Agenda and minutes

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 5ed Ionawr, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cyhoeddodd y Cynghorydd Sir P. Murphy fuddiant personol a rhagfarnllyd yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau mewn perthynas â chais DM/2019/02076 gan ei fod yn adnabod y cymydog drws nesaf ar ôl gwasanaethu gyda'i gilydd ar Gyngor Cymuned Caer-went. Gadawodd y cyfarfod felly heb gymryd unrhyw ran yn y drafodaeth na phleidleisio arno.

 

Cyhoeddodd y Cynghorydd Sir A. Easson fuddiant personol a rhagfarnllyd yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau mewn perthynas â chais DM/2019/02076 gan ei fod yn ffrind i un o'r gwrthwynebwyr.  Gadawodd y cyfarfod felly heb gymryd unrhyw ran yn y drafodaeth na phleidleisio arno.

2.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 271 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 1af Rhagfyr 2020 gan y Cadeirydd yn amodol ar y diwygiadau a ganlyn:

 

Cais DM/2020/01328 - cyfeiriodd pwyntiau bwled 12 a 13 at 'ofod 50 metr'.  Dylid newid hwn i ddarllen 'gofod 15 metr'.

3.

Cais DM/2018/00834 – Cynnig ar gyfer datblygiad preswyl fforddiadwy 100% (12 o anheddau) gyda gofod agored cyhoeddus, seilwaith tirweddu a phriffyrdd a gwaith a gweithgareddau atodol eraill. Tir i’r Gorllewin o Glebe Cottage, Llandeilo Bertholau, Sir Fynwy. pdf icon PDF 382 KB

Cofnodion:

Cyn ystyried cais DM/2018/00834, hysbysodd y Pennaeth Cynllunio'r Pwyllgor Cynllunio bod hysbysiad gan Lywodraeth Cymru wedi dod i law yn nodi bod cais wedi'i wneud i Lywodraeth Gymru alw am y cais ynghylch ei benderfyniad. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i weld a oes angen galw i mewn ai peidio. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy ystyried y cais yn ôl ei deilyngdod gyda'r bwriad o benderfynu ar y cais.  Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Cynllunio, bydd Llywodraeth Cymru yn dod i benderfyniad ynghylch a ddylai alw'r cais i mewn ai peidio.

 

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 17 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddibynnol ar Gytundeb Adran 106.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae angen darpariaeth tai fforddiadwy yn ardal y Fenni.

 

·         Bydd cymeradwyo'r cais yn darparu tai fforddiadwy 100% yn yr ardal.

 

·         Mae'r ymgynghorwyr o blaid cymeradwyo'r cais.

 

·         Mae'r cais yn cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Cymru (PCC).

 

·         Gofynnwyd a ellid gwella arddull a dyluniad yr anheddau arfaethedig i gydymffurfio â'i lleoliad gwledig. Gellid ychwanegu amodau i fynd i'r afael â'r defnydd o ddeunyddiau ar y datblygiad.

 

·         Gwnaed cais i gynteddau a lle storio gael eu hychwanegu at yr anheddau. Gellid mynd i'r afael â'r defnydd o ddeunyddiau, ychwanegu cynteddau a lle storio gyda'r ymgeisydd trwy'r Panel Dirprwyo.

 

·         Mae'n ofynnol adeiladu eiddo tai fforddiadwy i safon uchel iawn.

 

·         Bydd paneli solar wedi'u lleoli ar lethrau to'r eiddo sy'n wynebu'r de ar y safle.

 

·         Bydd y deunyddiau a ddefnyddir o ansawdd uchel.

 

·         Mae'r dyluniad yn syml ac yn swyddogaethol ac yn briodol i'r cyd-destun.

 

·         Bydd y safle'n darparu darpariaeth barcio ddigonol gan ganiatáu darpariaeth troi ddiogel ar y safle.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir R. Harris ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir M. Feakins y dylid cymeradwyo cais DM/2018/00834 yn ddarostyngedig i'r 17 amod a amlinellir yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106. Cynigiwyd hefyd gan y Cynghorydd Sir R. Edwards ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir M. Feakins y dylid ychwanegu amodau i'w hystyried trwy'r Panel Dirprwyo y dylid cytuno ar orffeniadau allanol ac y dylid ychwanegu cynteddau i'r anheddau gyda lle storio sy'n ddigon mawr i gynnwys beic neu gadair olwyn.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid y cynigion                -           12

Yn erbyn y cynigion            -           0

Ymataliadau                         -           0

 

Cariwyd y cynigion.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2018/00834 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 17 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106 ac y dylid ychwanegu amodau i'w hystyried trwy'r Panel Dirprwyo y dylid cytuno ar orffeniadau allanol ac y dylid ychwanegu cynteddau i'r anheddau gyda lle storio sy'n ddigon mawr i gynnwys beic neu gadair olwyn.

4.

Cais DM/2019/01842 – Amrywio amod 1 o DC/2012/00459 er mwyn ymestyn y dyddiad cau ar gyfer dechrau’r gwaith o 12 mis. Green Dragon Inn, St Thomas's Square, Trefynwy, NP25 5ES. pdf icon PDF 156 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 13 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae mesurau diogelwch ar waith gyda chynllun gwacáu.

 

·         Mae'r safle wedi'i leoli o fewn C2 gyda datblygiad llawr uchaf yn cael ei gynnig.

 

·         Mae'n amodol y bydd cynllun gwacáu llifogydd llawn yn cael ei gyflwyno.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir M. Feakins ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy y dylid cymeradwyo cais DM/2019/01842 yn ddarostyngedig i'r 13 amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                   -           13

Yn erbyn cymeradwyaeth   -           0

Ymataliadau                         -           1

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2019/01842 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig ar 13 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

5.

Cais DM/2019/02076 – Rhyddhad o amod rhif 5 o ganiatâd cynllunio DM/2019/00595 (cynllun rheoli). 62 Heol Cas-gwent Cil-y-coed, NP26 4HZ. pdf icon PDF 169 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo.

 

Darllenodd y Rheolwr Gwasanaethau Datblygu datganiad gan wrthwynebwyr i'r cais gan Mr. Lund a Mr. Parrish, fel a ganlyn:

 

'Unwaith eto rydych wedi gosod eich diwygiad geiriad eich hun i'r Cynllun Rheoli arfaethedig hwn. Cynigiodd ac eiliodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy y bydd y derminoleg "dim pobl unigol" yn cael ei rhoi yn yr adeilad hwn. Yn ddiweddarach, mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn ystafell gyfarfod Cyngor Tref Cil-y-coed, ochr yn ochr â Swyddogion Cymdeithas Tai Sir Fynwy, nododd CTSF wrth Craig O'Connor nad oedd ganddyn nhw, fel yr ymgeiswyr, "unrhyw wrthwynebiadau i gynnig a datganiad geiriad y Pwyllgor Cynllunio o "Dim Pobl Unigol" i'w rhoi yn yr eiddo hwn. Nododd Craig O'Connor "y byddai'n gosod y diwygiad hwn o fewn 28 diwrnod ond yn debygol o fod o fewn yr wythnos" (Dyfynnwyd a dogfennwyd gan Craig yn y cyfarfod hwn) ac mae wedi methu â gwneud hynny eto ac wedi gwrthgilio.

 

Dylai'r cynllun rheoli nodi "fel y cynigiwyd" "Ni fydd unrhyw Bobl Unigol yn cael eu gosod yn yr annedd hon, bydd yn cael ei defnyddio ar gyfer teuluoedd ag uchafswm o chwech o bobl yn unig".

 

CTSF - nododd ymgeisydd yr eiddo hwn yng nghyfarfod 20fed Awst 2020 nad oes ganddo wrthwynebiad i'r amodau neu'r datganiadau hyn a nododd Karen Tarbox, ei gynrychiolydd cyfreithiol, y dylid cynnwys y geiriad "Dim Pobl Unigol" yn y Cynllun Rheoli ac yna byddai'n torri'r gyfraith yn glir pe bai unrhyw bobl unigol yn cael eu gosod yno. Dal Heb Weithredu.

 

Penderfynodd Kate Young a Craig O’Connor, fel y nodwyd mewn e-bost, nad oeddent yn hoffi hyn a byddech yn ei newid gan fynd yn groes i gytundeb dogfennol y pwyllgor cymeradwyo Cynllunio.

 

Pa hawl ac awdurdod sydd gennych i newid yr hyn y mae'r Pwyllgor Cynllunio a'r ymgeisydd wedi'i gymeradwyo?

 

Mae'n sicr yn cwestiynu gonestrwydd ac uniondeb llwyr adran Gynllunio CSF a'i haelodau anonest ac amhroffesiynol amlwg yn y maes hwn.

 

Gyda'r swm cyfredol a'r cynnydd arfaethedig mewn adeiladu tai yn ardal Cil-y-coed, mae'n anghredadwy na ellir dod o hyd i eiddo mwy addas lle mae gan bob un teulu eu drws ffrynt a'u gardd eu hunain yn hytrach na llety a rennir a ddangosir yn llawn gan y pandemig presennol nad yw'n gweithio am resymau iechyd, diogelwch a chymdeithasol.

 

Gan fod gan yr eiddo hwn gornel ddall wrth ochr serth y dramwyfa hon, nid yw'n cydymffurfio o hyd ac mae'n berygl i gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr eraill y ffordd, mae gennych chi fel cyngor "Ddyletswydd Gofal" i bawb sy'n ymwneud â'r penderfyniad hwn ac yn atebol am hyn. Mae yna berygl ac rydych chi wedi cydnabod y perygl hwn dro ar ôl tro ac yn awr mae hon i ddod yn Llwybr Teithio Gweithredol Sir Fynwy heb unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud er diogelwch y gymuned gyfan. Gan eich bod wedi cydnabod y perygl hwn ac eto heb weithredu arno pe  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cais DM/2020/00855 – Tai allan arfaethedig at ddefnydd atodol ac achlysurol, ac unioni annedd preifat defnydd cymysg (C3) gyda chanolfan hyfforddi/cilio elusennol (yn darparu therapi/dosbarthiadau gyda llety preswyl dros dro) (C2). Heol Cwm Cribau, Llanfair Is Coed. pdf icon PDF 194 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r wyth amod a amlinellwyd yn yr adroddiad gydag ac yn ddarostyngedig i amod ychwanegol a  amlinellwyd mewn gohebiaeth hwyr.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Gaer-went, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Nid yw'r cais yn boblogaidd yn lleol.

 

·         Oherwydd cyfyngiadau'r safle, nid oes safle arall yn y cwrtil y gellid ei ddefnyddio.

 

·         Bydd cynllun rheoli ynghlwm wrth yr eiddo sy'n hanfodol.

 

·         Os caiff ei gymeradwyo, hoffai'r Aelod lleol i'r cladin pren fod yn llarwydd fel y bydd yn newid i liw arian dros amser.

 

·         Mae pryderon llifogydd yn y dyffryn ond bydd hyn yn destun cais (SuDs).  Mae pwll gwanhau hefyd ar y safle.

 

·         Mae'r cais yn cyd-fynd â'r meini prawf ac yn addas ar gyfer y gweithgareddau yn Y Cwm.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Byddai'r adeilad allanol arfaethedig yn mesur oddeutu 22m o hyd, 8m o ddyfnder gydag uchder uchaf o 6.7m yn disgyn i 3.8m ar lefel bargod.

 

·         O ran gwaredu d?r gwastraff, bydd y cynllun yn destun caniatâd SuDs lle bydd y Tîm SuDs yn adolygu ei addasrwydd.

 

·         O ran gwaredu d?r budr, mae cyfleuster newydd yn cael ei gynnig.  Asesir ei addasrwydd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir A. Easson y dylid cymeradwyo cais DM/2020/00855 yn ddarostyngedig i'r wyth amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i amod ychwanegol a amlinellwyd mewn gohebiaeth hwyr.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                   -           10

Yn erbyn cymeradwyaeth   -           0

Ymataliadau                         -           1

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2020/00855 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r wyth amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i'r amod ychwanegol a amlinellwyd mewn gohebiaeth hwyr.

7.

Cais DM/2020/01157 – Dymchwel yr annedd presennol ac adeiladu annedd newydd. Red Barn Farm, Heol Crick, Drenewydd Gelli-farch, NP16 6LS. pdf icon PDF 168 KB

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r saith amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd y Cynghorydd I. Martin, yn cynrychioli Cyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch, wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymunedol i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

“Argymhelliad Cyngor Cymuned Drenewydd Gelli-farch i'r Pwyllgor Cynllunio yw gwrthod ar y seiliau a ganlyn:

 

Mae caniatâd 2017 eisoes ar gyfer bwthyn llai na'r hyn a gynigir nawr. Roeddem wedi gwrthwynebu cais 2017 fel ymyrraeth ddiangen ar gefn gwlad agored ond wrth i gydsyniad gael ei roi rydym o'r farn bragmatig bod ei ymddangosiad yn adlewyrchu'r bensaernïaeth a'r dirwedd leol yn well o'i chymharu â'r cais cyfredol. Gwnaed cais am adeilad llawer mwy'r llynedd a'i wrthod gan Gyngor Sir Fynwy.

 

Mae'r cais cyfredol yn ceisio caniatâd ar gyfer annedd fwy, dros 50% yn fwy na'r caniatâd presennol, ac mae'r dyluniad wedi'i ddiwygio'n sylweddol gyda phennau to talcennog a balconi Juliet. Nid yw arisiau to yn nodwedd adeiladu draddodiadol yn Sir Fynwy ac yn sicr nid yw balconïau Juliet, ac mae'r ddwy nodwedd yn anghydnaws.

 

Nid ydym wedi ein perswadio gan y ddadl y gallai'r ymgeisydd roi carafán fwy ar y safle heb fod angen caniatâd pellach. Roedd y dystysgrif cyfreithlondeb ym marn y Swyddog Cynllunio ar adeg cais 2017 dim ond awdurdodiad y gallai carafán aros ar y safle ond ar ôl i'w ddefnydd fel preswylfa ddod i ben (ac mae wedi bod yn wag ers rhai blynyddoedd) dylai cael ei symud ac adfer y tir i'w gyflwr amaethyddol gwreiddiol.

  

Ni chynhwysir unrhyw garej nac adeiladau allanol eraill yng nghyfrifiadau arwynebedd y llawr a chyfaint a gellir disgwyl datblygiad pellach yn hyn o beth. O leiaf dylid gosod amod yn dileu cymhwysiad y gorchymyn datblygu cyffredinol.

 

Hoffem annog teuluoedd ifanc y gymuned hon i aros yn agos at eu gwreiddiau. Mae tai mwy yn yr ardal hon yn rhy ddrud iddynt. Am y rheswm hwn mae'n well gennym ddyluniad 2017. Nodwn, gan fod y cais hwn yn cynrychioli annedd arall, nid oes angen cyfraniad seilwaith ac felly ni fydd gan y gymuned arian ychwanegol i ddarparu adnoddau i'n trigolion.  Os cymeradwyir y cais hwn, hoffem weld amod sy'n gofyn am feddiannu cysylltiad lleol yn unig.

 

Mae'r safle'n cael ei sgrinio'n rhannol o'r ffordd gan goed yr ydym ni'n eu hystyried yn bwysig wrth liniaru effaith gyffredinol yr adeilad a dylai'r rhain gael eu cadw beth bynnag gan amod cynllunio. Byddem yn gofyn ymhellach i sylwadau'r swyddogion tirwedd a bioamrywiaeth gael eu cynnwys yn yr amodau pe bai caniatâd yn cael ei roi. "

 

Roedd Mr. D. Glasson, asiant yr ymgeisydd, wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig i gefnogi'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

“Mae'r cais hwn yn syml yn ddiwygiad i'r annedd arall a gymeradwywyd yn 2018. Nid yw'n annedd menter wledig ac mae'n cydymffurfio â Pholisi H5 sy'n caniatáu  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

ER GWYBODAETH – Arolygiaeth Gynllunio – Penderfyniadau am yr Apeliadau Wedi’u Derbyn.

8a

13A Fosterville Crescent, Y Fenni. pdf icon PDF 123 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd yn 13A Cilgant Fosterville, Y Fenni a wnaed ar 9fed Tachwedd 2020.____

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.

8b

Horseshoes Barn, Great Park Farm, Great Park Road, Llanfihangel Crucornau, Y Fenni. pdf icon PDF 126 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd ym Meudy Pedolau, Fferm Barc Mawr, Ffordd Barc Mawr, Llanfihangel Crucornau, Y Fenni ar 1af Rhagfyr 2020.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.

8c

Rear Barn, Manor Farm, St. Bride’s Road, St. Bride’s Netherwent, Cil-y-coed. pdf icon PDF 120 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad yr Arolygiaeth Gynllunio a oedd yn ymwneud â phenderfyniad apêl yn dilyn ymweliad safle a gynhaliwyd ym Meudy Magu, Fferm Faenor, Ffordd Saint-y-brid, Gwent Is Coed Saint-y-brid, Cil-y-coed ar 24ain Tachwedd 2020.

 

Gwnaethom nodi bod yr apêl wedi'i gwrthod.