Agenda item

Cais DM/2022/01826 – Cadw a chwblhau garej ddomestig. 60 Old Barn Way, Y Fenni, NP7 6EA.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad a bod amod ychwanegol yn cael ei ychwanegu bod y cynllun yn cael ei gwblhau yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd o fewn chwe mis i ddyddiad y caniatâd.

 

Nodwyd bod y cais diweddaraf hwn yn cynnig gostyngiad o 0.763m yn uchder y grib sydd bellach 0.5m yn uwch na’r cynllun a gymeradwywyd yn wreiddiol yn 2019.

 

Mynychodd yr Aelod lleol dros Lansdown y cyfarfod ar wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol ar ran gwrthwynebwyr lleol i’r cais:

 

 • Gwrthodwyd y cais yn flaenorol gan y Pwyllgor Cynllunio a dyfynnodd yr Aelod lleol y rhesymau dros ei wrthod, sef bod gan y garej ôl-troed mawr a ystyrir yn rhy fawr.

 

 • Roedd y rhesymau a roddwyd yn flaenorol dros wrthod y cais blaenorol yn ymwneud â'i raddfa a màs annerbyniol. Nid oedd y cynnig wedi parchu ffurf, graddfa, màs a gosodiad presennol ei osodiad ac mae'n groes i'r Cynllun Datblygu Lleol.

 

 • Dyfynnodd yr Aelod lleol o adroddiad yr Arolygydd. Hyd yn oed gyda gostyngiad mewn uchder, byddai'n parhau i fod yn adeilad mawreddog ac amlwg yn groes i gymeriad ac edrychiad yr ardal. Mae trigolion cyfagos wedi mynegi pryderon bod y garej yn cael effaith ormesol ar eu heiddo ac yn cael effaith negyddol ar eu hamodau byw.

 

 • O'r ardd sy'n wynebu'r cefn a golygfeydd o'r cefn sy'n wynebu 58 Old Barn Way, byddai'r olygfa'n cael ei dominyddu gan drwch o adeiladau. Mae'r datblygiad yn amhriodol i'w gyd-destun.

 

 • Mae'r ymgeisydd wedi ychwanegu dogfen newydd i'r Porth Cynllunio sy'n datgan bod yr ôl troed wedi ei leihau'n sylweddol. O’r caniatâd gwreiddiol a roddwyd yn 2019, gyda’r cladin sylweddol yn cael ei ychwanegu, nid yw’r ôl troed wedi lleihau ond wedi tyfu’n sylweddol i’r pwynt lle na ellir cwblhau’r adeilad yn gywir. Ystyrir na fyddai digon o le i gwblhau'r ffosydd cerrig a'r landeri.

 

 • Mae'r adeilad yn anghydnaws ac yn dominyddu'r ardal o'i gwmpas ac allan o gyd-destun gymdogaeth. Nid oes unrhyw adeilad arall gerllaw yn uwch na 2.4 medr.

 

 

Mewn ymateb dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Datblygu wrth y Pwyllgor:

 

 • Bod yr adeilad 0.4 medr yn fwy llydan na'r caniatâd gwreiddiol.

 

 • Gellid adeiladu garej gyda'r un lled o dan hawliau datblygu caniataol.

 

 • Mae hyd yr adeilad yn aros yr un fath â'r bwriad gwreiddiol.

 

Wedi ystyried yr adroddiad ar y cais a’r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

 • Mynegodd rhai Aelodau bryder ynghylch goruchafiaeth yr uchder crib ychwanegol o 0.5 metr ac roeddent o'r farn y byddai uchder y grib o 4 metr, a amlinellwyd yn y cynllun gwreiddiol, yn fwy priodol. Ystyriwyd bod yr adeilad yn groes i gymeriad y strydlun.

 

 • Gofynnwyd i'r Pwyllgor ganolbwyntio ar effeithiau'r adeilad ac a fyddai uchder y grib arfaethedig o 4.5m yn dderbyniol ai peidio.

 

 • Gallai gostwng uchder y crib olygu bod angen ailadeiladu'r to gyda gwahanol ddeunyddiau toi sydd eu hangen i ymdopi â goleddf bas.

 

 • Byddai'r gofynion ffos gerrig yn cael sylw trwy reoliadau adeiladu.

 

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir D. Rooke ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir M. Howells bod cais DM/2022/01826 yn cael ei ganiatáu gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac ychwanegu amod ychwanegol bod y cynllun yn cael ei gwblhau yn unol â'r hyn a gymeradwywyd. lluniadau o fewn chwe mis i ddyddiad y caniatâd.

 

Yn dilyn pleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau a ganlyn:

 

O blaid y cynnig            - 7

Yn erbyn y cynnig         - 3

Ymatal                           - 2

 

Pleidleisiwyd o blaid y cynnig.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2022/01826 gyda'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac ychwanegu amod ychwanegol bod y cynllun yn cael ei gwblhau yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd o fewn chwe mis i ddyddiad y caniatâd.

Dogfennau ategol: