Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio – Canllawiau

 

Caiff cyfarfodydd ein Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio eu ffrydio’n fyw a bydd dolen i’r ffrwd byw ar gael ar dudalen cyfarfodydd gwefanCyngor Sir Fynwy.

 

Os hoffech roi eich sylwadau ar unrhyw bynciau sy’n cael eu trafod gan y Pwyllgor, gallwch eu cyflwyno.ar y ffurflen hon

 

Gofynnir i chi roi eich barn drwy lanlwytho fideo neu ffeil sain (dim mwy na 4 munud neu anfon sylwadau ysgrifenedig (ar Microsoft Word, dim mwy na 500 gair).

 

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno’r sylwadau neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi, os ydych wedi cofrestru yn flaenorol.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i’r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

 

Os derbynnir cyfanswm o fwy na 30 munud o sylwadau, caiff detholiad ohonynt yn seiliedig ar thema eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio. Bydd yr holl sylwadau a geir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

 

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored cyhoeddus yn y cyfarfod, bydd angen i chi roi tri diwrnod gwaith o hysbysiad drwy gysylltu â: wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk  

 

Os hoffech awgrymu pynciau i’w craffu yn y dyfodol, gallwch wneud hynny drwy anfon e-bost at  wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk

 

 

4.

Nodi’r Rhestr o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 275 KB

5.

Adroddiad Cydweithredu a Phartneriaeth pdf icon PDF 697 KB

6.

Cronfa yr Eglwys yn Nghymru/Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy 2021/22 – Terfynol pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ISA260 neu’r safon cyfatebol ar gyfer Cronfeydd Ymddiriedolaeth pdf icon PDF 696 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad o Gylch Gorchwyl y Pwyllgor a’i gysondeb gyda’r Cynllun Awdit pdf icon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit pdf icon PDF 66 KB

10.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 188 KB

11.

Nodi dyddiad y cyfarfod nesaf fel 16eg Chwefror 2023 am 2.00pm

12.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra’n ystyried yr eitemau canlynol o fusnes yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygir, gan fod hyn yn cynnwys y wybodaeth fel sydd wedi ei diffinio ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf (barn y swyddog priodol wedi ei hatodi) pdf icon PDF 287 KB

13.

Adroddiad Seibr-ddiogelwch