Agenda item

STRATEGAETH A FFEFRIR Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL (CDLl) NEWYDD

Cofnodion:

Darllenodd yr Is-Gadeirydd y cwestiwn canlynol gan Mr David Cummings, a oedd wedi dod i law o dan gwestiynau cyhoeddus, mewn perthynas â'r eitem ar yr agenda. Eglurodd y Cadeirydd y byddai'r Aelod Cabinet dros Gynllunio a Datblygu Economaidd yn ymateb yn ei gyflwyniad i'r Cyngor.

 

Wrth adolygu dogfennau’r CDLl Newydd a gyflwynwyd heddiw ac a glywyd yng nghyfarfodydd diweddar y pwyllgor craffu, erys llawer o gwestiynau ynghylch pa mor gyraeddadwy ydyw a manylder cynnwys yr adroddiad.

Er enghraifft, mae'r ddogfen yn nodi y bwriedir creu 6,240 o swyddi ond nid yw'n rhoi unrhyw syniad sut y bydd y rhain yn cael eu creu ac ymhle o fewn y sir y byddant.

Nid yw’r adroddiad yn mynd i’r afael â’r diffyg seilwaith, yn enwedig yn achos Trefynwy lle nad oes capasiti dros ben mewn ysgolion, meddygfeydd nac i drin carthffosiaeth a’r drafnidiaeth gyhoeddus wael i aneddiadau eraill.

  Yn ogystal, mae 50% o'r datblygiad arfaethedig o fewn y cynllun yn dai cymdeithasol. Mae 3,953 o geisiadau ar agor am dai yn y sir. Os byddwch yn creu tai cymdeithasol lle nad oes seilwaith na thrafnidiaeth gyhoeddus, byddwch yn creu cronfa o bobl sydd wedi'u dadrithio â bywyd sy'n dymuno iddynt fyw yn rhywle arall.

Felly gyda’r prif ddatganiadau hyn, a yw fersiwn Medi 2023 o’r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig yn addas at y diben?

 

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Cynllunio a Datblygu Economaidd Strategaeth Ddewisol y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd. Crynhowyd diweddariadau ôl-ymgynghori i’r Strategaeth a Ffefrir ym mharagraff 3.9 yn yr adroddiad, fel sail i baratoad parhaus y Cynllun Adnau.

 

https://www.youtube.com/live/WXW4tpnPFZ0?feature=shared&t=7730

 

Yn dilyn pleidlais wedi’i chofnodi, penderfynodd y Cyngor dderbyn yr argymhellion:

 

·        Bod y Cyngor yn cymeradwyo'r diweddariadau i Strategaeth a Ffefrir Newydd y Cynllun Datblygu Lleol a grynhoir ym mharagraff 3.9 fel sail i baratoadau parhaus y Cynllun Adnau

 

Pleidleisiau o Blaid: 23

Pleidleisiau yn Erbyn: 22

Wedi ymatal: 1

 

Pleidlais a Gofnodwyd: Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd

 

 

ENW

O Blaid

Yn Erbyn

Wedi Ymatal

Cynghorydd J BOND

X

 

 

Cynghorydd M A BROCKLESBY

X

 

 

Cynghorydd F BROMFIELD

 

X

 

Cynghorydd L BROWN

 

X

 

Cynghorydd E BRYN

 

X

 

Cynghorydd R BUCKLER

 

X

 

Cynghorydd S BURCH

X

 

 

Cynghorydd J BUTLER

 

X

 

Cynghorydd B CALLARD

X

 

 

Cynghorydd I CHANDLER

X

 

 

Cynghorydd J CROOK

X

 

 

Cynghorydd T DAVIES

 

X

 

Cynghorydd L DYMOCK

 

X

 

Cynghorydd A EASSON

X

 

 

Cynghorydd C EDWARDS

 

X

 

Cynghorydd C FOOKES

X

 

 

Cynghorydd S GARRATT

X

 

 

Cynghorydd R GARRICK

X

 

 

Cynghorydd P GRIFFITHS

X

 

 

Cynghorydd M GROUCUTT

X

 

 

Cynghorydd S.G.M. HOWARTH

 

X

 

Cynghorydd M HOWELLS

 

 

X

Cynghorydd R JOHN

 

X

 

Cynghorydd D. W. H. JONES

 

X

 

Cynghorydd P. JONES

 

X

 

Cynghorydd  T KEAR

 

X

 

Cynghorydd M LANE

 

X

 

Cynghorydd J LUCAS

 

X

 

Cynghorydd C MABY

X

 

 

Cynghorydd S MCCONNEL

X

 

 

Cynghorydd J MCKENNA

 

X

 

Cynghorydd  P MURPHY

 

X

 

Cynghorydd A NEILL

 

X

 

Cynghorydd P PAVIA

 

X

 

Cynghorydd  M POWELL

 

X

 

Cynghorydd S RILEY

X

 

 

Cynghorydd D ROOKE

X

 

 

Cynghorydd A SANDLES

X

 

 

Cynghorydd M STEVENS

X

 

 

Cynghorydd J STRONG

X

 

 

Cynghorydd  P STRONG

X

 

 

Cynghorydd  F TAYLOR

 

X

 

Cynghorydd T THOMAS

X

 

 

Cynghorydd A WATTS

X

 

 

Cynghorydd A WEBB

 

X

 

Cynghorydd L WRIGHT

X

 

 

Cyfanswm

23

22

1

 

Gadawodd y Cynghorydd Sir Emma Bryn y cyfarfod am 18:30pm

Gadawodd y Cynghorydd Sir Angela Sandles y cyfarfod am 18:30pm

Dogfennau ategol: