Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 2ail Mawrth, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cyhoeddodd y Cynghorydd Sir A. Easson fuddiant personol, an-niweidiol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau mewn perthynas â chais DM/2020/01872 wrth iddo siarad ar y mater hwn ar ran Cyngor Tref Cil-y-coed. Yna arsylwodd yr achos ac ymatalodd rhag pleidleisio ar y cais hwn.

2.

Cadarnhau cywreinrwydd cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 237 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 2il Chwefror 2021 gan y Cadeirydd.

3.

Cais DM/2020/00881 - Dileu amod 1 o’r caniatâd cynllunio 2314 (Dyddiad y Penderfyniad: 01/09/1975) - Bydd meddiannaeth o’r byngalo arfaethedig yn cael ei gyfyngu i berson sydd yn cael ei gyflogi neu wedi’i gyflogi diwethaf yn bennaf neu gan amlaf yn lleol mewn amaethyddiaeth fel sydd wedi ei ddiffinio yn Adran 290(1) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1971, neu ddibynnydd o’r fath berson sydd yn byw gydag ef. Bushes Farm, Chapel Road, Earlswood, Sir Fynwy. pdf icon PDF 260 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo fel a ganlyn:

 

Cyfyngir deiliadaeth yr annedd i'r rheini:

 

a)   yn gweithio yn gyfan gwbl neu'n bennaf neu'n gweithio diwethaf ar fenter wledig yn yr ardal lle mae / roedd angen swyddogaethol diffiniedig; neu os gellir dangos nad oes deiliaid cymwys o'r fath, i'r rheini;

 

b)   pwy fyddai'n gymwys i'w ystyried ar gyfer tai fforddiadwy o dan bolisïau tai'r awdurdod lleol: neu os gellir dangos nad oes unrhyw bersonau sy'n gymwys i gael meddiannaeth o dan a) a b);

 

c)    gweddwon, gw?r gweddw neu bartneriaid sifil yr uchod ac unrhyw ddibynyddion preswyl.

 

Roedd Cyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymuned i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'1. Mae Cyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch yn gwrthwynebu cael gwared ar yr Amod Deiliadaeth Amaethyddol (AOC) yn llwyr ond byddai'n cymeradwyo amrywiad yn ei ymestyn i ganiatáu deiliadaeth sy'n gysylltiedig â mentrau gwledig lleol ar y seiliau canlynol gan ein bod yn deall bod garddwr marchnadol wedi mynegi diddordeb mewn caffael yr eiddo.

 

2. Mae'r safle'n cynnwys byngalo adfeiliedig yn wag bellach ers rhyw 11 mlynedd. Mae'r ymgeisydd yn honni bod yr eiddo wedi bod ar y farchnad ers dros flwyddyn a bod diddordeb gan brynwyr na allant fodloni'r amod deiliadaeth amaethyddol ar y cyfan er bod cynnig o £142,000 gyda'r AOC yn aros yn ei le wedi'i wrthod. Fodd bynnag, mae'r ymgeisydd wedi gosod cymal gorswm i dalu arian pellach pe bai'r AOC yn cael ei ryddhau neu trwy roi caniatâd cynllunio, nad yw'n ymddangos bod y cymal gwerthu wedi'i gynnwys yn y prisiadau eiddo gan yr asiantau gwerthu na'r Prisiwr Dosbarth. Mae'r cynnig o £142,000 yn dangos bod yr eiddo yn werthadwy er nad yw am y pris a geisir gan yr ymgeisydd, nad yw'n rheswm dros ollwng yr AOC, ac nac ychwaith yw honiad yr ymgeisydd fod yr AOC yn ei atal rhag cael benthyciad ar gyfer cost y gwaith adnewyddu oherwydd, os yw'n gywir, dewis yr ymgeisydd yw gwerthu'r eiddo. Rydym bellach yn deall bod y cynnig o £142,000 wedi'i oddiweddyd gan gynnig llawer uwch gan ddarpar arddwr marchnadol. Mae hyn yn dangos bod yna brynwyr a fyddai'n ariannu'r gwaith.  Yn wir, rydym yn deall mai dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf iawn y cafodd yr ymgeisydd ei hun gaffael y safle (gyda'r fferm).

3. Mae'r ffaith nad oes unrhyw weithiwr fferm na choedwig wedi dod ymlaen, naill ai i brynu neu rentu'r eiddo, yn fwy o arwydd o'r hyn y gallant ei fforddio. Fel cymuned mae ein preswylwyr yn dymuno i dai fod ar gael am bris sy'n adlewyrchu'r hyn y gall ein teuluoedd ei fforddio. Mae cadw'r AOC yn cyfyngu ar bris y farchnad gan wneud yr eiddo'n fwy fforddiadwy i fusnesau fferm a choedwig a byddai ymestyn yr AOC i fentrau gwledig yn cynyddu'r farchnad ar gyfer eiddo o'r fath. Byddai cael gwared ar  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cais DM/2020/01872 – Newid defnydd siop manwerthu A1 - A3 siop cludfwyd (cynnes) (ailgyflwyno DM/2019/01648). Cobblers Pride, 9 Heol Casnewydd Cil-y-coed, NP26 4BG. pdf icon PDF 217 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r tri amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Pe bai'r Pwyllgor Cynllunio yn bwriadu cymeradwyo'r cais, argymhellodd swyddogion y dylid gosod amod ychwanegol i sicrhau manylion y ffliw arfaethedig y tu ôl i'r uned i sicrhau bod materion amwynder trydydd parti yn cael eu diogelu a'u cadw am byth.

 

Amlinellodd y Cynghorydd A. Easson, sy'n cynrychioli Cyngor Tref Cil-y-coed, y pwyntiau a ganlyn:

 

·         O fewn chwarter milltir mae 12 siop fwyd a dau dafarn. Roedd y Cyngor Tref wedi mynegi pryder na fyddai ychwanegu marchnad ychwanegol o fudd i ganol y dref.

 

·         Yn ddiweddar, agorwyd siop ffrwythau a llysiau ffres yng nghanol y dref.

 

·         Pan fydd y cyfyngiadau Covid-19 yn cael eu dileu, yr unig eiddo nad yw'n hanfodol sy'n ailagor yng nghanol y dref fydd dwy siop anrhegion, siop gardiau a siop elusennol.

 

·         Hoffai'r Cyngor Tref i'r datblygwyr ymchwilio i ffyrdd o gael siopau adwerthu yn ôl i ganol y dref.

 

·         Mae ymgynghori ar y gweill ar hyn o bryd i wella canol y dref gyfan trwy fewnbwn ariannol mawr.  Mae gan y Cyngor Tref bryderon a fydd y cynnig hwn yn cyd-fynd ag ailddatblygiad canol y dref.

 

Roedd Mr. W. Collins, asiant yr ymgeisydd, wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig i gefnogi'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Gwneir y sylwadau hyn gan Gynllunio Rackham ar ran yr ymgeisydd, perchennog busnes presennol yng Nghil-y-coed, i gefnogi'r cais am newid defnydd o fanwerthu A1 i siop bwyd poeth A3 yn 9 Ffordd Casnewydd, Cil-y-coed.

 

Rydym yn falch o nodi bod cymeradwyaeth y cais yn cael ei gefnogi gan y swyddog achos, Tîm Tref Cil-y-coed a Rheoli Datblygu Priffyrdd.

 

Rydym o'r farn y byddai'r cynnig hwn o fudd i ganol y dref trwy ddod ag uned wag yn ôl i ddefnydd, gan gynyddu nifer yr ymwelwyr trwy gydol y dydd a gyda'r nos, tra hefyd yn helpu i ddiogelu bywiogrwydd canol y dref yn y dyfodol. Mae'r uned wedi bod yn wag ers dwy flynedd a hanner ac ar hyn o bryd mae'n cael effaith niweidiol ar fywiogrwydd tu blaen y stryd. Trwy fod yn wag mae'r uned yn tynnu ymwelwyr rhag teithio i ganol y dref a chynnig dim cefnogaeth i nodau a phwrpas canol y dref. Felly, mae'r cynnig hwn yn cynnig cyfle i'r uned gael effaith gadarnhaol trwy gael ei defnyddio eto. Bydd yr oriau agor arfaethedig, o ganol dydd i 23:30 gyda'r nos, o ddydd Llun i ddydd Sul, yn ymgysylltu â'r adeilad â masnach amser cinio, ac yn denu nifer yr ymwelwyr trwy gydol yr wythnos.

 

Wrth nodi bod Cyngor Tref Cil-y-coed wedi argymell y dylid cymeradwyo'r cais blaenorol, rydym yn deall eu pryder bod nifer o leoedd prydau parod eisoes yng nghanol y dref. Fodd bynnag, mae canol trefi ledled y wlad mewn cyfnod o drawsnewid a chyda'r newid i fanwerthu ar-lein, yn syml, nid oes galw ar hyn o bryd am  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cyflwyniad ar Dyfodol Cymru 2040 – Y Cynllun Cenedlaethol.

Cofnodion:

Cawsom gyflwyniad ar Gymru'r Dyfodol 2040 - Y Cynllun Cenedlaethol.  Wrth wneud hynny, nodwyd y pwyntiau canlynol yn dilyn cwestiynau:

 

·         O ran Polisi 1 Cymru'r Dyfodol mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf cynaliadwy ym mhob rhan o Gymru.

 

·         Mae yna dri maes twf cenedlaethol gydag ardaloedd penodol yn amlinellu lle y dylai cyflogaeth a thai fod yn blaenoriaethu seilwaith.

 

·         Yr heriau yn Sir Fynwy yw fforddiadwyedd, demograffig oedran a chysylltedd.  Mae angen lefel o dwf er mwyn mynd i'r afael â'n materion a'n hamcanion.

 

·         Mae'r Cynllun Cenedlaethol yn glir o ran cefnogi lleoliadau gwledig a'r economi wledig.

 

·         Yr allwedd yw creu datblygu cynaliadwy a chael y datblygiad cywir yn y lleoliadau cywir.

 

·         Mae angen lefel penodol o dwf er mwyn mynd i'r afael â'r materion allweddol fel darparu tai fforddiadwy.

 

·         Mae lefel y datblygiad yn unol â'r Cynllun Cenedlaethol.

 

·         O ran y llain las, bydd y Cynllun Datblygu Strategol (CDS) yn dyrannu'r tir hwnnw gan ddarparu map mwy diffiniol o ble y bydd y datblygiad hwn. Fodd bynnag, cydnabuwyd bod angen mwy o fanylion.

 

·         O ran y Llain Las a'r CDS, bydd y Cydbwyllgor Corfforaethol yn datblygu'r CDS. Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu rheoliadau penodol y Cynllun Datblygu Strategol ynghylch sut y bydd y cynllun hwnnwn datblygu ynghyd â sicrhau y bydd ymgynghoriad llawn ar y ddogfen gyda chymunedau lleol a rhanbarth De Ddwyrain Cymru. Bydd y broses yn debyg i broses ymgynghori'r Cynllun Datblygu Lleol.

 

·         O ran y lefel twf, mae gan Sir Fynwy faterion lleol a heriau lleol i fynd i'r afael â nhw.  Elfen allweddol yw sicrhau bod datblygu cynaliadwy gyda'r bwriad o fodloni gofynion tai Sir Fynwy ac i fynd i'r afael â heriau tai fforddiadwy o ran fforddiadwyedd.

 

·         Mae Cynllun Cymru'r Dyfodol yn amlinellu'r angen am 110,000 o gartrefi ledled Cymru.  Mae 7,605 o gartrefi yn yr opsiwn arfaethedig ar gyfer y cynllun newydd.  Mae 2,945 o ddyraniadau newydd ar safleoedd newydd.  O ystyried maint Sir Fynwy a'r heriau sydd gennym, mae lefel y twf yn gymesur ag amcanion Cymru'r Dyfodol.

 

·         Ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd, y niferoedd tai a ragwelir yw 450 annedd y flwyddyn.

 

·         Byddai'r Pennaeth Cynllunio yn trefnu gweithdy Cynllun Datblygu Lleol i'r holl Aelodau ei fynychu mewn perthynas â Chynllun Cenedlaethol Cymru'r Dyfodol 2040.