Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit - Dydd Iau, 11eg Ionawr, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Nodi'r rhestr Camau Gweithredu o 23 Tachwedd 2017. pdf icon PDF 65 KB

6.

Cwynion Blynyddol Awdurdod Cyfan pdf icon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth y Trysorlys 2018-19 pdf icon PDF 727 KB

8.

Adolygiad Cronfeydd wrth Gefn - Cyfnod 2 pdf icon PDF 363 KB

9.

Barnau Archwilio Anfoddhaol pdf icon PDF 165 KB

10.

Asesiad Risgiau Strategol pdf icon PDF 674 KB

11.

Adolygiad Rheoli Asedau pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cyd-adroddiad Cynnydd - Datganiad Mireiniadau Cyfrifon pdf icon PDF 113 KB

13.

Cyfrifon Archwiliedig Cronfa Ymddiriedolaeth (Cronfa Eglwysi Cymru a Ffermydd Mynwy) a ohiriwyd o 23 Tachwedd 2017 pdf icon PDF 324 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

ISA260 neu gyfwerth ar gyfer Cronfeydd Ymddiriedolaeth - gohiriwyd o 23 Tachwedd 2017. pdf icon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Blaenraglen Gwaith pdf icon PDF 133 KB

16.

Nodi dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf ar 8 Mawrth 2018 am 2.00 pm.

17.

Ystyried p'un ai i eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod pan ystyrir yr eitemau busnes dilynol yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail eu bod yn ymwneud â'r wybodaeth fel y diffinnir ym Mharagraffau 13 a 14 Atodlen 12A y Ddeddf (atodir barn y Swyddog Priodol)

18.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2017.