Agenda and minutes

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir R. Edwards yn Gadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Sir P. Clarke yn Is-gadeirydd.

3.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un.

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 160 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 13eg Ebrill 2021 gan y Cadeirydd yn amodol ar y diwygiadau a ganlyn:

 

Cais DM/2020/01258 - Newid tri phwynt bwled ar dudalen 8 o'r cofnodion i ddarllen fel a ganlyn:

 

'Er mwyn sicrhau bod yr adeilad allanol cymeradwy yn ategol ond na chaiff ei ddefnyddio ar gyfer llety nac fel defnydd preswyl ar wahân.'   

5.

Cais DM/2019/01495 - Adeiladu dwy annedd ynghyd â chreu safle parcio ceir (Disgrifiad diwygiedig 14/01/2020). Tafarn y Tan House Inn, Drenewydd Gelli-farch. pdf icon PDF 194 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 12 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd Cyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymuned i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Mae gan Gyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch y gwrthwynebiadau canlynol i'r cais hwn.

·         Mae'r tai arfaethedig yn anheddau mawr pedair ystafell wely gyda phris yn anfforddiadwy gan drigolion lleol. Ni all ein cymuned ffynnu heb ei haelodau iau a'i theuluoedd ac mae'r anheddau arfaethedig yn gweithio yn erbyn hyn. Er ein bod yn gwerthfawrogi'r taliad a106 tuag at dai fforddiadwy, mae'r symiau dan sylw yn rhy fach i ganiatáu unrhyw ddarpariaeth tai fforddiadwy sylweddol.

·         Er ein bod yn derbyn bod safle T? Barc (nad yw'n masnachu fel tafarn o hyd) yn ddolur llygad, mae’n canol hanesyddol y pentref ac mae unrhyw ailddatblygiad rhannol yn effeithio ar yr ardal gadwraeth a'r amwynder a gynigir gan y dafarn. Ni fyddai unrhyw seddi allanol nac ardal chwarae i blant yn y dafarn, a bydd y ddau d? uwchraddol mawr sy'n sefyll yn amlwg wrth ymyl y briffordd yn hollol groes i gymeriad.

·         Dylai'r gwrych presennol ar y ffin â'r briffordd gael ei gadw yn yr ymddangosiad a'r maint presennol i gynnal yr olygfa wledig.

·         Mae llawer o'n preswylwyr yn byw y tu allan i'r pentref ei hun ac yn teithio i mewn mewn car. Mae'r priffyrdd o amgylch y dafarn yn gul ac yn cynnig dim parcio ar y stryd. Bydd cwtogi'r parcio sydd ar gael yn arwain at rwystro'r cymdogion agos.

·         Gellir cyrraedd y lleoedd parcio ar gyfer y ddau annedd trwy faes parcio'r dafarn. Ni roddwyd digon o ystyriaeth i ddeiliaid yr anheddau ac ymwelwyr droi i adael eu parcio ac mae'r cynllun yn golygu byddent yn dueddol o gael eu blocio i mewn.'

 

Roedd Richard Ball, Pensaer, asiant yr ymgeisydd, wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig i gefnogi'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Rwy'n nodi bod y cynlluniwr yn ei hadroddiad wedi mynd trwy'r llu o faterion a godwyd gan y cais hwn ac wedi ystyried eu bod i gyd wedi'u datrys i'w boddhad.  Rwyf wedi trafod hyn gyda fy nghleient ac mae wedi penderfynu cymryd y cais i apêl pe bai'n cael ei wrthod.

 

Nid yw'r cais hwn yn cymryd unrhyw dir fferm.  Mae'n defnyddio tir eilaidd ac felly mae'n unol â meddylfryd cyfredol y llywodraeth ar gyflenwad tai a dylid ei gefnogi.'

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Ddrenewydd Gelli-farch, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Y prif bolisi cynllunio ar gyfer colli'r cyfleuster cymunedol yw Polisi CRF1 y CDLl.

 

·         Mae gan y dafarn safle hanesyddol bwysig yn y pentref.

 

·         Mae Polisi CRF1 yn nodi yn adroddiad y cais y gallai ddod yn rhesymol ddichonadwy yn ariannol ac yn arbennig o ddeniadol yw'r ardal chwarae awyr agored, gan ei gwneud yn gyfleuster fel tafarn deuluol.

 

·         Mae  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cais DM/2020/00390 - Newid defnydd adeilad amaethyddol presennol i ddefnydd B1. Fferm Gaerllwyd, Fferm Gaerllwyd i Heol Gethley, Newchurch, Y Dyfawden, Cas-gwent. pdf icon PDF 206 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w cymeradwyo yn amodol ar y naw amod a amlinellir yn yr adroddiad gydag amod 9 yn cael ei ddiwygio i sicrhau bod y cynllun parcio yn cynnwys o leiaf ddau bwynt gwefru cerbydau trydan i fod yn weithredol cyn i'r defnydd B1 ddechrau.

 

Roedd Cyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymuned i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Mae Cyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch yn gwrthwynebu'r cais hwn yn gryf.

 

Mae ein hymatebion dyddiedig 8fed Mehefin 2020 a 14eg Ebrill 2021 wedi'u crynhoi yn Adroddiad y Swyddog Cynllunio felly ni fyddwn yn eu hailddatgan yma.

 

Mae PCC11, sylwadau Cyngor Sir Fynwy yn y CDLl ar bolisi RE2 ac RE2 ei hun i gyd yn cydnabod nad yw datblygiad ar unrhyw gost i'r amgylchedd.  Rhaid rheoli datblygiadau'n ofalus ac mae angen cydbwysedd i ddiogelu cymeriad ac ymddangosiad yr ardal gyfagos. Er bod cragen yr adeilad yn cael ei gadw i raddau helaeth, y cais hwn fyddai'r safle B1 cyntaf yn y cefn gwlad hynod wledig hwn, gan ddiwydiannu ardal ffermio sy'n cael ei gyrru gan natur.  Mae twristiaid a thrigolion fel ei gilydd yn gwerthfawrogi ein tirwedd a'n hamgylchedd yn fawr.

 

Mae Ffermdy Gaer-lwyd (preswylfa breifat erbyn hyn) yn agos, mae Bwthyn Capel ar draws y B4235, mae'r ysgubor yn union gyferbyn â'r safle yn cael ei hailadeiladu ar hyn o bryd ar gyfer meddiannaeth breswyl, mae gan y parlwr godro cyfagos ganiatâd i'w droi'n annedd, a phrin fod Glenmore, preswylfa arall, 100m o'r safle, a byddai'r rhain i gyd yn cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan unrhyw gynnydd mewn gweithgarwch.

Mae 19 lle parcio sy'n awgrymu tua 38 o symudiadau cerbydau bob dydd, yn ogystal â danfoniadau a chasgliadau, i gyd yn effeithio ar ein preswylwyr.  Mae mynediad heibio'r adeilad yn anfoddhaol gan y bydd y culfannau llwytho amlwg yn anochel yn rhwystro mynediad i'r maes parcio gydag anawsterau canlyniadol i gerbydau brys.

 

Er bod yr Adroddiad Cynllunio yn rhagweld swyddfeydd anymwthiol, mae'r Swyddog Amgylcheddol yn ein hatgoffa bod y diffiniad o ddosbarth B1 yn cynnwys ymchwil a datblygu cynhyrchion neu brosesau, ac unrhyw broses ddiwydiannol yn ddefnydd y gellir ei wneud mewn unrhyw ardal breswyl heb amharu ar amwynder yr ardal honno oherwydd s?n, dirgryniad, arogl, mygdarth, mwg, huddygl, lludw, llwch neu raean. Rydym yn pryderu ymhellach y gallai Cymru ddilyn Lloegr wrth gyfuno B1 mewn dosbarth E defnydd newydd â nwyddau manwerthu, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol.

 

Nodwn fod hwn yn ddatblygiad hapfasnachol heb unrhyw ddefnyddiwr terfynol penodol mewn golwg. Mae cynllun mewnol yr adeilad yn anaddas ar gyfer swyddfeydd, heb wres nac ynysydd, gydag uchder nenfwd i grib y to o 6.46m. Mae'r drysau caead yn 2.95m o uchder sy'n caniatáu symud offer a pheiriannau mawr.

 

Pe bai Cynghorwyr yn bwriadu rhoi caniatâd, byddem yn gofyn am derfynau llymach ar yr oriau gweithredu, yn enwedig i eithrio defnydd ar benwythnosau a gwyliau banc  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

ER GWYBODAETH - Yr Arolygiaeth Gynllunio - Penderfyniadau o ran Apeliadau a Dderbyniwyd.

7a

Penderfyniad Apêl - Cwmgyst, Lôn y Pentre, Y Fenni. pdf icon PDF 293 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd yn Cwmgyst, Lôn Bentre, Y Fenni a wnaed ar 30ain Ebrill 2021.

 

Nodom fod yr apêl wedi'i chaniatáu ac, ynghlwm wrth y penderfyniad, roedd tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon yn disgrifio'r defnydd arfaethedig o Cwmgyst, Lôn Pentre, Y Fenni, NP7 7HE fel t? annedd heb unrhyw gyfyngiad meddiannaeth.