Agenda item

Cais DM/2021/00182 - Dymchwel yr annedd deulawr presennol. Adeiladu annedd amnewid deulawr gan gynnwys garej integrol a mynedfa ddiwygiedig. Woodmancote, Highfield Road / Highfield Close, Osbaston, Trefynwy.

Cofnodion:

Fe wnaethom ystyried adroddiad y cais a'r ohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad gydag amod ychwanegol i sicrhau cau'r mynediad i gerbydau presennol oddi ar Highfield Road, yn unol â manylion i'w cymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, cyn i'r gwaith ddechrau ar y safle.  Bydd y mynediad yn cael ei gau o fewn tri mis i ddyddiad y mynediad cymeradwy'n cael ei weithredu.

 

Roedd yr Aelod lleol dros Osbaston wedi cyflwyno llythyr mewn perthynas â cheisiadau DM/2019/01300 a DM/2021/00182, fel y nodwyd yn yr ohebiaeth hwyr.  Roedd y cadeirydd wedi darllen y llythyr at y Pwyllgor wrth ystyried cais DM/2019/01300.

 

Daeth Aled Roberts, yn gwrthwynebu'r cynnig, i'r cyfarfod trwy wahoddiad y Cadeirydd gan amlinellu'r pwyntiau canlynol:

 

·         Mae trigolion Highfield Close o'r farn bod effaith gronnus o'r anheddau sy'n cyrchu o Highfield Close.

 

·         Mae trigolion o'r farn bod gan Woodmancote fynediad sy'n bodoli eisoes ac mae hynny'n lleihau'r effaith ar drigolion presennol ac yn ystyried mai dyma fyddai'r ffordd gywir ymlaen.

 

·         Does dim ymgynghori â thrigolion yn iawn.

 

·         Ystyriwyd bod materion yngl?n â'r ffin yn annheg.

 

·         Mae trigolion o'r farn bod y cais hwn yn ychwanegiad diangen i'r datblygiad ac felly gellid ei ailgynllunio a'i gyrchu drwy'r ffordd bresennol.

 

Roedd asiant yr ymgeisydd, John-Rhys Davies, yn bresennol yn y cyfarfod trwy wahoddiad i'r Cadeirydd, ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae'r un egwyddorion yn berthnasol yma fel o ran cais DM/2019/01300.

 

·         Mae'r cais yn cynnig gwelliant sylweddol i ansawdd y t? o safbwynt diogelwch ffyrdd trwy gael mynediad i'r safle trwy Highfield Close yn hytrach na Highfield Road.

 

·         Mae asiant yr ymgeisydd yn cymeradwyo'r argymhelliad i'r adroddiad yn llawn.

 

Dywedodd y Pennaeth Cynllunio wrth y Pwyllgor bod ymgynghoriad llawn wedi'i gynnal fel rhan o'r gofynion a'r ddeddfwriaeth statudol.   Hefyd, fe wnaeth y swyddog achos ymweld â'r safle a chwrdd â thrigolion, oedd yn ogystal â'r arfer arferol, gyda'r bwriad o geisio mynd i'r afael â'u pryderon.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol B. Callard ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Powell bod y cais DM/2021/00182 yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad, gydag amod ychwanegol i sicrhau cau'r mynediad i gerbydau presennol oddi ar Highfield Road, yn unol â manylion i'w cymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, cyn i'r gwaith ddechrau ar y safle.  Bydd y mynediad yn cael ei gau o fewn tri mis i ddyddiad y mynediad cymeradwy'n cael ei weithredu.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           11

Yn erbyn         -           4

Ymatal-           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais hwnnw DM/2021/00182 yn amodol i'r amodau a amlinellir yn yr adroddiad gydag amod ychwanegol i sicrhau cau'r mynediad i gerbydau presennol oddi ar Highfield Road, yn unol â manylion i'w cymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, cyn i'r gwaith ddechrau ar y safle.  Bydd y mynediad yn cael ei gau o fewn tri mis i ddyddiad y mynediad cymeradwy'n cael ei weithredu.

 

Dogfennau ategol: