Agenda item

O'r Cynghorydd Sirol Ian Chandler i'r Cynghorydd Sirol Paul Griffiths, Aelod Cabinet dros Economi Gynaliadwy

Dywedodd adroddiad Cyngor Sir Fynwy i'r Pwyllgor Craffu Lle ym mis Tachwedd fod ward Llandeilo Gresynni yn y 10% gwaethaf o ardaloedd yn y DU gyfan pan mae'n dod at lawer o fesurau cysylltedd band eang. Nid yw dros 12% o'i haelwydydd yn gallu cael unrhyw fand eang o safon (o'i gymharu â 0.3% ar gyfer y DU, 0.8% i Gymru a 2.5% yn Sir Fynwy). Mae llai na hanner y cartrefi yn gallu cael Band Eang Cyflym Iawn (dros 30Mbs), o'i gymharu â 76.3% i Gymru’n gyffredinol.  Dim ond 15% sy'n gallu cael y cysylltedd gigabit diweddaraf, er bod gan Lywodraeth y DU darged i fand eang gigabit fod ar gael ledled y DU erbyn 2030, gyda tharged o 85% erbyn 2025.

 

Mae diffyg mynediad at fand eang o safon yn cael effaith niweidiol ddifrifol ar ffermydd, llety twristaidd a busnesau gwledig eraill, yn ogystal â chyfyngu ar gyfleoedd i drigolion cefn gwlad weithio o gartref. Mae ein heconomi wledig a bywyd cymunedol yn dioddef o'r herwydd.

 

Gan fod Cysylltedd Band Eang yn rhan o bortffolio'r cabinet, pa gamau y bydd y Cynghorydd Griffiths yn eu cymryd (a phryd fydd yn eu cymryd) i sicrhau bod pob preswylydd a busnes yn ward Llandeilo Gresynni yn gallu cael band eang cyflym iawn a chyflymder Gigabit cyn gynted â phosibl?

 

 

Cofnodion:

Dywedodd adroddiad Cyngor Sir Fynwy i'r Pwyllgor Craffu Lle ym mis Tachwedd fod ward Llandeilo Gresynni yn y 10% gwaethaf o ardaloedd yn y DU gyfan pan mae'n dod at lawer o fesurau cysylltedd band eang. Nid yw dros 12% o'i haelwydydd yn gallu cael unrhyw fand eang o safon (o'i gymharu â 0.3% ar gyfer y DU, 0.8% i Gymru a 2.5% yn Sir Fynwy). Mae llai na hanner y cartrefi yn gallu cael Band Eang Cyflym Iawn (dros 30Mbs), o'i gymharu â 76.3% i Gymru’n gyffredinol.  Dim ond 15% sy'n gallu cael y cysylltedd gigabit diweddaraf, er bod gan Lywodraeth y DU darged i fand eang gigabit fod ar gael ledled y DU erbyn 2030, gyda tharged o 85% erbyn 2025.

 

Mae diffyg mynediad at fand eang o safon yn cael effaith niweidiol ddifrifol ar ffermydd, llety twristaidd a busnesau gwledig eraill, yn ogystal â chyfyngu ar gyfleoedd i drigolion cefn gwlad weithio o gartref. Mae ein heconomi wledig a bywyd cymunedol yn dioddef o'r herwydd.

 

Gan fod Cysylltedd Band Eang yn rhan o bortffolio'r cabinet, pa gamau y bydd y Cynghorydd Griffiths yn eu cymryd (a phryd fydd yn eu cymryd) i sicrhau bod pob preswylydd a busnes yn ward Llandeilo Gresynni yn gallu cael band eang cyflym iawn a chyflymder Gigabit cyn gynted â phosibl?

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet i'r Cynghorydd Chandler am y cwestiwn ac eglurodd fod adroddiad wedi mynd i Bwyllgor Craffu Lle yn ddiweddar a oedd yn darparu tystiolaeth bod llawer wedi gwella yn Sir Fynwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Mae hyn o ganlyniad i waith caled swyddogion a'r ffaith bod hyn yn flaenoriaeth gyffredin gyda'r gweinyddiaethau presennol a chyn-weinyddiaeth.

 

Mae'r data diweddaraf yn dangos nad oes gan tua 80% o adeiladau fand eang o 30 megabeit, ac mae hyn hanner ffigwr 2019 ac yn arwain at gymharu'n dda â gweddill Cymru.   Deallwyd na fyddai hyn o gysur i'r rhai sy'n parhau i fod â chysylltiad gwael.

 

Pan fydd Aelodau'r Ward, gan weithio gyda'u preswylwyr, yn nodi bylchau, dylid cyfleu hyn i swyddogion, gan ganiatáu cyswllt â darparwyr i geisio cysylltiadau gwell.

 

Mae safonau a thechnoleg yn newid, a diolchodd yr Aelod Cabinet i'r Cynghorydd Chandler am ymuno ag ef mewn cyfarfod gyda Broadway, sy'n ehangu eu darpariaeth yng nghefn gwlad Sir Fynwy drwy ddarparu ffibr i'r drws.   Roedd Broadway yn hyderus y gallent gyrraedd y safleoedd mwyaf ynysig, ond bydd angen i ni brofi hyn yn ymarferol.

 

Fel mater atodol gofynnodd y Cynghorydd Sirol Chandler am ymrwymiad y byddai craffu'n fanwl ar y gwaith o gyflwyno'r gwaith, yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig lle nad oes modd cynnal datrysiadau masnachol, ac i sicrhau nad yw trigolion yn ei ward yn Llandeilo Gresynni, a phob rhan wledig o'r Sir yn colli allan ac yn cael eu datgysylltu.

 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet fod y darparwr yn uchelgeisiol ac yn rhoi rhagamcanion cadarnhaol ond ei fod yn dibynnu ar bob Aelod i ddod o hyd i dystiolaeth o ble mae ac nad yw'n gweithio.