Agenda item

Diweddariad gan yr Ymgynghorydd Addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Cofnodion:

Rhoddodd Hayley Jones, Ymgynghorydd Addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ddiweddariad fel a ganlyn:

 

1)    CCYSAGauC:

 

·         Diolchodd y CYSAGau am ymatebion i'r ymgynghoriad ar Gyfansoddiad CCYSAGauC.

·         Mae CCYSAGauC yn diweddaru ei wefan ac yn datblygu mwy o bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae CCYSAGauC wedi ychwanegu adnoddau gydag ymwadiad nad yw adnoddau wedi cael eu cymeradwyo.

·         Mae CYSAGau wedi cael gwybodaeth am arolwg Fforwm Ewropeaidd ar gyfer Athrawon Addysg Grefyddol.

 

2)    CBAC/Cymwysterau Cymru: 

 

·         Gwnaed gwelliant pellach i TGAU Astudiaethau Crefyddol, trwy ryddhau'r thema o flaen llaw ar gyfer y cwestiynau D ar draws Uned 1 gyfan; Bydd hyn o fudd i bob myfyriwr a safodd yr arholiad yng nghyfres yr Haf.

 

3)    Estyn: Mae uchafbwyntiau adborth Estyn yn cynnwys:

 

·         Nid yw Estyn yn monitro nac yn sicrhau cydymffurfiaeth

·         Os gwelir ychydig neu ddim Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, bydd yn cael ei adrodd arno, fel gydag unrhyw ddisgyblaeth neu bwnc allweddol o fewn y cwricwlwm

·         Nid yw'r Cymhwyster Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ar ei ben ei hun, yn bodloni'r gofynion ar gyfer y maes llafur y cytunwyd arno ar hyn o bryd

·         Arolygir Addoli ar y Cyd ar wahân i AG (Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg)

·         Mae angen ystyried sut y bydd CYSAG yn defnyddio gwybodaeth arolygu Estyn yn ei phrosesau adolygu ei hun wrth symud ymlaen.  Pwnc awgrymedig ar gyfer Tymor yr Hydref.

 

4)    Llywodraeth Cymru:

 

·         Rhaid i CYSAGau adolygu eu Cyfansoddiad a'u dogfennau cysylltiedig yn unol â chwricwlwm newydd Cymru, gan symud i fod yn Gynghorau Ymgynghorol Sefydlog dros Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS) o fis Medi 2022.

·         Mae canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn cael eu cyhoeddi ar Hwb yn amodol ar rai gwelliannau bach. Mae cysylltiadau uniongyrchol yn ein maes llafur cytûn.  Os oes unrhyw welliannau mawr i'r canllawiau neu'r ddeddfwriaeth yn y dyfodol, bydd hyn yn hysbys i CYSAGau, yn cael eu cyhoeddi a byddai angen Cynhadledd Maes Llafur i gytuno arno ymhellach er mwyn cymeradwyo'r newidiadau.  Byddai newidiadau o'r fath yn cael eu nodi ar dudalen lanio gwefan Cwricwlwm i Gymru.

·         Mae cyfres o adnoddau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn aros i gael ei chyhoeddi ac yn ogystal â Hwb. Mae fideo ar gael am fwy o wybodaeth.

 

5)    GCA a CGM:

 

·         Dysgu Proffesiynol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Bydd cyfres o adnoddau yn cael eu lansio ym mis Medi i gyd-fynd ag adnoddau Llywodraeth Cymru.  Bydd rhywfaint o ddysgu proffesiynol wyneb yn wyneb yn cael ei ddarparu, a bydd darparwyr allanol yn cynorthwyo ysgolion gyda dylunio'r cwricwlwm a dilyniant gydag enghreifftiau o addysgeg dda.

·         Cylchlythyr: Penderfynwyd ymgorffori gwybodaeth Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a CYSAG yng Nghylchlythyr Tymor y Dyniaethau.  Gofynnwyd i CYSAG feddwl am awgrymiadau i'w cynnwys yn y cylchlythyr.

·         Cyfryngau Cymdeithasol: Mae gan dudalen Twitter y Dyniaethau gynnwys Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg da, ac enghreifftiau gan ysgolion. 

·         Gofod Timau'r Dyniaethau: mae diweddariadau a gwybodaeth am Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg a CYSAG ar gael yma.

·         Cystadleuaeth Celfyddydau Ysbrydol. Mae’r GCA yn cydweithio gyda'r Eglwys yng Nghymru ar y gystadleuaeth.

·         Bydd adroddiadau Estyn yn cael eu dosbarthu wrth iddynt ddod ar gael.

 

Ar ran ymarferwyr, diolchodd Charlotte i Hayley am ei chymorth a'i chefnogaeth.

 

Mewn ymateb i gwestiwn, eglurwyd bod Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yr un mor berthnasol mewn ysgolion Catholig.  Nid yw canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg gan yr Eglwys Gatholig wedi cael ei gyhoeddi eto.  Cadarnhawyd bod cysylltiad â'r canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Catholig yn y ddogfen Maes Llafur y cytunwyd arni sydd i fod i gael ei gymeradwyo gan y Cyngor yn ei gyfarfod nesaf.

 

O ran Estyn, mae disgwyl y bydd adroddiadau yn cael eu derbyn er mwyn i CYSAG adolygu.  Mae adroddiadau arolygu Adran 50 ar stop er mwyn adolygu'r system mewn ysgolion. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddarparu maes o law.

 

Codwyd cwestiwn a gafodd ei gadarnhau bod Aelodau CYSAG yn gallu cael mynediad at gyrsiau ac adnoddau dysgu proffesiynol. 

 

Trefnwyd Diwrnod Addysg yn ddiweddar gan Yr Eglwys yng Nghymru ac fe recordiwyd y cyflwyniadau; gellir darparu'r dolenni., os oes angen.