Agenda item

Cais DM/2019/01300 - Codi 1 annedd amnewid ar wahân newydd. Darparu ffordd fynediad newydd. Cwrtil domestig diwygiedig i'r tŷ annedd presennol a'r holl waith allanol cysylltiedig. Woodmancote a safle hen 8a Highfield Close, oddi ar Highfield Road a Highfield Close, Osbaston, Trefynwy.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a'r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd eu cymeradwyo, yn amodol ar yr amodau fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd yr Aelod lleol dros Osbaston wedi cyflwyno llythyr mewn perthynas â cheisiadau DM/2019/01300 a DM/2021/00182, fel y nodwyd yn yr ohebiaeth hwyr.  Darllenodd y cadeirydd y llythyr i'r Pwyllgor.

 

Mynychodd Aled Roberts, sy'n cynrychioli gwrthwynebwyr y cynnig, y cyfarfod trwy wahoddiad y Cadeirydd gan amlinellu'r pwyntiau canlynol:

 

·         Trwy gydol y broses tair blynedd mae nifer o bryderon dilys wedi eu codi.  Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn ni chafwyd unrhyw ymgais i gydnabod y pryderon nac i addasu'r cynigion.  Does dim ymgysylltiad nac ymgynghoriad wedi bod gan yr ymgeisydd.

 

·         I drigolion Highfield Close, y mater allweddol yw'r egwyddor o fynediad.  Mae'r clos yn ffordd gul, is-safonol lle na all dau gerbyd fynd heibio.

 

·         Mae'r ddau eiddo arfaethedig yn rhan o gynllun llawer mwy.  Y gwir gynllun yw adeiladu saith o dai oddi ar y mynediad arfaethedig.  Mae pob un o'r saith datblygiad arfaethedig wedi'u cynllunio'n llawn ond oherwydd cyfyngiadau ffosffad, nid yw pump o'r datblygiadau arfaethedig wedi'u cymryd ymhellach. Maen nhw'n dal i gael eu nodi ar eu cynlluniau safle ac mae ymgynghorydd cynllunio wedi dweud mai sefyllfa dros dro yw hyn.

 

·         Mae'r ymgeiswyr wedi gosod y datblygiad ar ben y maes gyda'r bwriad o ddatblygu ardal is y cae rhywbryd yn y dyfodol. Mae cyfeiriad at ganiatáu pum eiddo oddi ar fynedfa breifat. Felly, bydd effaith y datblygiad yn gwaethygu ymhellach.  Fe'i hystyrir yn ddatblygiad llechwraidd.

 

·         Bydd y datblygiad yn newid cymeriad y clos gan greu effaith negyddol i gymdogion.  Ystyrid bod y gwrthwynebiadau i'r datblygiad,dros nifer o flynyddoedd, wedi cael eu hanwybyddu.

 

·         Mae'r ffordd arfaethedig yn amharu ar ffiniau trigolion lleol a bydd bron yn troi eiddo presennol yn ynys.

 

·         Bydd lleoliad y tai a'r ffordd, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu 'diffodd' dros dro at ddibenion y cais hwn, yn achosi colled fawr o amwynder i drigolion.

 

·         Dangoswyd y ffin yn anghywir fel hanner ffordd drwy wrych prifet gwrthwynebydd a ffiniau cymdogion eraill, pan mae’n ffens cae ar yr ochr arall.

 

·         Dangoswyd bod coed yn cael eu plannu ar y ffin hon fel arwydd ewyllys da ar gyfer sgrinio ac mae'r rhain yn cael eu dibynnu arno o ran cyfiawnhad y Swyddog Tirwedd. Fodd bynnag, nid yw'n bosibl eu plannu ar y ffin hon heb dresmasu ar dir y gwrthwynebwyr.  Bydd yn anodd iawn ei gynnal oherwydd bod dail yn hongian dros eiddo gwrthwynebwyr. Mae delio gyda'r mater hwn fel tâl cyflwr yn y dyfodol yn osgoi'r mater nad oes lle i blannu'r coed.

 

·         Ers sawl blwyddyn, mae trigolion wedi gofyn i'r cynigion gael eu gwthio'n ôl hyd at bum metr i ddarparu clustog tirwedd addas a chadw coed a llystyfiant presennol ar hyd y ffin hon.  Byddai hyn yn creu trefniant mwy cydymdeimladol.  Fodd bynnag, nid yw hyn wedi'i wneud. 

 

·         Dylid ailgynllunio’r annedd newydd ar gyferWoodmancote i gadw mynediad oddi ar Highfield Road.  Mae'r ymgeisydd eisiau creu mynedfa ysgubol i Highfield Close ond ystyriwyd bod hyn yn ddiangen ac yn gwaethygu’r materion a godwyd gan drigolion lleol.

 

·         Ystyriwyd bod barn gwrthwynebwyr wedi cael ei anwybyddu a bod diffyg tryloywder wedi bod o ran y cais hwn.

 

Roedd asiant yr ymgeisydd, John-Rhys Davies, yn bresennol yn y cyfarfod trwy wahoddiad i'r Cadeirydd, ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Gweledigaeth yr ymgeisydd ar gyfer y safle yw i'r tir gael ei ddatblygu'n sensitif ac nid yw'n cael ei yrru'n fasnachol.

 

·         Mae'r ymgeisydd wedi bod yn rhan o ddau gyfarfod cyn gwneud cais ac mae wedi bod yn rhan o drafodaethau gyda swyddogion i greu cynllun technegol cadarn yn unol â pholisi'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

 

·         Lleolir y safle ymgeisio o fewn y ffin anheddu o ran polisïau S1 a H1. 

 

·         Y bwriad oedd darparu mwy o gartrefi ar y safle ond dangoswyd y ffigwr ar y cynllun fel uchafswm o saith eiddo gan gynnwys ailosod Woodmancote.  Ond oherwydd y mater ffosffadau, roedd y cais wedi ei newid, fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor Cynllunio heddiw.

 

·         Nid yw'r datblygiad wedi cael ei yrru'n fasnachol.  Yn hytrach, mae'r ymgeisydd wedi ceisio gwneud cyfraniad cadarnhaol i dref Trefynwy.  Y bwriad yw darparu cynllun enghreifftiol o'r safon uchel gyda'r bwriad y bydd yn gynllun blaenllaw o ddatblygiad cyfrifol sensitif, isel, amgylcheddol.

 

·         Yn dilyn cyngor swyddogion y byddai mynediad o Highfield Road yn amhriodol, mae’r ymgeiswyr wedi prynu eiddo 8a a’r llwybr mynediad yw trwy Highfield Close.

 

·         Mae'r mynediad arfaethedig yn rhedeg yn gyfochrog â gwrych Highfields Close ac yn dilyn cyfuchliniau'r safle.  Caiff ei guddio y tu ôl i wrych presennol.  Hefyd, gan ystyried y tirlunio arfaethedig, bydd amlygrwydd y mynediad yn cael ei leihau ymhellach.

 

·         Mae'r ffordd fynediad hefyd yn gwasanaethu fel system ddraenio gynaliadwy, gan ddarparu gwellhad mewn draenio d?r wyneb.

 

·         Mae'r dyluniad wedi ei ddiogelu at y dyfodol ac mae'n briodol ar gyfer dau d? gan ddarparu digon o le i droi a phasio ar y ffordd arfaethedig.

 

·         Mae pryderon y cymdogion yn ymwneud yn bennaf â'r mynediad arfaethedig. Does dim gwrthwynebiad wedi bod gan yr Adran Briffyrdd.   Bach iawn yw symudiadau cerbydau ychwanegol, a bydd unrhyw gartrefi ychwanegol yn destun cymeradwyaeth yn y dyfodol.

 

·         Nid yw mynedfa a rennir arfaethedig yn annodweddiadol i'r ardal a bydd wedi'i lleoli'n synhwyrol. Mae pellterau o'r anheddau presennol yn unol â chanllawiau atodol y Cyngor ei hun.

 

·         Nid ystyrir bod y datblygiad arfaethedig, gan gynnwys y mynediad, yn cael effaith andwyol sylweddol ar amwynderau cyfagos.

 

·         Mae asiant yr ymgeisydd yn cefnogi argymhelliad y swyddog ar gyfer y cais hwn.   Mae'r cynllun yn cynrychioli dyluniad o ansawdd uchel ac yn welliant sylweddol i'r hen annedd.  Mae'r datblygiad yn cydymffurfio ag argyfwng hinsawdd y Cyngor.  Bydd gwelliannau bioamrywiaeth ar y safle.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae pryderon trigolion yn ymwneud ag effaith weledol, draenio, a defnyddio mynediad ar gyfer datblygiad posib yn y dyfodol.

 

·         Awgrymwyd bod amod yn cael ei ychwanegu bod y cerbydau a ddefnyddir i ddymchwel Woodmancote ac adeiladu'r ddau annedd newydd yn parhau i ddefnyddio'r fynedfa bresennol ar Highfield Road ac yna cau’r fynedfa hynny unwaith y bydd y datblygiad wedi gorffen, gan leihau'r effaith ar Highfield Close.

 

·         Gwnaed awgrym i'r annedd gael ei symud i'r gorllewin o bellter o ddau i dri metr er mwyn caniatáu clustog fwy rhwng eiddo cyfagos a fyddai'n lleihau'r effaith weledol a'r s?n o gerbydau gan ddefnyddio'r fynedfa.

 

·         Mae trigolion yn poeni y bydd y mynediad yn cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygu yn y dyfodol.  Awgrymwyd bod y mynediad i'w ddefnyddio ar gyfer y ddau annedd newydd yn unig.

 

·         Mynegwyd pryder bod cryn dipyn o fannau gwyrdd yn cael ei golli gyda'r eiddo arfaethedig yn cael ei leoli ymhellach i ffwrdd o'r ffordd fynediad.

 

·         Bydd dau eiddo ychwanegol ar y safle yn cael ychydig iawn o effaith ar symudiadau cerbydau ychwanegol yn yr ardal.

 

·         Gallai'r adeiladau gael eu symud i ganiatáu mynediad ar y cyd i'r ddau eiddo oddi ar Highfield Road gan alluogi preswylwyr i beidio â bod o dan anfantais.

 

Ymatebodd Rheolwr Ardal Rheoli Datblygu, fel a ganlyn:

 

·         Bydd y gwrych presennol yn cael ei gadw gyda phant yn rhedeg o'r gogledd i'r de. Bydd plannu coed cydadferol yn cael ei gynnwys yn yr amod tirlunio meddal a chaled.

 

·         Mae lleoliad yr annedd newydd arfaethedig yn caniatáu i ffordd fynediad mwy diogel newydd wasanaethu'r annedd honno.  O ran mannau gwyrdd a thirlunio, mae rhywfaint o golli llystyfiant.   Fodd bynnag, mae lliniaru ac iawndal sylweddol am hynny, a fydd yn cael ei reoli drwy amodau.

 

·         Mae'r mynediad deheuol trwy Highfield Close yn welliant mwy diogel lle nad oes angen colli llystyfiant yn sylweddol.

 

·         Mae lleoli'r annedd arfaethedig yn dderbyniol o ran y dirwedd ac o ran pellter o anheddau trydydd parti i'r dwyrain yn Highfield Close.

 

·         Mae'r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi cymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori cynllunio.   Mae'r swyddog achos hefyd wedi mynd allan ar y safle a chwrdd â thrigolion i drafod eu pryderon.

 

·         Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd ynghylch llwybr adeiladu posibl drwy Woodmancote i'r gogledd trwy Highfield Road, fe'i hystyriwyd yn fynediad peryglus ac is-safonol sy'n gwasanaethu un annedd.  Ni fyddai swyddogion yn cefnogi'r llwybr hwn.

 

·         Nid y ffensys prawf stoc yw'r ffin.  Mae ffin y cais Cynllunio (llinell goch) fel y dangosir ar y cynlluniau.

 

Dywedodd Rheolwr Datblygu'r Priffyrdd wrth y Pwyllgor bod Woodmancote yn elwa o fynediad presennol oddi ar Highfield Road ond ei fod yn annigonol. Gall y mynediad newydd arfaethedig gynnwys y cynnydd mewn symudiadau traffig.  Ers y cais gwreiddiol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Safonau Cyffredin ar gyfer Datblygu Priffyrdd. Mae hyn yn annog mabwysiadu pob ffordd breswyl a dim ond derbyn tramwyfeydd preifat sy'n gwasanaethu hyd at uchafswm o bum annedd. Ystyriwyd y gellir lletya pum annedd trwy dramwyfa breifat a rennir yn y lleoliad hwn, ond ni ellir darparu priffordd a ffordd fynediad heb eu mabwysiadu i wasanaethu mwy na hynny.

 

Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd, dywedodd Rheolwr Datblygu'r Briffordd wrth y Pwyllgor fod y mynediad tramwyfa breifat arfaethedig ar gyfer dau annedd. Nodwyd bod y dramwyfa yn troi'n 90° a bydd yr ymgeisydd yn adeiladu hyn allan dros bum metr, gan ddarparu mwy o le a gwelededd.

 

Dywedodd y Pennaeth Cynllunio wrth y Pwyllgor y byddai angen ystyried unrhyw ddatblygiad yn y safle yn y dyfodol ar ei deilyngdod ei hun a chael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio i'w ystyried.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol B. Callard ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol M. Powell bod cais DM/2019/01300 yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           12

Yn erbyn         -           3

Ymatal-           0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2019/01300 yn amodol ar yr amodau fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Dogfennau ategol: