Agenda and minutes

Special, Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu - Dydd Llun, 26ain Gorffennaf, 2021 2.00 pm

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cytunodd y pwyllgor i gofnodi unrhyw ddatganiadau buddiant fel y bo'n briodol wrth drafod yr adroddiadau.

2.

Adfywio Canol y Dref. Yn adolygu’r addasiadau a wnaed i ail-agor trefi mewn ymateb i’r pandemig covid-19 ac i ystyried dulliau adfywio ar gyfer y dyfodol a dulliau sy’n seiliedig ar lefydd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Swyddog y pwnc trwy egluro, yn dilyn y pandemig COVID-19, bod angen ystyried adfywio canol trefi a dulliau gweithredu wedi'u lleoli yn y dyfodol, wrth gynnal rhai o'r addasiadau a wnaed mewn ymateb i'r pandemig COVID-19.  Esboniodd fod gennym gyfle i gynnal adolygiad ar ôl tua blwyddyn o ysgogi newidiadau yng nghanol trefi i ystyried beth sydd wedi gweithio'n dda a sut orau i gefnogi busnesau. Efallai y bydd ffrydiau cyllid grant i'w harchwilio ac mae angen cynnal trafodaethau gyda busnesau ar brosiectau newydd. Arweiniodd y swyddog yr aelodau trwy gyflwyniad/cyfres o sleidiau lle eglurodd rai o'r camau anturus a gymerwyd i gefnogi pellter cymdeithasol ym mhob un o'r trefi. Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi cyfrif manwl o'r ymgysylltiad a ddigwyddodd gyda busnesau ac ymateb y cyngor i newidiadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru gyda rhybudd byr iawn. Trafodwyd yn fanwl y mentrau amrywiol i gyfyngu ar draffig, ehangu llwybrau troed, gosod planwyr a rhwystrau i gefnogi pellter cymdeithasol a baneri i annog yr ymgyrch 'siopa'n lleol'.  Cadarnhaodd y swyddog, er bod pethau y gallem eu gwneud yn wahanol pe bai'n rhaid i ni wneud hyn eto, ar y cyfan, roedd y mesurau a weithredwyd yn llwyddiannus iawn. Diolchodd y cadeirydd i'r swyddog am yr esboniad cynhwysfawr o'r mesurau a gymerwyd yn y gwahanol drefi a gwahoddodd yr aelodau i ofyn cwestiynau.

 

Her Aelod:

 

·         Yn yr adroddiad, rydych chi wedi cyfeirio at brosiectau a allai fod yn destun grantiau, pwy benderfynodd pa rai fyddai'n mynd ymlaen a sut graffwyd ar eu cyllid?
 

Byddai hwn yn benderfyniad a ddirprwyir i'r Prif Swyddog, ond byddem yn ymgysylltu ag aelodau craffu ar y cynnydd yn flynyddol. Un o'r ffactorau allweddol i ni eu hystyried yw cyflawnadwyedd y prosiectau o fewn amserlenni penodol.

 

·         Gallaf gofio cau Stryd Groes yn y Fenni flynyddoedd lawer yn ôl, a adawodd yr ardal yn eithaf anghyfannedd felly mae fy mhryder yn ymwneud â sut y gallwn annog pobl pan nad yw'r tywydd yn ffafriol.

 

Mae gwresogi trydan a chanopïau ar gyfer y seddi awyr agored yn rhywbeth y byddai angen i ni ei ystyried a chynnal hyn. Mae adborth wedi awgrymu y byddai pobl yn defnyddio'r lleoedd awyr agored hyn os ydyn nhw'n sych ac yn gynnes. Hefyd, mae'r gwaith o gynnal a chadw'r planwyr yn barhaus ac mae'r cyngor tref wedi bod yn ddefnyddiol iawn o ran cynnal a chadw'r rhain a dyfrio.

 

·         A yw'r llochesi ar Stryd Groes yn barhaol neu'n dros dro ac a allwch sicrhau bod aelodau'r ward yn cymryd rhan mewn trafodaethau yn ogystal â chynghorau tref a chymuned fel ein bod yn cael ein briffio pan ofynnir i ni.

 

Gallwn, gallwn wella ein hymgysylltiad ag aelodau ar hyn a byddwn yn gwneud hynny o hyn ymlaen. Mae'r llochesi yn rhai dros dro ac ni wnaed unrhyw benderfyniad ar y rheini ar hyn o bryd, ond byddwn yn ymroi iddynt a hyd yn hyn mae'r adborth wedi bod yn hynod gadarnhaol mewn perthynas â Stryd Groes a  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf