Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 3ydd Rhagfyr, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Sir L. Brown fuddiant personol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau mewn perthynas â chais DM/2019/01804, gan ei bod yn bregethwr lleol ar gylched Casnewydd a Gwy Isaf sy'n cwmpasu Trefynwy.  Nid yw wedi ymwneud ag unrhyw beth yn ymwneud â'r cais hwn.

 

Datganodd y Cynghorydd Sir P. Murphy fuddiant personol a buddiant rhagfarnol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau mewn perthynas â chais DM/2019/01672, gan fod yr ymgeisydd yn gyfaill personol iddo.  Gadawodd y cyfarfod heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio arno.

 

2.

Cadarnhau er resymau gwirio cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 114 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 5ed Tachwedd 2019 eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd yn amodol ar y diwygiad canlynol:

 

Cofnod 1 – datgan buddiannau fel a ganlyn:

 

Datganodd y Cynghorydd Sirol A. Easson fuddiant personol yn unol â chod ymddygiad yr Aelodau mewn perthynas â chais DM/2019/00997 gan ei fod yn un o lywodraethwyr Ysgol Gymraeg y Ffin.

 

3.

Cais DM/2019/00725 - Newid defnydd a throsi ysgubor gerrig draddodiadol yn annedd preswyl sengl (C3) ynghyd â chwrtil a gwaith cysylltiedig, Llananant, Barn Brook Road, Penallt, Sir Fynwy. pdf icon PDF 114 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd eu cymeradwyo, yn amodol ar yr 11 amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Ystyriwyd y byddai cymeradwyo'r cais yn welliant i'r adeilad presennol ac y byddai'n ailddechrau ei ddefnyddio.   Fodd bynnag, mynegwyd pryder bod gan yr adeilad nwyddau d?r glaw plastig nad oeddent yn gydnaws ag oedran yr adeilad. 

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol R. Harris ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol P. Murphy fod cais DM/2019/00725 yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar yr 11 amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad a hefyd yn amodol ar ychwanegu amod ychwanegol i ddarparu nwyddau d?r glaw metel.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           13

Yn erbyn         -           0

Ymatal-           1

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylai cais DM/2019/00725 gael ei gymeradwyo yn amodol ar yr 11 amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad a hefyd yn amodol ar ychwanegu amod ychwanegol i ddarparu nwyddau d?r glaw metel.

 

 

 

4.

Cais DM/2019/01333 - Adleoli maes chwarae’r plant yn Lawnt Pentref Chippenham Mead, Trefynwy. Maes Chwarae Chippenham Mead, Stryd Chippenhamgate, Trefynwy. pdf icon PDF 87 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w cymeradwyo, yn amodol ar y pum amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol ar gyfer Drybridge, Trefynwy, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae angen adleoli maes chwarae'r plant oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch a'r safle arfaethedig yw'r lleoliad mwyaf addas ar faes gwyrdd y pentref.

 

·         Mae rhai pobl yn ardal Trefynwy wedi bod yn amharod i symud tuag at yr adleoli ac mae'n credu na ddylid gwneud unrhyw newidiadau i faes gwyrdd y pentref.

 

·         Fodd bynnag, mae gennym ni fel awdurdod rwymedigaeth a dyletswydd i ddarparu lle chwarae addas yn y lleoliad mwyaf addas ar faes gwyrdd y pentref ac i wneud gwelliant sylweddol i'r ardal chwarae bresennol.

 

·         Mae'r rhan fwyaf o rieni yn yr ardal yn cefnogi'r adleoliad arfaethedig.  Fodd bynnag, cydnabuwyd bod rhai pryderon ynghylch lefelau s?n a'r potensial i bobl ymgynnull yno gyda'r nos.  Dim ond metrau i ffwrdd o'r safle presennol yw'r safle adleoli arfaethedig ac felly ni ddylai'r dadleuon hyn rwystro cymeradwyo'r cais.

 

·         Bydd manylion terfynol y dyluniad yn cael sylw yn y cam materion a gadwyd yn ôl.   Fodd bynnag, bydd cynllun y ffens a'r offer chwarae yn sicrhau llwyddiant y cynnig.  Byddai mewnbwn gan grwpiau lleol yn ddefnyddiol wrth ddarparu'r math gorau o offer y gellid ei wneud drwy ymgynghori.

 

·         Dylid ystyried cynnydd yn lefelau bioamrywiaeth y safle o fewn maes gwyrdd y pentref gyda golwg ar ddarparu plannu addas ar y safle gwreiddiol.   Byddai hyn hefyd yn darparu byffro ar y ffordd ddeuol gyfagos, sydd yn wir angenrheidiol, mewn perthynas â maes gwyrdd y pentref.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae'r safle arfaethedig yn fwy agored a diogelach na'r safle gwreiddiol.   Fe'i lleolir ar ochr arall y clawdd gan leihau lefelau s?n i breswylwyr.

 

·         Bydd y man chwarae arfaethedig yn cynnwys deunyddiau naturiol.

 

·         Bydd tirlunio priodol o fudd i'r ardal.

 

·         Bydd y man chwarae arfaethedig wedi'i leoli ymhellach i ffwrdd o'r ffordd ddeuol.

 

·         Mynegwyd pryder na fydd y safle newydd arfaethedig yn cael ei amgáu i atal c?n rhag baeddu yn yr ardal.  Fodd bynnag, nodwyd y gallai fod anawsterau ynghlwm wrth amgáu'n llawn yr ardal chwarae sydd wedi'i lleoli o fewn maes gwyrdd y pentref gan y gallai hyn effeithio ar hawliau mynediad cyhoeddus i faes gwyrdd y pentref yn ogystal ag effeithio o bosibl ar gael caniatâd maes gwyrdd y pentref ar gyfer y man chwarae.   Fodd bynnag, mae ffyrdd o leihau mynediad i'r cyhoedd drwy blannu priodol fel ffordd o fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd.

 

·         Awgrymwyd y dylid cyflwyno cynnig yn amlinellu'r materion penodol sydd wedi'u nodi gyda golwg ar gael ardal â ffens a giât ar gyfer y man chwarae arfaethedig a fyddai'n gwella iechyd a diogelwch y plant a fydd yn defnyddio'r man chwarae.

 

·         Gellid ychwanegu amod y gellid defnyddio plannu priodol fel ffordd addas o amgau'r man chwarae yn naturiol.  Pan gaiff cais maes gwyrdd  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cais DM/2019/01377 - Amrywio amod 2 mewn perthynas â chais DC/2015/00938 (APP/E6840/A/16/3162841). Mân ddiwygiad dylunio i gynnwys Stiwdio Ardd a waliau cynnal brics bach gyda'r cwrtil anheddau yn unol ag amod 8 o benderfyniad apêl APP/E6840/A/16/3162841. Gan gynnwys rheoleiddio cyfeiriadau at gynllun yn unol â Chais Diwygio Ansylweddol rhif DM/2019/01118 - Annedd newydd arfaethedig yn Orchard House, Llanbadog, Brynbuga. pdf icon PDF 108 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd eu cymeradwyo, yn amodol ar y chwe amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Byddai amod i sicrhau ffenestr wydr aneglur i'r drychiad gogleddol yn briodol.

 

·         Bydd lefel y llain yn cael ei ddychwelyd i'w lefel wreiddiol gan leddfu'r pryderon a fynegwyd gan breswylwyr cyfagos.

 

·         Gwnaed cais i ohirio'r cais er mwyn edrych ar unrhyw faterion yn ymwneud â llifogydd a allai godi pe bai lefelau'r pridd yn cael eu codi.   Mewn ymateb, nodwyd bod y tir yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd ac nad yw wedi'i orffen eto.   Fodd bynnag, byddai angen i'r lefelau gael eu cwblhau i lefel topograffig y tir gwreiddiol a fyddai'n cael ei gyflyru ac yn destun gorfodaeth.

 

·         O ran y stiwdio, nodwyd bod yr arolygydd wedi dileu hawliau datblygu a ganiateir.  Felly, pe bai'r caniatâd presennol yn cael ei weithredu, ni ellid ei godi'n ddiweddarach o dan ran 1 o hawliau datblygu a ganiateir.

 

·         Mynegodd yr Aelod lleol ar gyfer Llangybi Fawr, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, bryder ynghylch y pridd a oedd wedi'i wasgaru rhwng yr eiddo newydd a'r nant bresennol. Pan roddir yr uwchbridd yn ôl gofynnodd am sicrwydd y byddai lefel y tir yn cael ei dychwelyd i'r lefel cyn i'r gwaith ddechrau ar y safle.  Cadarnhaodd swyddogion cynllunio y byddai'r safle yn dychwelyd i lefel wreiddiol y ddaear pan fyddai'r gwaith yn cael ei gwblhau.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol P. Murphy a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol R. Harris y dylid cymeradwyo cais DM/2019/01377 yn amodol ar y chwe amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar amod ychwanegol i sicrhau ffenestr gwydrog aneglur i'r drychiad gogleddol. Hefyd, sicrhau bod rhestr o luniadau cymeradwy, yn cynnwys arolwg topograffig a gymeradwywyd o'r gymeradwyaeth flaenorol, yn ogystal â thrawsdoriad, yn y cais presennol.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           12

Yn erbyn         -           0

Ymatal-           2

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2019/01377 yn amodol ar y chwe amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar amod ychwanegol i sicrhau ffenestr wydr aneglur i'r drychiad gogleddol. Hefyd, sicrhau bod rhestr o luniadau cymeradwy, yn cynnwys arolwg topograffig a gymeradwywyd o'r gymeradwyaeth flaenorol, yn ogystal â thrawsdoriad, yn y cais presennol.

 

 

6.

Cais DM/2019/01672 - isrannu arfaethedig yr annedd bresennol yn ddwy uned breswyl. Y Cwrt, Heol Carrow, Bryn Carrow, Caerwent. pdf icon PDF 127 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w cymeradwyo yn amodol ar y chwe amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol o dan Adran 106.

 

Wrth nodi manylion y cais, cafodd ei gynnig gan y Cynghorydd Sirol A. Davies a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol M. Feakins y dylai cais DM/2019/01672 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y chwe amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol o dan Adran 106.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid -           13

Yn erbyn         -           0

Ymatal -           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylai cais DM/2019/01672 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y chwe amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol adran 106.

 

 

7.

Cais DM/2019/01740 - Newid defnydd o C1 Gwesty i C2 cyfleuster gofal preswyl gydag estyniad deulawr i'r cefn. Gwesty’r Black Lion, 43 Heol Henffordd, y Fenni, NP7 5PY. pdf icon PDF 86 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w cymeradwyo, yn amodol ar y tri amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Wrth nodi manylion y cais a'r gefnogaeth a fynegwyd gan y Pwyllgor, fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Powell a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol S. Woodhouse y dylai cais DM/2019/01740 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y tri amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           14

Yn erbyn         -           0

Ymatal-           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2019/01740 yn amodol ar y tri amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

 

8.

Cais DM/2019/01804 - Newid defnydd o'r llawr gwaelod o gampfa a chanolfan ymarfer i gyfleuster ar gyfer rhai sy'n cysgu allan ac a ddarperir gan brosiect a redir mewn partneriaeth â Chyngor Sir Fynwy a Heddlu Gwent. Bydd y cyfleuster yn weithredol ym misoedd y gaeaf, o fis Ionawr i ddechrau mis Mawrth yn y lle cyntaf, ond gall redeg tan ddiwedd Mawrth yn ôl yr angen ac argaeledd gwirfoddolwyr sydd wedi'u gwirio a'u hyfforddi'n addas. Amgueddfa a Chanolfan Hanes Leol Nelson, Hen Neuadd y Farchnad, Stryd y Priordy, Trefynwy. pdf icon PDF 103 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w cymeradwyo, yn amodol ar y pum amod fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Wrth nodi manylion y cais a'r gefnogaeth a fynegwyd gan y Pwyllgor fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Feakins a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol A. Davies y dylai cais DM/2019/01804 gael ei gymeradwyo yn amodol ar y pum amod fel a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           14

Yn erbyn         -           0

Ymatal-           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2019/01804 yn amodol ar y pum amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

 

 

9.

Apeliadau Newydd 23 Hydref i 20 Tachwedd 2019. pdf icon PDF 20 KB

Cofnodion:

Nodasom yr apeliadau newydd a dderbyniwyd rhwng 23ain Hydref a 20fed Tachwedd 2019.