio ceir. Fferm Clawdd-y-Parc, Heol Parc, Llangybi, Brynbuga. pdf icon PDF 47 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r ddau amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd y cais wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio yn Ebrill 2021 gydag argymhelliad i'w gymeradwyo. Fodd bynnag, roedd y Pwyllgor wedi bwriadu gohirio ystyried y cais i ymchwilio i weld a oedd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith allanol i'r adeilad ai peidio ac a oedd yn gyfreithlon.

 

Yn dilyn ymchwiliad, ystyriwyd bod y gwaith i'r ysgubor Iseldiraidd yn gyfreithlon ac nad oedd angen cymryd unrhyw gamau pellach.  Yn unol â hynny, ystyriwyd bod y gwaith allanol i'r adeilad yn gyfreithlon drwy amser ac ni fyddai wedi gorfod cael ei hysbysebu fel rhan o'r cais cynllunio presennol hwn.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd ynghylch y rheswm dros orfodi cyfyngiad o 13 cerbyd yn unig, nododd y Rheolwr Ardal Rheoli Datblygu fod Swyddogion wedi bod yn fodlon y gallai'r adeilad ddarparu ar gyfer y nifer honno o gerbydau sy'n cael eu storio fel casgliad.

 

·         Mae safle'r cais yn cyfeirio at yr adeilad yn unig.  Felly, dim ond i'r adeilad, sef ffin y cais, ac nid yr ardal gyfagos, o ran nifer y cerbydau sy'n cael eu storio ar y safle y gellid gosod amodau.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir R. Harris y dylid cymeradwyo cais DM/2020/01076 yn ddibynnol i'r 2 amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid cymeradwyo            -           12

Yn erbyn cymeradwyo        -           0

Ymataliadau                          -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2020/01076 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

7.

Cais DM/2020/01766 – Cais ôl-weithredol ar gyfer diwygio cais cynllunio a gymeradwywyd yn flaenorol: DM/2020/00669. Ysgubor Beaulieu, 25 Heol Kymin, Y Kymin, Trefynwy, NP25 3SD. pdf icon PDF 159 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r pum amod a amlinellwyd yn yr adroddiad. Yn ogystal â'r amodau hyn, argymhellodd swyddogion y dylid darparu'r manylion sy'n ofynnol gan amodau dau a phedwar cyn eu cymeradwyo a'u cytuno gan y Panel Dirprwyo a bod yr amodau hyn yn dod yn amodau cydymffurfio yn unig.

 

Roedd R. Hatton,  gwrthwynebydd y cais, wedi paratoi recordiad sain a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Cynllunio ac amlinellwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mae eiddo'r gwrthwynebydd yn ffinio â'r datblygiad newydd arfaethedig ac mae ganddo olygfa uchel glir ohono o'r de.

 

·         Ynghyd â chymdogion eraill, cefnogodd y cais cynllunio gwreiddiol yn 2016 sef ymestyn yr annedd gerrig bach presennol i roi safon fodern o lety preswyl.

 

·         Byddai'r estyniad hwn yn caniatáu dwy ystafell wely ac estyniad to ar lawr unllawr bach yng nghefn yr eiddo.

 

·         Cymeradwywyd cais cynllunio pellach DM/2020/00669 ar gyfer mân newidiadau i'r cais gwreiddiol ym mis Gorffennaf 2020.

 

·         Nododd yr adroddiad cynllunio cynnydd yn uchder crib yr estyniad unllawr yn y cefn i gyd-fynd ag uchder crib y prif adeilad.  Ni soniwyd am gynnydd yn uchder crib y prif adeilad yn y naratif nac ychwanegu ffenestri to at du blaen yr adeilad.

 

·         Nid oedd y cynlluniau a gyflwynwyd yn glir ac roedd yn anodd darllen y gwahanol fesuriadau.

 

·         Nid oedd yn bosibl mesur gwir faint y mân newidiadau hyn yn gywir.

 

·         Cyhoeddwyd y cais cynllunio ôl-weithredol cyfredol i adlewyrchu dimensiynau a nodweddion yr adeilad gorffenedig yr ystyrir eu bod yn torri'r ddau gydsyniad cynllunio.

 

·         Mae mwyafrif y gwrthwynebwyr lleol o'r farn bod graddfa'r adeilad yn anghywir ar gyfer y safle y mae'n ei feddiannu.

 

·         Mae ei ymddangosiad yn groes i'r anheddau presennol yn y cyffiniau.

 

·         Mae'r bythynnod cyfagos wedi'u gwneud o frics neu gerrig wedi'u paentio'n wyn ac mae ganddynt wydr priodol.

 

·         Mae'r adeilad hwn i'w weld o nifer o gartrefi cyfagos ac nid yw'r gwahanol lwybrau troed sy'n croesi'r eiddo yn ffitio'n dda i'r dirwedd na'r arddulliau pensaernïol presennol.

 

·         Oherwydd uchder to uwch bron i fetr, mae'r adeilad yn dominyddu'r dirwedd ac yn diraddio'r amwynder gweledol.

 

·         Roedd maint y gwydro yn ormodol ac nid yw'n cydweddu'n sympathetig â'r dirwedd bresennol.  Nid oes adeilad tebyg iddo ar y Cymin.

 

·         O ran yr estyniad to talcen deulawr ychwanegol, mae hyn yn atgyfnerthu'r teimlad o ychwanegiad direswm a diangen ac nid yw'n gwneud dim i ychwanegu at swyn yr adeilad.

 

·         Gall y rhan hon o'r Cymin, gyda Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, roi eu hargraffiadau cyntaf o'r Cymin i ymwelwyr.  Mae'n bwysig bod unrhyw ddatblygiad newydd yn cyd-fynd yn dda â'r anheddau presennol yn y cyffiniau.

 

·         Mae'r Cymin wedi'i leoli mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).  Mae Swyddfa AHNE Dyffryn Gwy a Chyngor Tref Trefynwy wedi gwrthwynebu'r cais cynllunio hwn.

 

·         Am y rhesymau a roddwyd, anogodd y gwrthwynebydd y Pwyllgor Cynllunio i wrthod y cais cynllunio hwn.

 

Roedd cymydog yr ymgeisydd,  Mr. D. Edge, wedi paratoi recordiad fideo i gefnogi'r cais a gyflwynwyd i'r Pwyllgor  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Cynllunio – Penderfyniadau Apêl a Dderbyniwyd.

8a

Penderfyniad Apêl - Lingfield, Five Lanes, Caerwent, Cil-y-coed pdf icon PDF 141 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd yn Lingfield, Five Lanes, Caer-went, Cil-y-coed a wnaed ar 1af Mehefin 2021.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i chaniatáu a rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer estyniadau blaen a chefn gyda modurdy ar wahân yn Lingfield, Five Lanes, Caer-went, Cil-y-coed, NP26 5PQ, yn unol â thelerau'r cais, Cyf: DM/2020/01858 dyddiedig 14 Rhagfyr 2020, yn ddarostyngedig i amodau.

8b

Penderfyniad Apêl - Tir ger Eglwys Teilo Sant, Llandeilo Bertholau. pdf icon PDF 195 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd ar dir ger Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Bertholau ar 5ed Mai a 1af Mehefin 2021.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.

8c

Penderfyniad Costau – Tir ger Eglwys Teilo Sant, Llandeilo Bertholau. pdf icon PDF 127 KB

Cofnodion:

We received the Planning Inspectorate report which related to a costs decision following a site visit that had been held on 5th May and 1st June 2021.

 

We noted that the application for a full award of costs was refused. The application for a partial award of costs was allowed.