Agenda item

Ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad a chytuno cynnwys y Maes Llafur Cytunedig gydag argymhelliad i'r Cyngor llawn i'w gymeradwyo

Cofnodion:

Diolchodd CYSAG i’r ymgynghoreion am yr ymatebion a dderbyniwyd.

 

Nodwyd bod ysgolion yn ddiolchgar iddynt dderbyn y drafft yn amserol.  Gwelwyd bod rhai pryderon yn cael eu codi mewn trafodaeth gydag ysgolion yngl?n â geirio/tôn y ddogfen y gellid ei dehongli fel mewn amrywiant â'r rhyddid y mae ysgolion yn cael eu hannog i gofleidio i ddatblygu cwricwlwm pwrpasol gan nodi nad oes gan ymarferwyr wastad amser i ddarllen y ddogfen.

 

Dywedwyd mai'r rheswm dros dynnu sylw at y sylwadau yn y maes llafur y cytunwyd arno yw bod y crynodeb cyfreithiol yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru yn anghywir. Dylai ddatgan bod "y traddodiadau crefyddol yng Nghymru yn Gristnogol yn bennaf wrth ystyried addysgu ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir yng Nghymru" a bod "ystod o argyhoeddiadau athronyddol digrefydd yn cael eu cadw yng Nghymru" ac mai’r unig newid o Ddeddf 1996 yw bod Cymru yn disodli Prydain Fawr. Mae dogfen Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn glir bod y cwricwlwm yn bwrpasol ac yn ddiamod. Rhwymedigaeth CYSAG yw sicrhau bod y maes llafur y cytunwyd arno yn cyd-fynd â deddfwriaeth. Yn y crynodeb cyfreithiol, mae'r pwyslais ar elfennau newydd yn tynnu sylw oddi wrth yr elfennau sy'n aros yr un fath.  Awgrymwyd y gellid ychwanegu'r adran sydd dan ystyriaeth fel atodiad neu at adran wahanol ond penderfynwyd cadw'r adran yn ei safle gwreiddiol.  

 

Derbyniwyd ymatebion Llais y Disgybl yn wresog a holwyd a ellid cynnwys y rhain fel atodiad.  

 

Pwysleisiwyd pwysigrwydd cyfathrebu’n dda gyda’r ymarferwyr gan nodi bod tynnu sylw at y pwyntiau uchod yn tynnu sylw oddi ar y maes llafur.  

 

Nodwyd y bydd ymarferydd yn mynd at yr Hyb am y cwricwlwm,  yna’r maes  llafur cytunedig gan nodi os bydd y rhain yn adlewyrchu ei gilydd, ni fydd  unrhyw broblem. Mae’n dra hysbys o fewn y proffesiwn bod athrawon yn addysgu Cristnogaeth yn bennaf tra maent hefyd yn cymryd y prif grefyddau eraill i ystyriaeth. 

 

Cadarnhawyd bod gan nifer o awdurdodau yng Nghymru eu maes llafur cytunedig eu hunain a’u bod yn mabwysiadu cyfarwyddyd CGM Llywodraeth Cymru. Mae rhai heb faes llafur cytunedig yn ei le hyd yn hyn.

 

Cytunwyd bod angen esboniad i egluro'r pryderon am y crynodeb cyfreithiol.Gellir darparu hyfforddiant ar y ddogfen i ysgolion a bydd hyn yn amlygu'r pryderon a'r materion sy'n ymwneud â'r agweddau cyfreithiol er mwyn darparu eglurder.

 

Awgrymwyd y dylid ychwanegu pwyntiau mewn cromfachau fel a ganlyn:

 

           bod y traddodiadau crefyddol yng Nghymru yn Gristnogol yn bennaf tra maent yn cymryd i ystyriaeth ddysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir yng Nghymru (mae hyn yn barhad o Ddeddf Addysg 1996);

 

a

 

           bod ystod o argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol yn cael eu dal yng Nghymru (mae hyn yn ychwanegol fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru 2022).

 

Cytunwyd y byddai defnydd o gyflwyniadau Llais y Disgybl yn amodol ar gael caniatâd yr ysgolion sy'n cyfrannu.Mae hefyd yn bwysig bod yn sicr ein bod wedi ystyried y safbwyntiau a fynegwyd cyn eu cynnwys fel deunydd ychwanegol.Gan fod cyflwyniadau gan ddwy ysgol yn unig, trafodwyd y gellid cynnal arolwg o bob ysgol.

 

Awgrymwyd y dylai cynnwys yr enghraifft o newid hinsawdd a achosir gan ddyn barhau i fod yn enghraifft o gred y gall pobl o bob ffydd neu ddim ffydd ei arddel.Byddai hyn hefyd yn adlewyrchu bod y Cyngor wedi datgan argyfwng hinsawdd.

 

Cytunwyd y byddai'r adran ar ôl-16 yn cael ei aralleirio i ddweud “Felly mae CGM bellach yn ddewisol ar gyfer y dysgwyr hyn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn atal ysgolion unigol â Chweched Dosbarth rhag amserlennu CGM ar gyfer pob myfyriwr, os dymunant.”

 

Cytunwyd y byddai eglurhad ychwanegol yn cael ei ychwanegu at yr adran Gwynion.

 

Ychwanegir dolenni i ddeunydd ar wefannau'r Eglwys yng Nghymru a'r ffydd Gatholig (i ddilyn).

 

Datblygiad proffesiynol fydd y prif ffocws a chefnogaeth i ysgolion ac athrawon wrth iddynt gynllunio eu cwricwlwm.

 

Nodwyd y bydd angen adroddiad eglurhaol i gyflwyno'r Maes Llafur Cytunedig i'r Cyngor.

 

Bu pob Gr?p yn trafod a chynhaliwyd pleidlais gydag un bleidlais i bob gr?p:

 

Pleidleisiodd pob Gr?p dros y maes llafur cytûn fel y’i cyflwynwyd ynghyd â’r diwygiadau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod heddiw.