Agenda item

Cyllideb Refeniw a Chyfalaf 2022/23 Cynigion Terfynol yn dilyn y craffu a’r ymgynghoriad cyhoeddus

Rhanbarth/wardiau a effeithir:            Pob un

 

Pwrpas:  Diweddaru’r Cabinet ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar y cynigion cyllideb drafft a gyhoeddwyd ar 19eg Ionawr yngl?n â’r cyllidebau Cyfalaf a Refeniw ar gyfer 2022/23.

Diweddaru Aelodau ar y goblygiadau sydd yn deillio o gyhoeddiad y Setliad Llywodraeth Leol Cychwynnol  ynghyd â manylion am y Setliad Terfynol  sydd i’w gadarnhau cyn hir.

Gwneud argymhellion i’r Cyngor ar y cyllidebau Cyfalaf a Refeniw a lefel y Dreth Gyngor ar gyfer 2022/23.

Derbyn  cyfrifiadau Dangosydd Darbodus y Swyddog Ariannol Cyfrifol ar gyfer cyllid cyfalaf. 

Derbyn adroddiad statudol y Swyddog Ariannol Cyfrifol ar y broses gyllideb a digonolrwydd yr arian wrth gefn.

 

Awduron:

Peter Davies – Dirprwy Brif Weithredwr, Prif Swyddog Adnoddau  (Swyddog A151)

Jonathan Davies –Pennaeth Cyllid Cynorthwyol (Dros Dro) (Dirprwy Swyddog A151)

Manylion Cyswllt:

 

E-bost:peterdavies@monmouthshire.gov.uk

E-bost:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ategol: