Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 12fed Ionawr, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Y Cynghorydd Sirol Peter Clarke

Cofnodion:

Cyn dechrau'r trafodion, talodd y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor Cynllunio, deyrnged i'r diweddar Gynghorydd Sirol Peter Clarke a fu farw'n ddiweddar.  Fel arwydd o barch, cynhaliodd y Pwyllgor Cynllunio funud o dawelwch.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Dim.

 

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 129 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 7fed Rhagfyr 2021 eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

4.

Cais DM/2019/01937 – Cais cynllunio hybrid - Cais cynllunio amlinellol am hyd at 155 o anheddau, y gofod agored a’r seilwaith cysylltiedig gyda’r holl faterion, ac eithrio mynediad, yn rhai a gedwir yn ôl, ac o’r rhain, mae angen caniatâd cynllunio llawn ar gyfer 72 o anheddau, y gofod agored a’r seilwaith cysylltiedig. Mae'r tir yn Vinegar Hill, Gwndy, Sir Fynwy. pdf icon PDF 548 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w cymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol Adran 106.

 

Daeth yr Aelod lleol dros yr Elms i'r cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae Magwyr a Gwndy wedi cael eu gorddatblygu dros y blynyddoedd ac nid yw'r seilwaith yn cael ei ddatblygu ar yr un gyfradd.

 

·         Mae iechyd a lles preswylwyr yn bwysig.  Mynegwyd pryder na fydd meddygfeydd a deintyddion lleol yn ymdopi â'r cynnydd yn y boblogaeth o'r datblygiad arfaethedig.

 

·         Gofynnwyd am eglurder yn dilyn e-bost gan y bwrdd iechyd lleol ym mis Chwefror 2020.  Tybiwyd bod gan y feddygfa ddigon o le i ddarparu ar gyfer niferoedd ychwanegol o gleifion oherwydd nad oedd gwrthwynebiad.

 

·         Dywedodd yr Aelod lleol wrth y Pwyllgor fod Swyddog Iechyd yr Amgylchedd wedi datgan y byddai'r rhan fwyaf o'r safle yn dod o dan TAN 11.

 

·         Dylid ystyried materion s?n wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio gydag amodau'n cael eu gosod i sicrhau lefel ddigonol o ddiogelwch.   Ni ddylid rhoi caniatâd cynllunio os ystyrir y byddai caniatâd yn fwy addas mewn lleoliad gwell a thawelach sydd ar gael.

 

·         Dylid gosod amodau i sicrhau lefel gymesur o ddiogelwch rhag s?n.

 

·         Gofynnodd yr Aelod lleol a oedd tystiolaeth nad oedd unrhyw safleoedd amgen a fyddai'n lleoliad mwy addas yn y Sir ac yn cwestiynu ai'r safle arfaethedig oedd y safle gorau a oedd ar gael o ystyried y s?n a'r llygredd traffig cyson o draffordd yr M4.

 

·         Bydd colli mannau gwyrdd yn effeithio'n sylweddol ar drigolion Gwndy. Mae mannau gwyrdd yn bwysig i iechyd a lles preswylwyr.  Nid oes man gwyrdd defnyddiadwy amgen yn yr ardal ar gyfer preswylwyr.

 

·         Mynegodd yr Aelod lleol bryder ynghylch yr allanfa a'r fynedfa i'r B4245 o Dancing Hill.   Mae cyflymder a maint y traffig wedi bod yn bryder i drigolion Magwyr a Gwndy.   Bydd 155 eiddo ychwanegol yn cynyddu'n sylweddol nifer y cerbydau sy'n teithio ar hyd y llwybr hwn.   Mae angen gosod y mesurau cywir i leihau cyflymder cerbydau ar hyd y llwybr hwn.

 

·         Mynegwyd pryder ynghylch materion diogelwch ar y ffyrdd yn Vinegar Hill.   Ystyriwyd nad oedd adlewyrchiad cywir o farn trigolion wedi'i wneud ynghylch Vinegar Hill.   Dylid ystyried ymgynghori pellach ar y mater hwn.  Mae'r rhan fwyaf o rannau o'r briffordd ar Vinegar Hill yn lled car sengl a all fod yn beryglus i breswylwyr sydd â rhannau o'r briffordd heb unrhyw droedffordd.   Mae cerbydau nwyddau trwm wedi mynd yn sownd a rhwystro'r ffordd gyda rhai eiddo wedi'u difrodi gan gerbydau oherwydd culni'r ffordd.

 

·         Pan fydd damwain yn digwydd ar y B4245 neu draffordd yr M4, mae Magwyr a Gwndy yn cael eu tagu ar unwaith gyda Vinegar Hill yn cael ei ddefnyddio fel 'ffordd osgoi gyfleus'.

 

·         Roedd camerâu traffig wedi'u sefydlu ym mis Ebrill 2019 ond roedd problemau ynghylch y dyddiad y digwyddodd hyn.  

 

·         Ysgol y Gwndy – mae cwynion yn cael eu derbyn oddi wrth drigolion ynghylch cerbydau'n  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cais DM/2021/01376 – Estyniad arfaethedig dau lawr i'r cefn a'r gwaith cysylltiedig sydd angen. 2 Cae Capel, Great Oak, Bryngwyn, Brynbuga. pdf icon PDF 241 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd eu cymeradwyo, yn amodol ar yr amodau fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwynt canlynol:

 

·         Mewn ymateb i sylwadau a wnaed ynghylch colli amwynder sy'n effeithio ar yr eiddo cyfagos, dywedodd y Rheolwr Ardal Rheoli Datblygu wrth y Pwyllgor fod y cais wedi cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun a chydnabyddir y bydd rhywfaint o effaith ond yr amgylchiadau lliniarol o ran y pellter o'r ffin a'r cyfeiriadedd sy'n wynebu'r gogledd,  ar y cyfan, yn dangos nad oes digon o sail dros argymell gwrthod.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol G. Howard a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol P. Murphy bod cais DM/2021/01376 yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid                         -           13

Yn erbyn                     -           0

Ymatal                         -           1

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2021/01376 yn amodol ar yr amodau fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.