Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

2.

Fforwm Agored i’r Cyhoedd.

Cofnodion:

Nidoedd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn bresennol.

3.

Monitro’r Gyllideb: Craffu ar sefyllfa cyfalaf a refeniw monitro’r gyllideb ym Mis 7, gan osod y cyd-destun ar gyfer craffu ar gynigion y gyllideb. pdf icon PDF 382 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Jonathan Davies, Dave Loder a Frances O'Brien yr adroddiad ac fe wnaethant ateb cwestiynau’r aelodau.

Herio:

Doedd dim modd gweithredu rhai o'r arbedion nad ydynt yn rhai Covid oherwydd bod staff wedi symud i rolau Covid.  Sut y penderfynwyd ar wariant sy'n gysylltiedig â Covid a gwariant nad yw’n gysylltiedig â Covid?  A allem hawlio mwy o grantiau?

Mae gwahanu'r hyn a ddiffinnir fel gwariant Covid a gwariant nad yw'n wariant covid yn gymhleth.  Mae gennym rai amodau a rheolau gan Lywodraeth Cymru.  Rhaid priodoli'r costau a'r colledion incwm hynny'n uniongyrchol i'n hymateb pandemig.  Ceir effeithiau anuniongyrchol hefyd: un o'r rhain yw gallu'r gwasanaethau i gyflawni'r arbedion y cyllidebwyd ar eu gwneud yn ystod y flwyddyn ariannol.  Lle mae staff ac adnoddau wedi'u dargyfeirio i gymorth rheng flaen, nid ydynt wedi gallu canolbwyntio ar gyflawni'r arbedion hynny.  Mae adroddiad Mis 9 yn cael ei lunio nawr: mae gwasanaethau wedi'u cyllidebu ar hyn o bryd i wneud dros £4m o arbedion effeithlonrwydd gwasanaethau; y rhagolwg presennol yw na fydd £732 mil o'r rheini'n cael eu cyflawni. Mae hynny'n bwysau awtomatig ar y gyllideb ar gyfer eleni, ac i'r flwyddyn nesaf.  O ran cymorth ychwanegol, rydym yn dilyn i fyny gyda Llywodraeth Cymru lle mae grantiau a chymorth ychwanegol ar gael. Yn ogystal â chymorth busnes, bydd rhai ym meysydd celf a diwylliant.  Mae nifer o lwybrau ychwanegol i fynd i lawr er mwyn cefnogi'r costau a'r colledion ychwanegol hynny.

Mae'r golled incwm o MonLife yn dod â nifer o heriau. Beth yw'r seilwaith adeiladu cynnar o ran adferiad?

Un o'r pethau y mae MonLife yn edrych arno yw ailagor. Mae'r brandio a'r marchnata yn barod fel bod ganddynt gynnyrch cryf pan fyddant yn gallu ailagor.  Un anhawster yw agor a chau'n barhaus – weithiau mae'n haws gwybod eich bod yn mynd i fod ar gau, yna pan fyddwch yn ailagor gallwch wneud hynny'n hyderus.  Yn ein deialog gydag Ian Saunders, y Prif Swyddog sy'n goruchwylio MonLife, gallwn weld, o ystyried effeithiau Covid ar iechyd a lles pobl, y bydd angen i ni ddarparu'r gwasanaethau hyn yn y tymor hir fel y gall pobl fod yn heini ac yn iach eto. Bydd gwasanaethau hamdden yn chwarae rhan sylfaenol yn yr adferiad hwnnw.  Mae MonLife yn hyderus y gall ail-rwymo; dim ond y cyfnod y bydd yr adferiad yn ei gymryd. Dywed rhai y bydd yn cymryd 2 flynedd, ac efallai y bydd cynllun adferiad hir i gael y gwasanaethau hynny'n ôl i'r lle yr oeddent o'r blaen.

A fu trafodaethau cychwynnol gyda'r Bwrdd Iechyd i fapio darlun o'r cymorth y bydd ei angen ar ôl Covid?

Ydyw, mae'n bwysig ystyried y rôl y gallwn ei darparu, boed hynny'n hwyluso drwy ein rhwydwaith cymorth cymunedol neu wasanaethau MonLife. Mae tîm MonLife wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda'r gwasanaethau i blant, fel y mae ein cydweithwyr PPI yn ymwneud â'r rôl y gall addysg awyr agored ei chwarae yn y dyfodol i hwyluso dysgu a darpariaeth amgen. Felly mae llawer o gyfleoedd  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Craffu ar y Gyllideb: Craffu ar gynigion y gyllideb ar gyfer 2021/22 pdf icon PDF 1 MB

Defnyddiwch y ddolen hon i gael mynediad i’r papurau ar gyfer yr eitem hon – ar gael fel rhan o

Agenda’r Cabinet ar gyfer 20 Ionawr 2021.

 

https://democracy.monmouthshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=144&MId=4793&Ver=4

 

Cofnodion:

Jonathan Davies a Dave Loder a draddododd y cyflwyniad ac atebodd gwestiynau'r aelodau, gyda Frances O'Brien.  Cyflwynodd Jonathan Davies a Dave Loder yr adroddiad ac fe wnaethant ateb cwestiynau’r aelodau, gyda Frances O'Brien.

Herio:

O ystyried y drafodaeth flaenorol am rewi cyflogau a darparu gwasanaethau, a phwysau'r flwyddyn nesaf, a yw'n realistig dweud ein bod yn mynd i barhau i ddarparu ein cyfres lawn o wasanaethau?

Mae hwnnw'n gwestiwn dilys oherwydd bydd yn rhaid i ni ystyried a fydd rhai o'r gwasanaethau'n gynaliadwy yn y tymor hir, neu a ellir eu darparu mewn ffordd wahanol.  Bydd angen i ni barhau i'w hadolygu dros y cynllun a'r strategaeth ariannol tymor canolig.  Rydym wedi bod yn ffodus iawn i beidio â gorfod cau neu newid unrhyw wasanaethau'n sylweddol, ond mae'n rhaid i ni fonitro'r sefyllfa'n barhaus a blaenoriaethu, o ran pa wasanaethau anstatudol sydd yno y byddem yn ceisio eu haddasu a'u newid.  Mae'r rheini'n ystyriaethau anodd iawn i'w gwneud.  

Un o'r pwysau cost nas cyllidebwyd ar ei gyfer yw ystyriaethau buddsoddi MonLife. A allwn gael rhagor o fanylion am hyn?

Nid oes gennym wybodaeth fanwl ar gyfer y cyfarfod hwn.  Mae'r tîm yn ystyried a ddylid gohirio rhai o'r buddsoddiadau hynny ar gyfer y dyfodol agos tra ein bod yn deall beth yw sefyllfa adfer Covid.  Roedd y sleid gyflwyno yn ymwneud â'r ymrwymiadau cyfalaf wrth symud ymlaen, a'r pwysau a'r buddsoddiadau hynny'n eistedd y tu allan i'r gyllideb bresennol.  Mae rhestr o fuddsoddiadau posibl MonLife y byddent yn ceisio'u gwneud dros y tymor canolig, sydd ar gael yn y pecyn o bapurau a aeth i'r Cabinet ac sy'n gysylltiedig â'r agenda heddiw.

Mae setliad Llywodraeth Cymru wedi bod yn fwy hael nag erioed eleni.  Beth yw’r rhesymau dros hyn? A oes gwersi i'w dysgu gan gynghorau eraill?

Mae'r setliad ei hun yn cynnwys cyfrifiad eithaf cymhleth o amgylch llawer o ffactorau, y mae rhai ohonynt yn cael effeithiau uwch nag eraill.  Mae un neu ddau o'r dangosyddion lle'r ydym wedi elwa y tro hwn yn ymwneud â phoblogaeth a 'chyfartalu adnoddau': mae hyn yn edrych ar allu awdurdodau i godi eu cyllid o'r dreth gyngor, ac yn cymhwyso cymhareb i addasu ar gyfer hynny ar draws awdurdodau Cymru.  Mae'n anodd iawn esbonio.  Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio nawr i wneud y dangosydd hwnnw'n llawer cliriach i awdurdodau.  Mae wedi bod yn ffactor mawr y tro hwn; mae'n debyg bod y rhesymau dros hynny'n ystadegol, ac nid ydym yn deall y darlun llawn o hynny eto.

A yw ein mewnbwn yn effeithio ar y swm rydym yn derbyn?

Mae'r mewnbynnau wedi'u gosod ar lefel statudol felly mae'r dychweliadau a wnawn, o ran y dychweliadau ystadegol hynny i Lywodraeth Cymru, yn mynd tuag at gynhyrchu'r data hwnnw iddynt ei roi yn eu model.  Nid oes gennym y gallu i newid y rheini ond mae niferoedd amrywiol o'r hyn sy'n cael eu cynnwys: niferoedd disgyblion, amcangyfrifon poblogaeth, data budd-daliadau, a'r galwadau ar ein gwasanaethau a'r poblogaethau yr ydym yn dychwelyd gwybodaeth arnynt. Felly,  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Blaengynllun Gwaith Pwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu. pdf icon PDF 518 KB

Cofnodion:

Mae fformat y noson ar gyfer gweithdai wedi gweithio'n dda iawn.  Bydd angen codi caffael yn ddiweddarach eleni, ar ôl cael ei roi i un ochr oherwydd y pandemig. Byddai'n fuddiol clywed oddi wrth Kelly Byrne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Caerdydd, yn ystod y misoedd nesaf. Nodwch fod yr adolygiad maes parcio gyda Chymunedau Cryf wedi'i ohirio dros dro oherwydd pwysau Covid a’r llifogydd, ond byddwn yn ailedrych ar y pwnc pwysig hwn yn ddiweddarach yn y gwanwyn. Bydd ystyriaeth o lifogydd yn cael ei hychwanegu at y cynllunydd hefyd; awgrymodd y Cynghorydd Becker efallai gynnwys y posibilrwydd o ddefnyddio cyfnewid gwres yn ein hafonydd i ostwng ein hôl troed carbon.

 

 

6.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet. pdf icon PDF 198 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 445 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir.

 

 

 

8.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Iau 25 Chwefror 2021 am 10.00am.