Agenda and minutes

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

EUB Y Tywysog Philip, Dug Caeredin

Cofnodion:

Cyn dechrau'r trafodion, talodd y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor Cynllunio, deyrnged i'w Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin a oedd wedi marw'n ddiweddar.  Fel arwydd o barch, cynhaliodd y Pwyllgor Cynllunio munud o dawelwch.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un.

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 170 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 2il Fawrth 2021 yn amodol ar y newidiadau canlynol:

 

Cais DM/2020/00881 – Tudalen 5, dylid diwygio pwynt bwled 6 i ddarllen:

 

Nid oedd unrhyw un o brisiad gwreiddiol gwerthwyr tai'r ymgeisydd o £200,000 wedi ystyried yr amod gorswm yr oedd yr ymgeisydd yn ei roi ar yr eiddo wrth ei gynnig i'w werthu. Mae'n golygu bod cyfwerth â chymal cosb ar y tir pe bai prynwr yn ei brynu am £140,000 yn hytrach na £185,000: byddai'n rhaid iddynt dalu'r codiad i'r gwerthwr pe bai'r rhwymyn amaethyddol yn cael ei symud neu pe bai'r eiddo'n cael ei estyn yn y 35 neu 50 mlynedd nesaf, sy'n golygu y byddai'n rhaid i'r prynwr dalu oddeutu £40,000 i'r gwerthwr pe bai'r prynwr newydd yn cael caniatâd i gael gwared ar yr amod deiliadaeth amaethyddol.

4.

Cais DM/2020/00720 - Codi tŷ deulawr, dwy ystafell wely yn y lot parcio yng nghefn 11 Stryd y Banc, Cas-gwent. 11 Stryd y Banc, Cas-gwent, NP16 5EN. pdf icon PDF 187 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar yr amodau ychwanegol a amlinellir mewn gohebiaeth hwyr, yn ogystal â bod yn destun Cytundeb Cyfreithiol Adran 106.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·        Bydd y safle'n addas ar gyfer y datblygiad arfaethedig.

 

·        Mynegwyd pryder nad yw'r datblygiad arfaethedig yn parchu cymeriad yr adeilad rhestredig Gradd II ac adeiladau hanesyddol yn yr ardal. Mae'n safle ôl-lenwi sydd wedi'i gloi gan faes parcio cyhoeddus ac mae allan o gymeriad gydag eiddo cyfagos.

 

·         Gallai cymeradwyo'r cais arwain at ddadleoli hyd at saith cerbyd o'r eiddo presennol.

 

·         Mynegwyd pryder y byddai cymeradwyo'r cais yn arwain at orddatblygu'r safle.

 

·         Ystyriwyd nad yw'r cais yn gyfystyr â gwneud lleoliad yn llwyddiannus.

 

·         Ystyriwyd y byddai cerbydau brys yn ei chael hi'n anodd cyrchu'r safle pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo.

 

·         Ystyriwyd bod y safle'n lleoliad cynaliadwy a byddai cymeradwyo'r cais yn gwella'r ardal.

 

·         Roedd yr Adran Briffyrdd wedi mynegi pryder y bydd y lleoedd parcio manwerthu yn cael eu colli.

 

·         Hysbysodd y Rheolwr Tîm Ardal Rheoli Datblygu'r Pwyllgor fod swyddogion yn fodlon nad oes unrhyw bryderon yn ymwneud ag edrych dros.  Mae pellter o 28 metr o gefn 11 Stryd Fanc i'r adeilad rhestredig i'r uned arfaethedig. Ystyrir bod yr effaith ar yr adeilad rhestredig yn dderbyniol. O ran y dyluniad, y prawf yw cadw neu wella.  Fe'i cynlluniwyd gyda gostyngiad yng ngraddfa a maint yr adeilad a'i uchder yn unol â'r adeiladau eraill gerllaw. Felly, mae'r cais yn cydymffurfio â'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA). Ar hyn o bryd, nid oes gan y safle gynllun parcio ffurfiol.  Fodd bynnag, o ystyried y lleoliad cynaliadwy, mae'r safle wrth ymyl maes parcio presennol ac mae mewn pellter cerdded i'r orsaf reilffordd. Nid yw'n cydymffurfio â'r safonau parcio ond mae yna ffactorau lliniarol sy'n gwneud y cais yn dderbyniol.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir R. Harris y dylid cymeradwyo cais DM/2020/00720 yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i'r amodau ychwanegol a amlinellwyd mewn gohebiaeth hwyr, yn ogystal â bod yn ddarostyngedig i Gytundeb Cyfreithiol Adran 106.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid gymeradwyo            -           9

Yn erbyn cymeradwyaeth   -           4

Ymataliadau                          -           0

 

Cymeradwywyd y cais.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2020/00720 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i'r amodau ychwanegol a amlinellir mewn gohebiaeth hwyr, yn ogystal â bod yn destun Cytundeb Cyfreithiol Adran 106.

5.

Cais DM/2020/01076 - Defnyddio’r ysgubor sied wair amaethyddol presennol ar gyfer storio ceir. Fferm Clawdd-y-Parc, Heol y Parc, Llangybi, Brynbuga. pdf icon PDF 42 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd Cyngor Cymuned Llangybi Fawr wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymuned i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Hyd yn ddiweddar mae'r ymgeisydd wedi bod yn defnyddio'r ysgubor hon, yn groes i reoliadau cynllunio, fel sylfaen i'w fusnes masnachu ceir, gan ei hysbysebu'n agored ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol.  Daeth y gweithgaredd hwn i ben dim ond ar ôl i'r ymgeisydd gael gorchymyn gorfodi, un o sawl cam gorfodi a gymerwyd yn erbyn yr ymgeisydd hwn.  Ni fu unrhyw awgrym yn y gorffennol bod yr ymgeisydd yn rhywun brwdfrydig dros geir modur ac yn eu casglu.  Beth bynnag, byddem yn awgrymu bod gwahaniaeth main iawn rhwng casglwr preifat ceir sy'n prynu ac yn gwerthu cerbydau i wella eu casgliad a masnachwr masnachol sy'n gweithredu er elw.

 

Os yw'r pwyllgor yn bwriadu cymeradwyo'r cais hwn, (ac rydym yn derbyn ei bod yn ymddangos nad oes unrhyw resymau cynllunio i beidio), byddem yn eu hannog yn barchus i osod amodau tynn ar ddefnydd yr adeilad masnachol hwn - rydym yn oedi cyn ei alw'n ysgubor gan na chafodd ei ddefnyddio erioed at unrhyw bwrpas amaethyddol.  Rydym yn cymeradwyo'r amodau a awgrymwyd gan y swyddog cynllunio yn ei hadroddiad, ond byddem yn hapusach gyda therfyn is ar nifer y cerbydau.'

 

Roedd Sullivan Land and Planning, asiant yr ymgeisydd, wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig i gefnogi'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Mae'n ymddangos bod y Cyngor Cymuned yn drysu hyn gyda chais blaenorol a dynnwyd yn ôl am y sied wartheg (2020/00072) i'r gogledd, a oedd yn destun camau gorfodi yn erbyn tenant a oedd yn masnachu cerbydau o'r fangre honno heb awdurdod yr ymgeisydd ac yn groes i'w brydles.

 

Dylid nodi na ddefnyddiwyd yr Ysgubor Iseldiraidd sy'n destun y cais hwn erioed i fasnachu cerbydau, dim ond i storio cerbydau sy'n eiddo personol i'r ymgeisydd. Mae'r ymgeisydd yn fodlon ar nifer y cerbydau y cynigir eu storio fel rhan o'r cais hwn, a drafodwyd ac y cytunwyd arno gyda'r swyddog achos.'

 

Yn dilyn trafodaeth, cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir G. Howard ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir P. Clarke ein bod yn bwriadu gohirio ystyried cais DM/2020/01076 i gyfarfod Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol er mwyn caniatáu amser i swyddogion gasglu tystiolaeth o bryd digwyddodd newidiadau allanol, i adolygu penderfyniad yr Arolygydd ac i sefydlu a hysbysebwyd y cais yn gywir.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid gohirio          -           14

Yn erbyn gohirio      -           0

Ymataliadau              -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu ein bod yn bwriadu gohirio ystyried cais DM/2020/01076 i gyfarfod Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol er mwyn caniatáu amser i swyddogion gasglu tystiolaeth o bryd digwyddodd newidiadau allanol, i adolygu penderfyniad yr Arolygydd ac i sefydlu a hysbysebwyd y cais yn  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cais DM/2020/01077 - Carafán statig i'w defnyddio fel llety preswyl dros dro (blwyddyn) tra bod gwaith adeiladu’r trosi ysgubor yn cael ei wneud ar Fferm Clawdd y Parc. Fferm Clawdd-y-Parc, Heol y Parc, Llangybi, Brynbuga. pdf icon PDF 42 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r ddau amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

Fodd bynnag, dylid newid amod dau i ddarllen fel a ganlyn:

 

Bydd y defnydd a ganiateir drwy hyn yn dod i ben a bydd y deciau carafán a phethau domestig eraill yn cael eu symud o'r safle ar neu cyn 31ain Mawrth 2022 ac ni fydd yn cael ei ddwyn yn ôl i'r safle wedi hynny.  Dim ond pobl sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r gwaith parhaus i ysgubor 3 a dim personau eraill fydd yn meddiannu'r garafán.

 

Roedd Cyngor Cymuned Llangybi Fawr wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymuned i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Mae hwn yn gais arall yr ydym yn amau sydd wedi dod i'r amlwg o ganlyniad i gamau gorfodi.  Yn eu gwrthwynebiadau i'r cais hwn, mae preswylwyr sy'n byw ar y safle wedi nodi bod y garafán statig hon wedi'i defnyddio gan yr ymgeisydd fel eiddo rhent i denant nad yw'n ymwneud â'r gwaith adeiladu sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd i drosi'r ysgubor yn eiddo preswyl.  Mewn gwirionedd, gosodwyd y garafán ar y safle bron yn union ddwy flynedd yn ôl, ym mis Ebrill 2019.  Rydym yn sylweddoli nad yw hyn yn ffactor perthnasol wrth benderfynu ar y cais hwn, ond rydym yn ei grybwyll i atgyfnerthu ein cais, pe bai'r pwyllgor yn bwriadu cymeradwyo'r cais hwn, y dylid gosod amodau llym i'r graddau mai dim ond pobl sy'n ei feddiannu'n uniongyrchol yn gysylltiedig â throsi ysgubor 3, ac nid at unrhyw bwrpas arall.  Rydym yn cytuno â'r terfyn amser ar gyfer symud y garafán a gynigiwyd gan y swyddog cynllunio yn ei hadroddiad ond byddem yn ychwanegu y dylid ei symud ar ddiwedd y gwaith adeiladu pe bai hynny'n digwydd cyn diwedd Mawrth 2022.'

 

Roedd Sullivan Land and Planning, asiant yr ymgeisydd, wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig i gefnogi'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'I gefnogi gwrthwynebiadau'r preswylwyr, mae'r Cyngor Cymuned yn honni nad oes gan denant y garafán unrhyw ran yn y broses o drosi Ysgubor 3 yn eiddo preswyl ar hyn o bryd. Mae'r ymgeisydd yn dymuno sicrhau'r Cyngor Sir, wrth wneud cais am ganiatâd cynllunio dros dro ar gyfer y garafán breswyl, ei fod yn cydnabod y bydd rhywun sy'n gysylltiedig â'r prosiect adeiladu yn byw ynddo. Mae'r ymgeisydd yn obeithiol y bydd yr addasiad yn cael ei gwblhau o fewn yr amserlen y cytunwyd arni, fel y cytunwyd gyda'r swyddog achos, yn amodol ar ddim oedi pellach cysylltiedig â COVID-19.'

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·        Mae'r amodau sydd ynghlwm wrth y cais yn ddigon cryf i sicrhau y bydd y garafán dros dro yn cael ei symud erbyn 31ain Mawrth 2022.  Os bydd angen, bydd gan yr Awdurdod y p?er  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Cais DM/2020/01258 - Adeiladu stordy newydd ar wahân gyda swyddfeydd ac ystafell staff. Mounton Brook Lodge, Yr A48, Canolfan Arddio Cas-gwent i Fryn Pwllmeurig, Pwllmeurig, Sir Fynwy, NP16 6LF. pdf icon PDF 167 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r wyth amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Ddrenewydd Gelli-farch, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Dim ond trwy droi yn ôl i'r A48, sy'n symudiad peryglus, y gall cerbydau sydd wedi'u parcio ar du blaen yr eiddo fynd allan o'r ardal hon. Mae gan gerbydau sy'n teithio ar hyd yr A48 olygfa gyfyngedig o'r cerbydau sy'n ymuno â'r A48 o du blaen yr adeilad.

 

·         Mae'r ddarpariaeth barcio ar y cynlluniau presennol yn debyg i'r caniatâd a roddwyd yn 2017.  Yn y cynllun blaenorol, roedd 32 o leoedd parcio ar gyfer y lleoliad priodas. Bydd yr ardal storio dros dro yn cael ei symud gyda'r adeilad newydd yn ei le. Fodd bynnag, collir pedwar lle parcio ac nid yw'r ardal o flaen yr adeilad yn lle diogel i ddarparu darpariaeth barcio ffurfiol.

 

·         Roedd y caniatâd gwreiddiol ar gyfer lleoliad priodas. Fodd bynnag, mae hyn bellach yn darparu llety chwe gwely. Cwestiynodd yr Aelod lleol a oedd angen caniatâd cynllunio ar gyfer hyn. Bydd hyn yn cynyddu'r materion sy'n ymwneud â darpariaeth barcio ar y safle.

 

·         Mae'r cae cyfagos wedi'i logi a'i ddefnyddio ar gyfer darpariaeth barcio ond byddai'n anaddas ar adegau o dywydd garw.

 

·         Mae Cyngor Cymuned Matharn o'r farn y bydd cymeradwyo'r cais yn arwain at orddatblygu'r safle.

 

·         Roedd yr Aelod lleol o'r farn, pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo, yna roedd angen ychwanegu amodau cryf iawn at yr amodau presennol a amlinellwyd yn yr adroddiad, sef: bod yr uned storio yn ddibreswyl ac nad yw'n cael ei gwerthu fel llain ar wahân, y dylid tynnu'r ffens er mwyn sicrhau bod yr ardal ar gael y cyfeirir ati ar hyn o bryd fel maes gwasanaeth, yr oriau busnes i weithredu erbyn hanner nos fan bellaf wrth iddo gulhau'r bwlch rhwng Porthdy T? Mounton a'r t? cyfagos, ni ddylid caniatáu parcio o flaen yr adeilad er budd diogelwch priffyrdd a cherddwyr a gweithredu cynllun teithio cymeradwy ar gyfer staff ac ymwelwyr ar gyfer parcio gan gynnwys pan ddefnyddir llety yn gynhwysol neu'n annibynnol.

 

·         Gofynnodd yr Aelod lleol i'r Pwyllgor Cynllunio ystyried gwrthod y cais ar sail gorddatblygu'r safle a'r pryderon parcio. Pe bai'r Pwyllgor yn ystyried cymeradwyo'r cais, gwnaed cais i'r pum amod ychwanegol gael eu hychwanegu.

 

Mewn ymateb i'r pwyntiau a godwyd gan yr Aelod lleol, hysbysodd y Rheolwr Gwasanaethau Datblygu'r Pwyllgor Cynllunio y gellid ychwanegu amod i atal cerbydau rhag parcio o flaen yr adeilad. O ran bod y cyflwr yn ategol ac na chaiff ei ddefnyddio ar gyfer llety byw, gellid cyflawni hyn. Gellid symud y ffens hefyd. Fodd bynnag, gellid gorfodi'r cynllun cymeradwy fel y byddai'r ffens yn cael ei chymryd i lawr i ddarparu ar gyfer yr adeilad newydd ac aildrefnu parcio yn yr ardal honno. Mae'n annhebygol y gellid ychwanegu amod i gyfyngu oriau gweithredu busnes i hanner nos ar wahân i'r adeilad  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

ER GWYBODAETH - Yr Arolygiaeth Gynllunio - Penderfyniadau o ran Apeliadau a Dderbyniwyd:

8a

Bwthyn Catry, Heol y Chwarel, Star Hill, Y Dyfawden. pdf icon PDF 141 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd ym Mwthyn Catry, Heol Chwarel, Star Hill, Y Dyfawden ar 2il Fawrth 2021.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.