Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn gyfrifol am sicrhau bod gwiriadau digonol ar waith i ddynodi unrhyw gamymddygiad posibl o fewn yr awdurdod. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys 11 cynghorydd ac un aelod lleyg nad yw'n gynghorydd. Mae prif gyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys:

 

           Cymeradwyo'r strategaeth, cynllun a pherfformiad archwilio mewnol.

           Adolygu adroddiadau archwilio mewnol a cheisio sicrwydd am newid lle bo angen.

           Ystyried adroddiadau archwilio allanol ac asiantaethau arolygu

           Ystyried effeithlonrwydd trefniadau rheoli risg yr awdurdod

           Cynnal trosolwg o Gyfansoddiad y Cyngor yng nghyswllt rheolau gweithdrefnau contract a rheoliadau ariannol

           Gwneud argymhellion, fel sy'n briodol, i'r Cabinet a'r Cyngor ar unrhyw faterion y rhoddir adroddiad arnynt drwy'r Pwyllgor Archwilio.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Democratic Services.

Ffôn: 01633 644219