Agenda item

Cais DM/2023/00592 – Codi 1 annedd 2 ystafell wely. Pathways, Vinegar Hill, Gwndy, Cil-y-coed.

Cofnodion:

Rhoesom ystyriaeth i adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol A106.

 

Mae'r cais hwn yn ddyblyg o gais DM/2022/01193 a wrthodwyd oherwydd pryderon ynghylch diogelwch priffyrdd. Yn dilyn hynny, apeliwyd yn erbyn y penderfyniad, ac ystyriwyd y cais gan Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW). Gwrthodwyd yr apêl ar 18 Ebrill 2023. Ystyriodd yr Arolygydd y rheswm dros wrthod, diogelwch priffyrdd, a daeth i'r casgliad, er na fyddai'r mater hwnnw wedi cyfiawnhau gwrthod caniatâd, "y niwed a'r gwrthdaro polisi sy'n gysylltiedig ag absenoldeb cytundeb cyfreithiol wedi'i gwblhau, byddai sicrhau darpariaeth tai fforddiadwy" yn ddigon o reswm i wrthod yr apêl.

 

Mynegodd yr Aelod lleol dros Ddwyrain Magwyr gyda Gwndy, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, bryder nad oedd yr Arolygydd Cynllunio wedi derbyn y Polisi Safonol Dylunio Priffyrdd mabwysiedig oherwydd camgymeriad yr Adran Gynllunio Lleol. Pe bai'r Arolygydd Cynllunio wedi derbyn y wybodaeth yma, ystyriwyd y byddai wedi gallu gwneud asesiad gwell o'r materion diogelwch yn ymwneud â'r briffordd mewn perthynas â'r cais hwn. Byddai wedi rhoi mwy o bwys ar achos trigolion lleol.

 

Mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd wrth y Pwyllgor:

 

 • Roedd yn amryfusedd nad oedd y Polisi Safonol Dylunio Priffyrdd mabwysiedig wedi'i ddarparu i'r Arolygydd Cynllunio. Fodd bynnag, nodwyd nad oedd Arolygydd erioed wedi gofyn am y ddogfen hon. Roedd cyngor sylweddol wedi’i roi i’r Arolygydd gan Swyddogion Priffyrdd, yn ogystal â rhoi mynediad iddo at gofnodion y Pwyllgor Cynllunio a chofnod o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio. Byddai'r Arolygydd hefyd wedi cynnal ymweliad safle.

 

 • Nodwyd y gallai'r Arolygydd ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ystod ei weithrediadau ond nid oedd wedi gwneud hynny y tro hwn.

 

 • Nid Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Cyngor Sir Fynwy yw'r arweiniad y cyfeirir ato ond fe'i defnyddir gan bob awdurdod ledled Cymru.

 

 

Roedd S. Lloyd, a oedd yn gwrthwynebu’r cais, yn bresennol yn y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn:

 

 • Y cais hwn yw'r trydydd ymgais i ychwanegu t? arall i'r Seilwaith Gwyrdd a ganiatawyd o dan gais blaenorol ar y safle ehangach. Roedd y cais hwnnw'n cynnwys y trydydd t? hwn yn wreiddiol ond cafodd ei ddileu oherwydd pryderon yngl?n â gorddatblygu.

 

 • Roedd y gwrthwynebydd o'r farn bod hyn yn gamddefnydd dybryd o'r system gynllunio ac os caiff ei gymeradwyo bydd yn gosod cynsail annerbyniol i ddatblygwyr y gallant oresgyn pryderon datblygu drwy roi seilwaith gwyrdd ar safleoedd yn cael eu cymeradwyo ac yna’n gwneud cais ar wahân i adeiladu ar y seilwaith gwyrdd hynny.

 

 • Mae'r ffenestri uchaf gogleddol yn edrych yn syth ar wal gynnal 2.5 medr.

 

 • Dim ond dwy ffenestr hollt sydd yn y drychiad deheuol.

 

 • Nid yw'r t? ond 15 medr o ystafelloedd byw cefn Walnut House ond oherwydd y safle serth mae lefel y llawr 4 medr yn uwch ac uchder y grib 10 medr yn uwch. Bydd yn cael effaith ormesol iawn ar amwynder Walnut House.

 

 • Prin yw'r gofod y gellir ei ddefnyddio yn yr ardd a ddefnyddir yn bennaf gan erddi glaw a choed conwydd. Ystyriwyd nad creu lleoedd oedd hyn.

 

 • Mae'r fynedfa i'r safle yn culhau i 2.8 medr yn unig, sydd wedi ei ffinio gan waliau uchel. Mae'r ffordd ar y safle yn lleihau i 2 fetr yn unig. Mae tro llinell dynn ym mynedfa'r safle gyda gostyngiad diamddiffyn o 2.5 medr.

 

 • Nid oes unrhyw Ddadansoddiad Llwybr Ysgubol wedi'i gynnal ac ni all cerbydau mwy fynd ar hyd y tro.

 

 • Bydd cyflenwadau adeiladu yn cael eu cludo i'r safle gan dractor a threlar a fydd yn cael eu dadlwytho y tu allan i'r eiddo Firbank gan achosi risg i'w diogelwch.

 

 • Nid yw'r Awdurdod Tân wedi cynnal ymweliad â’r safle ac nid oes llwybrau troed yn yr ardal.

 

 • Daw Arolygydd yr apêl i'r casgliad nad yw'r bwriad yn achosi effeithiau niweidiol ar ddiogelwch ffyrdd. Nid yw’n glir pam mae’r arolygydd yn datgan ei bod yn dderbyniol i gerddwyr â phlant ifanc neu ddefnyddwyr cadeiriau olwyn geisio lloches ar y gerddi glaw serth a’r ymylon glaswelltog bach, gyda’r pant ar un ochr a rhan serth ar yr ochr arall.

 

·         Nid oes unrhyw ymylon ffordd wrth ddynesu at y safle.

 

·         Rheswm yr Awdurdod Cynllunio Lleol dros wrthod ar sail priffyrdd oedd nad oedd yn cydymffurfio â Pholisi MV1 sy'n datgan na chaniateir datblygiad sy'n methu â darparu mynedfa ddiogel a hawdd i ddefnyddwyr ffyrdd a disgwylir i ddatblygiad fodloni'r gofynion canllaw dylunio priffyrdd mabwysiedig.

 

·         Ni ddarparodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol y Polisi Safonol Dylunio Priffyrdd mabwysiedig i'r Arolygydd; felly, nid oedd yn gallu cefnogi’r datganiad hwnnw. Hefyd, ni dderbyniodd yr Arolygydd unrhyw wybodaeth yngl?n â'r wal gynnal.

 

·         Mae gan y safle yma broblemau mawr nad ydynt erioed wedi cael sylw. Gofynnodd y gwrthwynebydd i'r Pwyllgor beidio ag ychwanegu at y materion hyn drwy ganiatáu t? arall ar y safle anaddas hwn.

 

·         Ystyrir bod y cais yn cyfrannu at or-ddatblygiad o'r safle, ei fod yn cael effaith ormesol ar Walnut House a bod y ffordd yn anniogel. Mynegwyd pryder y gallai damwain ffordd angheuol ddigwydd yn y lleoliad hwn.

 

·         Ystyrir nad yw'r cais yn cydymffurfio â llawer o bolisïau lleol a chenedlaethol.

 

·         Ystyriwyd bod ystod o ddiffygion. Caniatawyd y cais gwreiddiol heb ymweliad safle gan yr Awdurdod Priffyrdd na’r Pwyllgor Cynllunio. Dywedodd y gwrthwynebydd mai'r rheswm a roddwyd oedd yr amser a'r gost.

 

·         Cyflwynwyd yr hysbysiad gwrthod ar gyfer y cais galw heibio cyntaf dan bwerau dirprwyedig er bod yr aelod ward wedi gofyn i'r mater gael ei ystyried yn y Pwyllgor Cynllunio. Ystyriwyd bod hwn yn tramgwyddo’r broses a'i fod yn anghyfreithlon.

 

·         Ni roddwyd y canllawiau Dylunio Priffyrdd mabwysiedig i Arolygydd yr apêl i asesu cydymffurfiaeth â Pholisi MV1 oherwydd amryfusedd. Ystyriwyd ei bod yn annhebygol y byddai'r Arolygydd wedi cefnogi hawl yr Awdurdod Cynllunio lleol i ddefnyddio ei safonau mabwysiadol ei hun i asesu cydymffurfiaeth â pholisïau ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) a chadarnhaodd gwrthod y cais.

 

·         Roedd y gwrthwynebydd o'r farn bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi drysu ynghylch beth yw ei ganllaw dylunio priffyrdd mabwysiedig. Ystyrir nad yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn deall y cymal delio teg mewn cyfraith hawlfraint sy’n golygu na fyddai gwrthwynebiad y gwrthwynebydd i’r cais yn cael ei gyhoeddi ar y porth cynllunio am naw diwrnod.

 

 

·         Nid yw holl aelodau'r Pwyllgor Cynllunio yn mynychu ymweliadau safle. Dim ond hanner y Pwyllgor a fynychodd yr ymweliad safle ar gyfer y cais hwn. Ystyriwyd bod Cymdeithas Llywodraeth Leol yn datgan na all Aelod gymryd rhan yn y ddadl a phleidleisio oni bai ei fod hefyd wedi mynychu’r ymweliad safle fel bod yr holl Aelodau’n gallu gweld yr holl wybodaeth sydd angen i wneud penderfyniad teg ar gais.

 

Mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd wrth y Pwyllgor:

 

·         Nid oes cyfarwyddyd sy'n datgan bod angen i Aelodau'r Pwyllgor Cynllunio fynychu ymweliad safle cyn y gallant bleidleisio ar gais. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal ymweliad safle ar gyfer pob cais cynllunio a ystyrir gan y Pwyllgor. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol yn cynnal ymweliadau safle ar gais.

 

·         Bod y cais cychwynnol wedi ei benderfynu yn y modd cywir.

 

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Datblygu wrth y Pwyllgor:

 

·         Ni ddylai ffenestri fod yn edrych dros Walnut House oherwydd lleoliad yr annedd newydd arfaethedig i ffwrdd o Walnut House.

 

·         Mae pellter digonol hefyd rhwng yr annedd newydd arfaethedig a Walnut House. Mae tua 20 metr rhwng prif ddrychiadau pob eiddo ac mae wedi'i osod oddi ar y set. Mae yna hefyd lystyfiant yn y cefn a fydd yn tyfu i ychwanegu sgrinio pellach. Byddai diffyg ffenestri yn y drychiad hwn yn golygu y gellid rheoli unrhyw berthynas bosibl rhwng y ddau eiddo.

 

·         Mae'r ddau eiddo bwriedig yn dai teg a rhesymol ac mae'r tirlunio bwriedig wedi rhagori ar y gofynion Seilwaith Gwyrdd i wasanaethu'r lleiniau hyn.

 

Nid oedd yr ymgeisydd yn dymuno arfer ei hawl i ymateb.

 

Wedi ystyried yr adroddiad ar y cais a’r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Ni fydd effaith y datblygiad ar Vinegar Hill yn cael unrhyw effaith sylweddol ar y ffordd. Mae'r materion diogelwch ffyrdd a godwyd yn mynd y tu hwnt i'r cais hwn sydd angen eu hystyried o agwedd diogelwch ffyrdd / teithio llesol. Mae angen trafod y mater hwn ar wahân i'r cais hwn.

 

·         Gall symudiadau cerbydau traffig fod yn gymhleth ac yn ymwneud yn gyffredinol â datblygiadau mawr lle defnyddir Canllawiau Cenedlaethol i asesu symudiadau teithiau. Mae'r data hwn yn rhoi syniad o nifer y symudiadau sy'n debygol o gael eu cynhyrchu. Mae model De-ddwyrain Cymru hefyd yn nodi symudiadau traffig a ble a phryd y mae'r symudiadau brig yn debygol o fod. O ran y cais hwn, mae symudiadau cerbydau ychwanegol yn debygol o fod yn gymharol fach.

 

·         O ran y potensial i gerbydau ollwng i'r eiddo, nodwyd bod wal gynnal i'w hadeiladu rhwng y dramwyfa a'r eiddo newydd. Fodd bynnag, mae'r ffordd yn gymharol gul, ac felly mae cerbydau'n debygol o fod yn teithio ar ddim mwy nag 20mya felly dylent allu osgoi gyrru dros y tir llethrog. Bydd rhodfa breifat yn cael ei hadeiladu i hwyluso mynediad i'r tai preifat. Cyfrifoldeb pob defnyddiwr yw sicrhau eu bod yn gyrru i'r amgylchedd priodol.

 

·         Gellid ychwanegu amod ychwanegol yn gofyn am driniaethau ffin gyda’r nod o liniaru’r llethr.

 

 

Roedd yr Aelod lleol wedi crynhoi fel a ganlyn:

 

 • Mae'r fynedfa'n rhy gul i ganiatáu danfon deunyddiau ar gyfer y datblygiad arfaethedig.

 

 • Ni fyddai cerbyd nwyddau trwm yn gallu danfon nwyddau trwy'r fynedfa gul.

 

 • Mae angen gwella'r fynedfa gul ar hyd Vinegar Hill, wrth symud ymlaen.

 

 • Mae Aelodau lleol yr ardal hon yn derbyn pryderon trigolion lleol yngl?n â materion diogelwch ffyrdd yn ddyddiol.

 

 • Mae diogelwch plant sy'n teithio i'r ysgol ar hyd y llwybr hwn yn hollbwysig. Felly, ni fyddai’r Aelod lleol yn gallu cefnogi’r cais hwn.

 

Dywedodd y Pennaeth Creu Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd wrth y Pwyllgor fod y Tîm Traffig a Diogelwch Ffyrdd yn edrych ar y maes hwn o ran y potensial ar gyfer darparu cyfyngiad pwysau neu led ar hyd y llwybr hwn a fyddai'n cyfyngu ar rai cerbydau sy'n teithio drwy'r ardal hon. Fodd bynnag, byddai mynediad i eiddo ar gyfer cerbydau o'r fath yn dal i gael ei ganiatáu. Gallai'r Tîm Traffig a Diogelwch Ffyrdd hefyd edrych ar fynediad preswylwyr yn unig.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir J. Butler ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir M. Powell bod cais DM/2023/00592 yn cael ei gymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol A106. Hefyd, ychwanegu amod ychwanegol yn gofyn am driniaeth ffin gyda’r nod o liniaru’r llethr.

 

 

Yn dilyn pleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau a ganlyn:

 

O blaid y cynnig            - 8

Yn erbyn y cynnig         - 4

Ymatal                           - 1

 

Pleidleisiwyd o blaid y cynnig.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2023/00592 yn amodol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gytundeb Cyfreithiol A106. Hefyd, ychwanegu amod ychwanegol yn gofyn am driniaeth ffin gyda’r nod o liniaru’r llethr.

Dogfennau ategol: