Agenda item

Cais DM/2022/00494 – Annedd newydd (Llain 2). Azalea Cottage, Old School Hill, Mynyddbach, NP16 6RP.

Cofnodion:

Roeddem wedi ystyried adroddiad y cais a’r ohebiaeth hwyr a oedd yn argymell y dylid cymeradwyo,a hynny yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad a chytundeb cyfreithiol Adran 106.  

 

Roedd yr Aelod lleol ar gyfer Drenewydd Gelli-farch wedi mynychu’r cyfarfod yn dilyn gwahoddiad gan y Cadeirydd ac wedi amlinellu’r pwyntiau canlynol:

  • Mynegwyd pryderon fod caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer dau blot sydd yn rhannu ffordd sy’n arwain atynt. Fodd bynnag, bydd y ffordd yma yn cael ei datblygu o dan amod  8.

 

  • Mae datganiad dull adeiladu yn perthyn i amod 11. Awgrymodd yr Aelod lleol fod y canlynol yn cael ei ychwanegu:

 

-       Cynllun i osgoi’r heol yn cael ei lenwi gan gerbydau adeiladu yn ystod amseroedd pan fydd yr ysgol gynradd yn dechrau a’n gorffen.  

 

  • Mae pryderon wedi eu mynegi yngl?n â’r problemau  o edrych dros y safle. Mae Amod 14 yn cyfeirio at y datganiad gwella bioamrywiaeth sydd i’w ddilyn yn 4. Mae hyn yn cyfeirio at ardal o goetir sydd i’w gadw yn ochr ogleddol y sir. Mae modd edrych dros yr eiddo yn yr ardal nawr. Roedd yr Aelod lleol wedi gofyn i’r coetir i gael ei wella gan fod hyn wedi ei gynnwys yn yr amodau cyfredol. Mae celynennau wedi eu tynnu oddi yno’n ddiweddar, sy’n golygu bod modd edrych dros y tai cyfagos hyd yn oed yn fwy

 

Roedd y Rheolwr Ardal Rheoli Datblygu wedi ymateb fel a ganlyn:

  • Mae yna amod arfaethedig ar gyfer Datganiad Dull Adeiladu ond mae hyn yn ymwneud gydag ecoleg yn hytrach na’r cerbydau sydd yn mynd i mewn ac allan o’r safle. Fodd bynnag, mae modd   ychwanegu Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu drwy gyfrwng amod os yw’r Pwyllgor yn credu bod hyn yn angenrheidiol.  

 

  • Wrth edrych dros y tai cyfagos, mae yna ardd gefn 30 metr o gefn yr eiddo newydd i’r ffin. Mae yna 30 metr pellach o’r ffin i’r eiddo sydd y tu nôl sydd yn gyfystyr gyda phellter o 60 metr rhwng y ddau annedd.  Mae yna nifer o goed sylweddol sydd yn meddu ar Orchmynion Cadwraeth  Coed (TPOs) ar waelod yr ardd ac mae angen cadw’r rhain sydd o fewn yr ardal blannu. Mae yna  lethr sylweddol ar y safle. Felly, nid ydym yn credu fod yna effaith adweithiol o ran edrych dros y cymdogion. Yn sgil yr uchder a’r llystyfiant sydd rhyngddynt, mae amwynder y cymdogion yn cael eu diogelu. 

 

  • Mae rhai celynennau wedi eu tynnu i lawr er mwyn medru ail-leoli’r polyn trydan. Mae yna rai coed eraill sydd yn medru cael eu cadw. Mae yna resymau ecolegol eraill. 

 

  • Mae Amod 14 yn amlygu dyluniad a lleoliad y mesurau gwella ecolegol  a ddaw i rym pan fydd y datblygiad yn dechrau.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir Ben Callard ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Sir Fay Bromfield y dylid cymeradwyo cais DM/2022/00494, a hynny ar yr amodau sydd wedi eu hamlinellu yn yr adroddiad a chytundeb cyfreithiol Adran 106 gydag amod ychwanegol ar gyfer Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu.

 

Yn dilyn pleidlais, nodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I’w gymeradwyo                                -            13                   

Yn gwrthwynebu cymeradwyo           -           1                                 

Ymatal rhag pleidleisio                     - 0                                 

 

Cymeradwywyd y cynnig.

 

Cytunwyd y dylid cymeradwyo cais DM/2022/00494 ar yr amodau sydd wedi eu hamlinellu yn yr adroddiad a chytundeb cyfreithiol Adran 106 gydag amod ychwanegol ar gyfer Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu.

 

 

Dogfennau ategol: